Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-964: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt jaunas zvērināta notāra amata vietas, tādējādi nodrošinot iedzīvotājus ar plašāku zvērinātu notāru pieejamību Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā, kurā ir liela iedzīvotāju koncentrācija un augsta saimnieciskā aktivitāte.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Notariāta likuma 6.1 pantu Ministru kabinets, izvērtējis notariālo pakalpojumu pieejamību, pārmaiņas tiesu iekārtā, iedzīvotāju skaitā, attiecīgās apdzīvotās vietas saimnieciskajā dzīvē, notariālo lietu piekritībā un notāru vecuma struktūrā, kā arī ņemot vērā Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedokli, nosaka zvērinātu notāru amata vietas, izveido jaunas vai likvidē esošās amata vietas. Attiecīgi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumi Nr. 230 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām" (turpmāk – noteikumi Nr. 230) noteic zvērinātu notāru amata vietas un to izvietojumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Rīgas pilsētā ir augstākais ekonomiskais aktivitātes līmenis valstī[1]. Rīgas pilsētas gadījumā ir jāņem vērā, ka 2020. un 2021. gadā tika pārtraukta divu zvērinātu notāru, kuriem bija liels darbību skaits, prakse, savukārt šo zvērinātu notāru vietā praksi uzsākušo zvērinātu notāru darbības rezultāti ir atšķirīgi. Tāpat Rīgas pilsētā praktizējoša zvērināta notāre, kurai arī bija liels darbību skaits, ir atstādināta no amata pienākumu pildīšanas uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to šobrīd Rīgas pilsētas zvērinātu notāru noslodze rada nepieciešamību Rīgas pilsētā izveidot vēl divas zvērināta notāra amata vietas, tādējādi samazinot klientu gaidīšanas laiku.
Arī Pierīgas reģionā ir ļoti augsta ekonomiskā aktivitāte.[2] 2019. gadā jaunas zvērināta notāra amata vietas tika izveidotas citās Pierīgas reģiona vietās - Ādažos, Baložos un Olainē. Vērtējot konkrēto zvērinātu notāru darbības rādītājus un saņemot pašvaldību, to iedzīvotāju atsauksmes, viennozīmīgi atzīstams, ka šis lēmums par amata vietu izveidi Pierīgas teritorijās bija pareizs un iesāktā prakse ir turpināma attiecībā uz citām Pierīgas reģiona apdzīvotajām vietām. Turklāt attiecībā uz Mārupi, Piņķiem un Ikšķili prognozējami ne mazāk pozitīvi rezultāti, jo visās šajās apdzīvotajās vietās ir vērojams līdzīgs potenciāls. Salīdzinājumā Ādažu novadā ir 21 134 iedzīvotāji un Olaines pilsētā ir 10 934 iedzīvotāji, savukārt Ikšķiles novadā ir 10 090 iedzīvotāji un Mārupes novadā ir 32 824 iedzīvotāji.[3] Visās šajās apdzīvotajās vietās ir līdzīga saimnieciskās darbības aktivitāte. Mārupes novada bāriņtiesa[4] gadā vidēji veic apmēram 830 notariālās darbības[5] un Ikšķiles novada bāriņtiesa apmēram 450 notariālās darbības[6]. Turklāt līdzšinējā zvērināta notāra prakse no Rīgas netālajos Ādažos, Baložos un Olainē parāda, ka notariālās palīdzības pieejamība Pierīgas reģionā ir nozīmīga un zvērināts notārs var izveidot un uzturēt šajās teritorijās praksi.
Svarīgi norādīt, ka 2021. gada oktobrī ir uzsākts zvērināta notāra eksāmens, līdz ar ko pēc tā noslēguma būs iespējams zvērināta notāra amata pretendentus iecelt zvērināta notāra amatā praktizēšanai vakantajās amata vietās. Tāpat jāņem vērā, ka 2022. gada 1. janvārī zvērināti notāri uzsāks izpildīt no Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma izrietošos pienākumus, kas savukārt radīs papildus noslodzi.
Attiecīgi Latvijas Zvērinātu notāru padome ir vērsusies Tieslietu ministrijā ar lūgumu izdarīt grozījumus noteikumos Nr. 230 un noteikt papildu zvērināta notāra amata vietas Rīgas pilsētā un Pierīgā.

