Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-2246: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts paredz veikt grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.594).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta būtiskākie mērķi ir:
1) paplašināt atbalstāmo nozaru loku;
2) iestrādāt grozījumus, saskaņā ar: 
- grozījumiem Komisijas 17.06.2014. Regulu (ES) Nr.651/2014 (turpmāk– Regula Nr.651/2014);

- Komisijas 18.12.2023 Regula (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk- Regula Nr.1407/2013) aizstāšanu ar Komisijas 13.12.2023. Regulu (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr.2023/2813);
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Kombinētā finanšu instrumenta komersantu energoefektivitātes paaugstināšanai (turpmāk - programma) ieviešanas statuss:

Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – Altum) organizētajās atlasēs MK noteikumu Nr.594 ietvaros kopumā tika iesniegti 243 pieteikumi dalībai programmā (pirmajā atlasē – 139 un otrajā atlasē – 104 pieteikumi) par kopējo finansējumu 30 119 465 euro jeb par 59% no atlasēs pieejamā finansējuma. Pamatā interese no pieteicējiem bija par atjaunojamo energoefektivitātes pasākumu īstenošanu (pieprasīts 69% no pieejamā finansējuma), energoefektivitātes pasākumu īstenošanu (pieprasīts 58% no pieejamā finansējuma), bet par elektroauto iegādi (pieprasīts 2% no pieejamā finansējuma) interese bija zema.
Pieteikumu atbilstība atlases kritērijiem kopumā vērtējama kā augsta – pirmajā atlases kārtā kapitāla atlaide rezervēta 86% no iesniegtajiem pieteikumiem un otrajā atlases kārtā 83% no iesniegtajiem pieteikumiem, turpretim atbilstība aizdevuma ar kapitāla atlaidi piešķiršanas kritērijiem ir būtiski zemāka – pirmajā kārtā aptuveni 30% no pieteikumiem aizdevumu izvērtēšanas procesā tikuši noraidīti. Kā biežākie aizdevumu noraidīšanas iemesli ir Atveseļošanas un noturības mehānisma izslēgšanas kritēriji, sadarbības uzsākšanas atteikums (54% noraidītā apjoma), jo riski sadarbībā novērtēti kā augsti (26% noraidītā apjoma), kā arī atlasē pieteikto rādītāju nesasniegšana (15% noraidītā apjoma).

Programmas normatīvais regulējums:

1) Programmas ietvaros šobrīd uz atbalstu nevar pretendēt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares. Kā arī atbalstu bezemisiju transportlīdzekļu iegādei var saņemt tikai eksportējoši apstrādes rūpniecības komersanti.
2) Programmas ietvaros atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar:
- Regulu Nr. 651/2014;
- Regulu Nr.1407/2013.
3) MK noteikumos Nr.594 ir noteikti izslēgšanas kritēriji, kas ir noteikti arī citās Atveseļošanās fonda programmās;
4) MK noteikumu Nr.594 10.5.apakšpunktā ir noteikts, ka Altum Atveseļošanās fonda finansējumu 4,1 milj. euro apmērā var izmantot aizdevumu sniegšanai, tai skaitā sabiedrības "Altum" aizdevumu kredītriska zaudējumu segšanai. Papildus MK noteikumu Nr. 594 23.punktā ir noteikts, ka Altum aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanai tā daļā, kas pārsniedz projektam pieejamo kapitāla atlaides apmēru, var piesaistīt valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā vai piesaistīt finansējumu tirgū.
5) MK noteikumos Nr.594 noteikts, ka saskaņā ar Regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punkta nosacījumiem atbalstu programmas ietvaros nevar sniegt kravas transportlīdzekļu iegādei. Papildus ņemot vērā šo nosacījumu MK noteikumos Nr.594 ir noteikts, ka gadījumā, ja atbalsts tiek sniegts N1 kategorijas transportlīdzekļa iegādei, komersants transportlīdzekli nedrīkst izmantot kravu komercpārvadājumu veikšanai un iznomāšanai citiem kravu komercpārvadājumu veikšanai.
6) MK noteikumos Nr.594 nav skaidri noteikts, ka aizdevuma vai garantijas pieteikumu komersants Altum var iesniegt vienu reizi.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1) Interese no pieteicējiem samazinās. Ja pirmajā atlasē bija 139 pieteikumi, tad otrajā atlasē jau tikai 104 pieteikumi, kas ir skaidrojams ar pieaugošām kredītprocentu likmēm, kā arī zemākām enerģijas cenām salīdzinājumā ar 2022./2023.gada ziemu. Programmā noteiktie nozaru ierobežojumi kavē programmas apguvi.

2) Programmas ietvaros jaunu atbalstu:
no 2024.gada 1.janvāra saskaņā ar Regula Nr. 651/2014 Altum var sniegt, kad MK noteikumos Nr. 594 ir veikti grozījumi atbilstoši šīs regulas izmaiņām;
saskaņā ar Regulu Nr.1407/2013 var piešķirt līdz 2024.gada 30.jūnijam. Lai arī pēc šī datuma Altum varētu piešķirt de minimis atbalstu, MK noteikumos Nr. 594 nepieciešams iestrādāt Regulas Nr. 2023/2813 prasības.

3) Atveseļošanās fonda finansētajās programmās iekļautie izslēgšanas nosacījumi jābūt vienādiem visos ES struktūrfondu, kā arī Atjaunošanas un noturības mehānisma atbalsta programmu ietvaros, ņemot vērā faktu, ka šādas prasības ir akceptējusi Eiropas Komisija;

4) Saskaņā ar Altum sniegto informāciju uz 2023.gada 31.decembri:
-   vidēji projektos attiecināmo izmaksu sadalījums ir šādā proporcijā – 74% no aizdevuma ir ar kapitāla atlaidi sedzamā daļa, kuras finansēšanai finansējums noteikts MK noteikumu Nr.594 10.1. un 10.2.apakšpunktā, 26% no aizdevuma ir daļa bez kapitāla atlaides, kuras finansēšanai finansējums noteikts MK noteikumu Nr.594 10.5.apakšpunktā.

5) Regulas Nr. 2023/2813 3.panta 2.daļā vairs nav noteikts aizliegums de minimis atbalstu sniegt kravas transportlīdzekļu iegādei, nepieciešams atbilstoši precizēt atbalsta nosacījumu N1 kategorijas transportlīdzekļu iegādei.

6) Programmas ieviešanā ir bijuši gadījumi, kad komersants pēc negatīva Altum lēmuma par aizdevuma vai garantijas pieteikuma apstiprināšanu vēlas iesniegt jaunu aizdevuma vai garantijas pieteikumu par vienu un to pašu noraidīto projektu. Ņemot vērā, ka aizdevuma vai garantijas pieteikumi tiek noraidīti būtisku neatbilstību gadījumā, Ekonomikas ministrijas ieskatā nav lietderīgi ka par vienu projektu tiek iesniegti vairāki aizdevuma vai garantijas pieteikumi.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, kas iegūta nodrošinot programmas īstenošanu, tiek ierosināts veikt šādas izmaiņas MK noteikumos Nr. 594, lai būtiski kāpinātu aizdevumu sniegšanas apjomus:

1) pārskatīt noteiktos programmas nozaru ierobežojumus, svītrojot ierobežojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem saņemt programmas atbalstu. Tāpat atteikties no atbalsta sniegšanas ierobežojumu attiecībā uz projekta īstenošanu ēkās vai saistībā ar ēkām, kuru galvenais lietošanas veids ir mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas. Minēto darbību un nozaru ierobežojumu pārskatīšana būtiski palielinātu programmas mērķu sasniegšanas tempu, ņemot vērā, ka tirdzniecības nozare un ēkas ir nozīmīgs energoresursu patērētājs ar būtisku potenciālu energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, piemēram, elektroapgādei, siltum- un aukstumapgādei, ventilācijai. Jāatzīmē, ka pirmajā atlasē bija augsta klientu interese, tāpēc bija pamatoti noteikt priekšrocības eksportējošiem apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumiem. Bet mainoties tautsaimniecības situācijai, ir pamats pārskatīt un paplašināt atbalstāmo nozaru loku;