[1] https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/nodarbinatiba/meklet-tema/507-iedzivotaju-ekonomiska-aktivitate-latvijas un https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2776&countryId=LV&acro=lmi&lang=lv&regionId=LV0&nuts2Code=%20&nuts3Code=&regionName=Valsts%20L%C4%ABmenis

[2] https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/nodarbinatiba/meklet-tema/507-iedzivotaju-ekonomiska-aktivitate-latvijas

[3] https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/tabulas

[4] Pirms administratīvi teritoriālās reformas divas bāriņtiesas - Mārupes novada un Babītes novada.

[5] https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Publiskais_parskats_2020.pdf un http://www.babite.lv/wp-content/uploads/2020/07/2019.gada-Bab%C4%ABtes-novada-pa%C5%A1vald%C4%ABbas-publiskais-p%C4%81rskats.pdf

[6] https://ikskile.lv/sites/default/files/inline-files/p%C4%81rskats%202020%20-%20pdf.pdf, https://ikskile.lv/sites/default/files/inline-files/PUBLISKAIS%20P%C4%80RSKATS%20%202019_PDF_.pdf, https://ikskile.lv/sites/default/files/inline-files/Publiskais%20p%C4%81rskats%202018_26.06.2019.pdf.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz izveidot jaunas zvērināta notāra amata vietas Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā, proti, Rīgas apgabaltiesas teritorijā izveidot četras jaunas amata vietas – divas Rīgā, pa vienai amata vietai - Mārupē un Piņķos, kā arī Zemgales apgabaltiesas teritorijā izveidot vienu jaunu amata vietu – Ikšķilē. Tādējādi tiek atrisināta šajās teritorijās konstatētā problēmā attiecībā uz zvērinātu notāru pieejamības nodrošināšanu.
Tāpat arī Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedoklis ir izvērtēts un ņemts vērā pilnībā, atspoguļojot to noteikumu projektā un anotācijas aprakstā.
Papildus norādāms, ka pēc noteikumu projektā noteiktā regulējuma spēkā stāšanās tiks uzsākts Notariāta likuma 11.1 pantā noteiktais process vakanto zvērināta notāra amata vietu aizpildīšanai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ikviena fiziska persona, kura vēlēsies saņemt zvērināta notāra palīdzību.
Ietekmes apraksts
Minētajiem sabiedrības locekļiem būs iespēja saņemt zvērināta notāra palīdzību Latvijas Republikas teritorijā, kurā līdz noteikumu projektā noteiktā regulējuma spēkā stāšanas dienai tas nav bijis iespējams, t.i., Piņķos, Mārupē un Ikšķilē, kā arī Rīgā tiks nodrošinātas vairāk zvērinātu notāru prakses vietas.
Juridiskās personas
  • Ikviena juridiska persona, kura vēlēsies saņemt zvērināta notāra palīdzību.
Ietekmes apraksts
Minētajiem sabiedrības locekļiem būs iespēja saņemt zvērināta notāra palīdzību Latvijas Republikas teritorijā, kurā līdz noteikumu projektā noteiktā regulējuma spēkā stāšanas dienai tas nav bijis iespējams, t.i., Piņķos, Mārupē un Ikšķilē, kā arī Rīgā tiks nodrošinātas vairāk zvērinātu notāru prakses vietas.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Nav
Nav
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Nav
Skaidrojums
Ņemot vērā to, ka Notariāta likums skaidri noteic kritērijus, pamatojoties uz kuriem nosakāmas zvērināta notāra amata vietas, nevienas institūcijas viedoklis to ietekmēt nevar un attiecīgi sabiedrības līdzdalību veikt nav nepieciešams. Papildus vēršam uzmanību, ka, atbilstoši Latvijas Zvērinātu notāru padomes sniegtajai informācijai, Latvijas Zvērinātu notāru padome pirms priekšlikumu iesniegšanas Tieslietu ministrijā ir pārrunājusi zvērinātu notāru amata vietu izveidi ar attiecīgo pašvaldību vadītājiem un ir saņemtas pozitīvas sākotnējās atsauksmes.

6.4. Cita informācija

Nav
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • zvērināti notāri, Tieslietu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Nav
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Nav
Pielikumi