- paplašinot saņēmēju loku bezemisiju transportlīdzekļu pasākumiem, vienlaikus nodrošinot demarkāciju starp EM esošo atbalsta programmu un Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) sagatavoto atbalsta programmu ("Modernizācijas fonda finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"; 23-TA-1486, projekts). Demarkācija tiek nodrošināta laikā, jo KEM atbalsta programma ir izstrādes stadijā un līdz atbalsta programmas darbības uzsākšanai demarkācijas risku nav. EM atbalsta programma elektroauto iegādes atbalstam darbosies līdz brīdim, kad pilnībā tiks rezervēts pieejamais finansējums, kas indikatīvi notiks pirms KEM atbalsta programmas uzsākšanas. Ja līdz KEM atbalsta programmas apstiprināšanai finansējums EM atbalsta programmā nebūs pilnībā rezervēts, tad demarkācija tiks nodrošināta projektu līmenī;

precizēt programmas nosacījumus atbilstoši izmaiņām regulās, saskaņā ar kurām tiek sniegts atbalsts programmas ietvaros, piemēram:
-  atbalsts ēku energoefektivitātei tiks sniegts saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 38.a pantu (jauns pants). Savukārt atbalsts iekārtām tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. pantu;
- grozījumi Komisijas regulā Nr. 651/2014 precizē arī 41.panta normas (ieguldījumu atbalsts nolūkā veicināt atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanu), līdz ar to ir jāveic grozījumus MK noteikumos Nr.594, lai pārņemtu grozītās Regulas Nr. 651/2014 41.panta normas. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. pantu atbalstu nepiešķir, ja iekārtas atbalsta pieprasīšanas brīdī jau tiek ekspluatētas. Šāda prasība visu laiku ir bijusi spēkā un ir tikusi piemērota, jo izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014 vispārējiem nosacījumiem, ka šī regula ir piemērojama tikai tādam atbalstam, kam ir stimulējoša ietekme - to nosaka regulas 6.pants. Ņemot vērā praktisko piemērošanas pieredzi ir lietderīgi MK noteikumu Nr.594 64.1 punktā atrunāt kādā veidā šis stimulējošās ietekmes nosacījums tiek piemērots projektiem (atbalstu nepiešķir, ja iekārtas atbalsta pieprasīšanas brīdī jau tiek ekspluatētas).

Skaidrojam, ka grozījumi MK noteikumos Nr.594 attieksies uz visiem projektiem, kuros lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc grozījumu MK noteikumos Nr.594 spēkā stāšanās - gan jaunās atlasēs, gan arī jau izsludinātajās atlasēs attiecībā uz tiem projektiem, kuros lēmumi par valsts atbalstu vēl nav pieņemti. Savukārt grozījumi MK noteikumos Nr.594 neietekmēs projektus, kuros lēmumi par valsts atbalsta piešķiršanu būs pieņemti līdz grozījumu MK noteikumos Nr.594 spēkā stāšanās brīdim. Attiecīgi, tiem projektiem, kuros jau ir noslēgti līgumi, minētie grozījumi neatstās ietekmi.

- precizēt MK noteikumos Nr. 594 noteiktos izslēgšanas kritērijus;
Precizēšanas mērķis ir panākt vienveidīgu praksi ES fondu un Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvaros, ņemot par pamatu Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktos kritērijus.

Proti, sākotnējā programmu regulējošo Ministru kabineta noteikumu versija paredzēja, ka 27.6.2. un 27.6.3. konkrētajā apakšpunktā norādītie izslēgšanas kritēriji ir attiecināmi tikai uz komersantu, taču atbilstoši praksei secināms, ka konkrēto nodarījumu sods tiek piešķirts arī ar komersantu saistītām personām, nevis pašam komersantam, tas ir, personai, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās. Piemēram, par nodarbināšanas pārkāpumiem tiek sodīts konkrētā uzņēmuma valdes loceklis, nevis pats komersants kā juridiska persona (Imigrācijas likuma 68.4 pants).  Attiecīgi, lai konkrētā tiesību norma būtu viennozīmīgi uztverama gan projekta iesniedzējiem, gan personām, kas pārbauda projekta iesniegumus, veikti precizējumi. Līdz ar to ar noteikumu grozījumiem faktiski netiek noteikta jauna izslēgšanas prasība, bet gan esošā prasība salāgota ar pastāvošo praksi attiecībā uz to subjektu, kuram faktiski tiek uzlikts sods par pārkāpumu. Papildus norādām, ka ietvertā izslēgšanas kritēriju pieeja ir horizontāla visos ES fondu un atjaunošanas un noturības mehānisma ietvaros, Attiecīgi, veicot 27.6.2. apakšpunkta precizējumus, noteikumu projekts nodrošinās vienādas pieejas īstenošanu.

Norādām, ka izslēgšanas nosacījumu piemērošana faktiski izriet no ES tiesību aktiem, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. Attiecīgi minētajos ES tiesību aktos ir noteikts aizliegums saņemt ES līdzekļu atbalstu, subsīdijas, ja konstatēts kāds no attiecīgajiem pārkāpumiem. Līdz ar to nenosakot šāda veida ierobežojumus, Latvija pārkāptu minētos ES tiesību aktus. Papildus skaidrojam, ka atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 punktam, Ministru kabinetam ir tiesības noteikt ieviešanas un uzraudzības kārtību Atjaunošanas un noturības mehānismam, attiecīgi Ministru kabinets konkrētā gadījumā ne tikai nodrošina nacionālo tiesību aktu atbilstību ES tiesību aktiem, bet iekļaujas arī nacionāli dotā deleģējuma ietvaros.

Papildus, norādām, ka ar attiecīgiem grozījumiem tiek precizēti tikai subjekti, kuri pārkāpumu izdarījuši, nevis izslēgšanas nosacījumi pēc būtības, kā arī noteiktie kritēriji ir horizontāli piemērojami un iekļauti arī citos atjaunošanas un  noturības mehānisma finansētos atbalsta nosacījumos. 

Atbilstoši 2021.gada 6.jūlija Eiropas Savienības Padomes īstenošanas lēmumam Nr. 10157/21 “Par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu” starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju kā donoru ir panākta vienošanās, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma horizontāliem izslēgšanas kritērijiem piemēro tādu paši praksi kā attiecībā uz Eiropas Savienības investīcijām, tas ir, Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22.panta pirmās daļas 1.- 4. punktā noteiktos izslēgšanas noteikumus, attiecīgi noziedzīgi nodarījumi, pārkāpumi,sodāmības fakts, personu loks un ierobežojuma termiņš tiks piemēroti atbilstoši identiskai praksei, kāda izrieto no Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma.

Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22.panta pirmās daļas 1.- 4. punkts:
(1) Sadarbības iestāde noraida projekta iesniegumu, ja uz projekta iesniedzēju — fizisko vai juridisko personu — attiecināms jebkurš no šādiem gadījumiem:
1) projekta iesniedzējs vai persona, kura ir projekta iesniedzēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas,
e) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai,
f) cilvēku tirdzniecība;
2) projekta iesniedzējs ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
3) projekta iesniedzējs ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros projekta iesniedzēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
4) ir pasludināts projekta iesniedzēja maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība vai projekta iesniedzējs tiek likvidēts;

Attiecīgi, lai nodrošinātu Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju atbilstību Eiropas Komisijas uzstādījumiem, kā arī vienlaikus mazinātu finanšu korekcijas risku, Ekonomikas ministrija, virzot grozījumus MK noteikumos Nr.594 ir ievērojusi iepriekš minētos Eiropas Komisijas uzstādījumus un attiecīgos grozījumus virzījusi saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22.panta pirmās daļas 1.- 4. punktā noteikto. Vienlaikus norādām, ka šajos noteikumos ietvertais regulējums, kā arī anotācijā ietvertais skaidrojums ir līdzvērtīgs jau Ministru kabinetā apstiprinātiem Atjaunošanas un noturības mehānims atbalsta instrumentiem, tādējādi nodrošinot komersantam, kas vēlas pieteikties vairākās atbalsta programmās, vienviedīgas prasības atbalsta saņemšanai.

Izslēgšanas nosacījumu kontrole tiek veikta pārbaudot attiecīgās personas sodāmību saskaņā ar zemāk norādītajām normām:
Personas dalības veids Tiesību akts Tiesību akta norma
Pārbaudāmā persona, pārbaudāmās personas valdes vai padomes loceklis, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pārbaudāmo personu darbībās, kas saistītas ar filiāli Krimināllikums 79.1 pants. Terorisms
79.2 pants. Terorisma finansēšana
79.3  pants. Teroristu grupa
79.4 pants. Personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam
79.5 pants. Ceļošana terorisma nolūkā
79.6 pants. Terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
89.1 pants. Noziedzīga organizācija
154.1 pants. Cilvēku tirdzniecība
177. pants. Krāpšana
177.1 pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
178. pants. Apdrošināšanas krāpšana
179. pants. Piesavināšanās
184.pants trešā daļa. Izspiešana organizētā grupā
190.1 pants. Preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai
195. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199. pants. Komerciālā uzpirkšana
218. pants. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
320. pants. Kukuļņemšana
321. pants. Kukuļa piesavināšanās
322. pants. Starpniecība kukuļošanā (ja kriminālprocess ierosināts līdz Krimināllikuma grozījumu stāšanās spēkā, t.i. 2022. gada 4. maijam)
323. pants. Kukuļdošana
326. pants. Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos
326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi
326.2 pants. Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana
326.3 pants. Prettiesiska labumu došana
Pārbaudāmā persona, pārbaudāmās personas valdes vai padomes loceklis, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pārbaudāmo personu darbībās, kas saistītas ar filiāli Par nodokļiem un nodevām 142. panta otrā daļa. Informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana
Pārbaudāmā persona Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas punktiem), ja par vertikālo vienošanos, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome
Pārbaudāmā persona Imigrācijas likums 68.4 pants
(1) Par vienas vai vairāku personu  nodarbināšanu, ja attiecīgā persona ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, bet tai nav piešķirtas tiesības uz nodarbinātību un to nepieciešamību nosaka šis likums.
(2) Par vairāk nekā piecu personu nodarbināšanu, ja tās ir tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, bet tām nav piešķirtas tiesības uz nodarbinātību un to nepieciešamību nosaka šis likums.
(3) Par vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā.
Pārbaudāmā persona Darba likums 158. pants. Darba līguma nenoslēgšana rakstveida formā 

Lai arī saskaņā ar likumu “Grozījumi Krimināllikumā” Krimināllikuma 322. pants ir svītrots, Krimināllikuma pārejas noteikumu 28. punktā noteiktais paredz piecu gadu noilguma perioda ievērošanu 322. panta piemērošanai, t.i., - ja kriminālprocess ierosināts līdz Krimināllikuma grozījumu stāšanās spēkā - 2022. gada 4. maijam, tad 322. pants ir piemērojams.

Preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai, minētais attiecināms uz sadarbības partneri, kas, atbilstoši Krimināllikuma 190.1 pantam, veicis neatļautas darbības un ticis sodīts, taču neaizliedz veikt aktivitātes, ja sadarbības partneris saņēmis atļauju aktivitāšu veikšanai.

Augstāk minēto izslēgšanas nosacījumu kontrole tiek veikta, pārbaudot attiecīgās personas sodāmību Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā “Sodu reģistrs”, un informāciju par to, ka attiecīgajai personai uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav aktuālu datu par tiesiskās aizsardzības procesiem, maksātnespējas (t.sk. bankrota, sanācija vai izlīguma) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību, tiesvedību par bankrotu, piemērotu sanāciju vai izlīgumu, pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Vienlaikus informācija attiecībā uz konkurences tiesību pārkāpumu izņēmumu gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros projekta iesniedzēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi, ir publiski pieejama un pārbaudāma Konkurences padomes tīmekļvietnē sadaļā “Lēmumi”.

MK noteikumu Nr.594 27.2 punkts paredz, ka Altum ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra, ko Altum pieprasa atzinuma veidā. 

4) Noteikt, ka Atveseļošanās fonda finansējuma apmēram, kuru var izmantot aizdevumu sniegšanai, nav ierobežojuma. Gadījumā, ja piesaistāmo resursu izmaksas ir samērīgas, tad Altum būs iespēja (nevis pienākums) piesaistīt citu finanšu institūciju, piemēram, Valsts kases, finansējumu aizdevumu finansēšanai programmas ietvaros, kā arī MK noteikumos Nr. 594 tiek paredzēta elastība uz aizdevumiem izmantojamā ANM finansējuma apmēru.
5) Precizēt MK noteikumu Nr.594 normas atbalsta sniegšanai N1 kategorijas transportlīdzekļu iegādei.
6)MK noteikumos Nr. 594 noteikt, ka aizdevuma vai garantijas pieteikumu komersants Altum var iesniegt vienu reizi.
Papildus noteikumu projekts paredz šādas izmaiņas MK noteikumos Nr. 594:
- paredzēt risinājumu, kas nodrošina Altum iespēju organizēt atlases kārtas regulāri, piemēram, vienu reizi mēnesī, un nenoteikt MK noteikumos Nr.594 specifiski atlases kārtas finansējuma apjomu, jo nav iepriekš paredzami atlases kārtu atlikumi, kurus būs iespējams pārcelt uz nākošajām atlases kārtām;
- lai motivētu pieteicējus pēc atlases neaizkavēt projekta īstenošanas uzsākšanu, ierobežot aizdevuma pieteikumu iesniegšanu divu mēnešu laikā pēc atlases noslēgšanas ar pagarināšanas iespēju vēl par diviem mēnešiem pamatotos gadījumos (šobrīd noteiktie termiņi - četri mēneši ar pagarināšanas iespēju vēl par četriem mēnešiem);
- paredzēt, ka atjaunojamo energoresursu projektu gadījumā 80% saražotās enerģijas izmantošanas pašpatēriņa kritērijs tiek noteikts ne tikai komersanta attiecīgajā sistēmas pieslēgumā, bet visos komersanta objektos kopā, ja komersants ir neto norēķinu sistēmas dalībnieks.
- Prasība, ka vismaz 80 % no saražotās enerģijas tiek izmantoti komersanta pašpatēriņam gada griezumā attiecīgajā sistēmas pieslēgumā vai visos komersanta objektos kopā uzskata par izpildītu, ja komersants kļūst par neto norēķinu sistēmas dalībnieku pēc projekta īstenošanas.
- neierobežot atbalsta saņēmējam aizdevuma atmaksas iespējas līdz kapitāla atlaides piemērošanas brīdim par to aizdevuma daļu, kas pārsniedz kapitāla atlaides apmēru;
- precizēt komercdarbības atbalsta regulējumu, nosakot atsevišķu atbalsta intensitāti akumulācijas iekārtām, atbilstoši spēkā esošam valsts atbalsta regulējumam. 
Apliecinām, ka noteikumu projektā ietvertie grozījumi neietekmē apstiprināto programmas rādītāju novērtējumu.

Ekonomikas ministrija papildus:
- apliecina, ka noteikumu projektā ietvertie grozījumi neietekmē apstiprināto programmas rādītāju novērtējumu;

- skaidro, ka MK noteikumu Nr.594 III sadaļas "Atbalsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanai" 53.7.7. un 54.9.7. apakšpunktā norādītie citi pasākumi, kas varētu būt atbalstāmi, ir saistīti ar inženiertehniskiem risinājumiem, kas energoefektivitātes paaugstināšanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai (piemēram, zibens aizsardzības izveide);

- lai novērstu interpretācijas riskus, līdz ar šo MK noteikumu projektu, skaidro, ka atbalsta pretendentiem nav nepieciešams vērsties pie cita finansētāja finansējuma saņemšanai un saņemt atteikumu aizdevuma piešķiršanai, ja tas vēlas saņemt atbalstu sabiedrībā "Altum". Ministru kabineta Izaugsmes, konkurētspējas un produktivitātes  (IKP) tematiskās komitejas 2023.gada 17.augusta sēdē tika nolemts - ar mērķi veicināt finansējuma pieejamību Latvijā - noteiktās sabiedrības "Altum" programmās kā obligātu prasību nenoteikt cita finansētāja atteikuma saņemšana, lai saņemtu Altum aizdevumu. IKP lēmums cita starpā attiecas arī uz MK noteikumiem Nr.594. Ņemot vērā, ka MK noteikumu Nr.594 anotācijā iepriekš tika sniegts skaidrojums, ka šāda prasība būtu obligāta, tad līdz ar šo MK noteikumu projekta anotāciju tiek skaidrots IKP apstiprinātais lēmums par turpmāku pieeju. Vienlaikus minētā pieeja neliedz sabiedrībai "Altum" sniegt atbalstu sadarbībā ar komercbankām, jo finansēšanas modelis līdz ar šo MK noteikumu projektu netiek mainīts;

-  investīciju ieviešanas posmā “pieteikums dalībai programmā” netiek fiksēta potenciālā projekta informācija attiecībā uz komercbankas piesaisti, kā arī šajā posmā nav nepieciešams bankas atteikums, jo pieteikums tiek vērtēts tikai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 1.pielikumu. Bankas atteikums ir nepieciešams tajā investīciju ieviešanas posmā, kad komersants iesniedz aizdevuma pieteikumu Altum. Atbilstoši Altum sniegtai informācijai  par projektiem, par kuru īstenošanu noslēgts aizdevuma līgums - Kopējais projektu skaits – 89; Projektu skaits, kuru finansēšanā piesaistīts bankas aizdevums – 16.

- Komisijas regulas Nr. 2023/2831 preambulas 11.apsvērums nosaka, ka "Trīs gadu laikposms šīs regulas vajadzībām būtu jāvērtē kā slīdošs periods. Attiecībā uz katru jaunu de minimis atbalsta piešķiršanu jāņem vērā de minimis atbalsta kopsumma, kas piešķirta iepriekšējos trīs gados.". Attiecīgi Altum, vērtējot projektu pārabaudīs, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējo trīs gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, piešķirto de minimis atbalstu nepārsniegs Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punkta limitu, tas ir 300 000 euro.
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Ministru kabineta noteikumu ietvaros tiek piešķirts atbalsts energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā. Uzņēmumi var saņemt 30% kapitāla atlaidi par veiktajiem ieguldījumiem. Veicot ieguldījumu energoefektivitātē uzņēmumi samazina savas izmaksas par energoresursiem (elektrība, apkure, u.c.). Indiktīvie ieguvumi (izmaksu samazinājums) uzņēmumiem sastādīs 16 675 000 EUR/gadā, salīdzinot ar uzņēmumu veiktajām vienreizējām investīcijām 188 000 000 EUR apmērā. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
- 32014R0651;- 32023R2831.
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
- Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Regula 651/2014); - Komisijas 2023. gada 13. decembra Regula (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk- Regula Nr. 2023/2831).
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
- Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Regula 651/2014); - Komisijas 2023. gada 13. decembra Regula (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk- Regula Nr. 2023/2831).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispāŗīga atsauce uz Regulu Nr. 2023/2831; Regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 1.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr.  651/2014 1. pielikums; Regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punkts
Noteikumu projekta 6.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants;
Regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkts;
Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunkts
Noteikumu projekta 8.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants; 
Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunkts
Noteikumu projekta 9.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunkts
Noteikumu projekta 10.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Nepardz stingrākus ierobežojumus
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants;
Regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkts
Noteikumu projekta 15.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants;
Regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" apakšpunkts
Noteikumu projekta 16.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants;
Regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "d" apakšpunkts
Noteikumu projekta 17.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pants
Noteikumu projekta 20.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pants
Noteikumu projekta 21.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīgā atsauce  uz Regulu Nr.2023/2831; Regulas Nr. 651/2014 38. vai 41. pants
Noteikumu projekta 22.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831
Noteikumu projekta 23.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831; Regulas Nr.2023/2831 1.pants; Regulas Nr.2023/2831 1.panta 2.punkts; Regulas Nr. 2023/2381 4. panta 6. punkta "a" apakšpunkts; Regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punkts; regulas Nr. 2023/2831 3. panta 8. punkts; regulas Nr. 2023/2831 3. panta 9. punkts
Noteikumu projekta 24.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr.  651/2014 5. pants;  Regulas Nr. 2023/2831 4. pants; Vispārīga atsauce uz Regulu Nr. 2023/2831
Noteikumu projekta 25.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pants;
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831
Noteikumu projekta 27.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants;
Regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 29.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr.  651/2014 38.a pants; Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831
Noteikumu projekta 31.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38.a pants;
Regulas Nr.  651/2014 1. panta 6. punkts;
Regulas Nr.651/2014 38.a panta 2., 4.punkts;
Regulas Nr.  651/2014 38.a panta 10.punkts
Noteikumu projekta 32.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38.a pants
Noteikumu projekta 33.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831
Noteikumu projekta 34.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38.a panta 11., 14. un 15. punkts
Noteikumu projekta 39.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 651/2014 38. pants; Vispārīga atsauce uz Regulu Nr. 2023/2831;
Regulas Nr. 651/2014 1. panta 6. punkts; Regulas Nr. 651/2014 38. panta 2., 2.a un 2.b  punkts; Regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkts; Regulas Nr. 651/2014 38. panta 4., 5. un 6. punkts
 
Noteikumu projekta 44.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831;
R2gulas Nr.651/2014 41.pants
Noteikumu projekta 45.punkts
Pārņemtas pilnībā
Nepardz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 1.punkts
Noteikumu projekta 46.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr.651/2014 41. pants;
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 6. punkts
Noteikumu projekta 47.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. pants
Noteikumu projekta 49.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 41.pants, 41.panta 2.un 3.punkts
Noteikumu projekta 50.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 1.a, 2., 3., 4., 4.a punkts
Noteikumu projekta 51 .punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831;
Regulas Nr.651/2014 41.panta 2. un 3.punkts
Noteikumu projekta 52.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 6. punkts
Noteikumu projekta 54.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 7. un 8. punkts
Noteikumu projekta 58.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831
Noteikumu projekta 59.punkts
Pārņemtas pilnībā
Nepardz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunkts;
Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants;
Vispārīga norāde uz Regulu Nr.2023/2831
Noteikumu projekta 61.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr.2023/2831 4.panta 6.punkta "b"apakšpunkts
Noteikumu projekta 68.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a vai 41. pants 
Noteikumu projekta 69.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr.2023/2831 5.panta 1. un 2.punkts, 3.panta 2.punkts
Noteikumu projekta 70.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants;
Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punkts
Noteikumu projekta 72.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr.2023/2831 6.panta 3. un 7. punktu
Noteikumu projekta 73.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pants;
Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants
Noteikumu projekta 74.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 38., 38.a, 41. pants;
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkts
Noteikumu projekta 75.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831
Noteikumu projekta 76.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.651/2014
Noteikumu projekta 77.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr.651/2014 38., 38.a vai 41.pants
Noteikumu projekta 78.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr.2023/2831
Noteikumu projekta 79.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Ekonomikas ministrija 20 darba dienu laiku pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās sagatavos kopsavilkuma informāciju un izmantojot SANI2 sistēmu iesniegs Eiropas Komisijā
Cita informācija
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka noteikumu projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, jo būtiski nemaina esošo regulējumu un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, sabiedrības līdzdalības kārtība noteikumu projekta izstrādē netiek piemērota.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
1.2.1.2.i.1.pasākuma ietvaros līdz 2026. gada 31. augustam tiks panākts siltumnīcefekta gāzu samazinājums - 11 498 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi