Anotācija (ex-ante)

21-TA-381: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Uzlabot atsevišķu statistisko rādītāju apkopošanu un kopsavilkuma informācijas publicēšanas termiņus, izpildīt Eiropas Savienības normatīvo aktu (regulu) prasības, labot lietoto terminoloģiju sakarā ar teritoriālās reformas spēkā stāšanos un samazināt respondentu noslodzi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi” (turpmāk - noteikumi Nr. 812).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādāts, lai risinātu šādas galvenās problēmas:
- lai uzlabotu atsevišķu statistisko rādītāju apkopošanas un kopsavilkuma informācijas publicēšanas termiņus;
- lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu (regulu) prasības un Eiropas Savienības un Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu prasības;
- sakarā ar teritoriālās reformas spēkā stāšanos jālabo lietotā terminoloģija;
- lai samazinātu respondentu noslodzi.
Risinājuma apraksts
Ar MK noteikumu projektu groza 27 spēkā esošas veidlapas, papildina ar četrām jaunām veidlapām un svītro četras veidlapas. MK noteikumu projekts paredz veikt šādas izmaiņas:
- MK noteikumu projekta 58. punkts (MK noteikumu projekta 1.pielikums) – veidlapā tiek mainīta terminoloģija sakarā ar teritoriālās reformas izmaiņām, vārdu savienojums "republikas pilsētas" tiek mainīts uz vārdu savienojumu "valsts pilsētas". Izmaiņas veiktas veidlapas 6. un 8. sadaļā.
- MK noteikumu projekta 1. punkts – no MK noteikumu Nr.812 2.7. apakšpunkta svītrota vairs spēkā neesoša regula, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams.
- MK noteikumu projekta 2. un 59. punkts (MK noteikumu projekta 2.pielikums) – veidlapā pievienots rādītājs "Gada pārskata peļņas vai zaudējuma aprēķinā iekļautais nekustamā īpašuma nodoklis", jo to nav iespējams iegūt no citiem datu avotiem, attiecinot uz konkrētām nozarēm. Svītrota 7. sadaļa "Ieguldījumu teritoriālais sadalījums" (16 rādītāji). Turpmāk teritoriālo sadalījumu iegūs, izmantojot administratīvajos reģistros pieejamo informāciju par uzņēmuma darbības vietu.
- MK noteikumu projekta 3. un 60. punkts (MK noteikumu projekta 3. pielikums) – no veidlapas svītrota D. sadaļa "Ieguldījumu teritoriālais sadalījums"  (16 rādītāji). Turpmāk teritoriālo sadalījumu iegūs, izmantojot administratīvajos reģistros pieejamo informāciju par uzņēmuma darbības vietu.
- MK noteikumu projekta 4. un 61. punkts – veidlapa svītrota, jo turpmāk nav nepieciešamības vākt šos datus.
- MK noteikumu projekta 62. punkts (MK noteikumu projekta 4.pielikums) – ir izstrādāts īstenošanas regulas projekts ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) Nr. 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (turpmāk – Regula Nr. 2019/2152) tematam “IKT izmantojums un e-komercija” nosaka datu prasību tehniskās specifikācijas 2022. pārskata gadam. Īstenošanas regulas projektu plānots pieņemt 2021. gada beigās. Veidlapa precizēta pēc jaunākajām Eurostat prasībām par datiem, kurus nepieciešams iegūt 2022. gada apsekojumā. Pievienoti jautājumi par interneta izmantošanu, lai rīkotu attālinātās sanāksmes. Pievienoti moduļi “C. IKT speciālisti un prasmes”, “D. IKT drošība”, “E. Robotu izmantošana”, kas bijuši arī iepriekšējo gadu apsekojumos. Pievienots modulis “IKT vide”, kas līdz šim šajā apsekojumā nav bijis. Veiktas redakcionālas izmaiņas, balstoties iepriekšējā gada apsekojuma pieredzē.
- MK noteikumu projekta 63. punkts (MK noteikumu projekta 5.pielikums) –  veidlapā pievienots rādītājs "Gada pārskata peļņas vai zaudējuma aprēķinā iekļautais nekustamā īpašuma nodoklis", jo to nav iespējams iegūt no citiem datu avotiem, attiecinot uz konkrētām nozarēm.
- MK noteikumu projekta 5. un 6. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.21. un 2.22. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašās veidlapās izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 7. un 64. punkts (MK noteikumu projekta 6.pielikums) – grozījumu nepieciešamību nosaka Regula Nr. 2019/2152. Tiek precizēts veidlapas nosaukums. Kā arī veidlapā iepriekšējā viena tabula tika sadalīta trīs atsevišķās tabulās un pievienota metodoloģiskā informācija atsevišķā tabulā.
- MK noteikumu projekta 8. punkts – no MK noteikumu Nr.812 2.27. apakšpunkta svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams.
- MK noteikumu projekta 9. punkts – no MK noteikumu Nr.812 2.29. apakšpunkta svītrota vairs spēkā neesoša regula, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams.
- MK noteikumu projekta 10. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.30. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 65. punkts (MK noteikumu projekta 7.pielikums) – veidlapā pievienots jauns energoresurss, lai apsekotu šī resursa pielietojumu enerģētikā. Tabulā jau esošajiem naftas produktiem pievienota aile ar citu mērvienību, respondentam ļaujot izvēlēties, lai atvieglotu respondentam pārrēķinus.
- MK noteikumu projekta 11. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.34. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 12. un 66. punkts – veidlapa svītrota, jo turpmāk nav nepieciešamības vākt šos datus.
- MK noteikumu projekta 67. punkts (MK noteikumu projekta 8.pielikums) – lietotāju vajadzību nodrošināšanai veidlapa papildināta ar vienu rindu, pilnveidoti paskaidrojumi un vienas sadaļas nosaukums.
- MK noteikumu projekta 13. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.38. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 14. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.39. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 15. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.40. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrota vairs spēkā neesoša regula, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 16. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.41. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 68. punkts (MK noteikumu projekta 9.pielikums) – dati par cūku skaitu un sadalījumu vecuma grupās lauku saimniecībās turpmāk tiks nodrošināti no administratīvā datu avota - Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku un ganāmpulku reģistra, tādēļ no veidlapas svītrotas 13 rindas. Veidlapa papildināta ar divām rindām par govs un kazas piena izlietojumu saimniecībās, kā arī ar vienu rindu par cūku un trušu skaitu lauku saimniecībās. Informācija par kopējo cūku un trušu skaitu nepieciešama datu analīzei un kontrolei, jo Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā nelielu ganāmpulku īpašnieki ne vienmēr savlaicīgi aktualizē informāciju.
- MK noteikumu projekta 17., 18., un 19. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.45., 2.46. un 2.47. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašās veidlapās izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 20. un 69. punkts (MK noteikumu projekta 10.pielikums) – lai samazinātu respondentu noslodzi, kā arī pārskatot galvenajam datu lietotājam (Pārvaldes Gada nacionālo kontu daļa) nepieciešamos datus, veidlapas A tabulā tika svītrotas divas ailes (dzīvokļu skaits un nekustamā īpašuma nodoklis, zemes nomas maksa, apdrošināšana) un B tabulā viena rinda (uzkrājumu fonda līdzekļi). Tika precizēti un saīsināti skaidrojumu apraksti.
- MK noteikumu projekta 21. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.51. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 22. un 23. punkts – no MK noteikumu Nr.812 2.52. un 2.53. apakšpunkta svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašās veidlapās izmaiņas veikt nav nepieciešams.
- MK noteikumu projekta 24. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.54. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 25. punkts – no MK noteikumu Nr.812 2.55. apakšpunkta svītrotas vairs spēkā neesošas regulas.
- MK noteikumu projekta 26., 27., 28. un 29. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.56., 2.57., 2.58. un 2.59. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašās veidlapās izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 30. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.69. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 31. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.71. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrotas vairs spēkā neesošas regulas, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 70. punkts (MK noteikumu projekta 11.pielikums) – veidlapā svītrota informācija par aizņemtajām darba vietām sadalījumā pa profesijām, turpmāk tiks izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta dati.
- MK noteikumu projekta 32. un 71. punkts (MK noteikumu projekta 12.pielikums) – Regulas Nr. 2019/2152 25.panta 2.punkts paredz, ka Regulu (EK) Nr. 638/2004 atceļ no 2022. gada 1. janvāra. Komisijas 2020. gada 30. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2020/1197 ar kuru nosaka tehniskās specifikācijas un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (turpmāk – Regula Nr. 2020/1197), I pielikuma C daļas 1.tabula nosaka jaunus darījumu veidu kodus, līdz ar to veidlapa precizēta. Veiktas redakcionālas izmaiņas.
- MK noteikumu projekta 33. un 72. punkts (MK noteikumu projekta 13.pielikums) – Regulas Nr. 2019/2152 25.panta 2.punkts paredz, ka Regulu (EK) Nr. 638/2004 atceļ no 2022. gada 1. janvāra. Regulas Nr. 2020/1197 I pielikuma C daļas 1.tabula nosaka jaunus darījumu veidu kodus, līdz ar to veidlapa precizēta. Veiktas redakcionālas izmaiņas.
- MK noteikumu projekta 34. un 73. punkts (MK noteikumu projekta 14.pielikums) – Regulas Nr. 2019/2152 25.panta 2.punkts paredz, ka Regulu (EK) Nr. 638/2004 atceļ no 2022. gada 1. janvāra. Regulas Nr. 2020/1197 I pielikuma C daļas 1.tabula nosaka jaunus darījumu veidu kodus, līdz ar to veidlapa precizēta. Veiktas redakcionālas izmaiņas.
- MK noteikumu projekta 35. un 74. punkts (MK noteikumu projekta 15.pielikums) – Regulas Nr. 2019/2152 25.panta 2.punkts paredz, ka Regulu (EK) Nr. 638/2004 atceļ no 2022. gada 1. janvāra. Regulas Nr. 2020/1197 I pielikuma C daļas 1.tabula nosaka jaunus darījumu veidu kodus, līdz ar to veidlapa precizēta. Veiktas redakcionālas izmaiņas.
- MK noteikumu projekta 36. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.86. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 37. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.87. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 38. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.88. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 75. punkts (MK noteikumu projekta 16.pielikums) – grozījumu nepieciešamību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 10. oktobra Regula (ES) Nr. 2019/1700, ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (turpmāk – Regula Nr. 2019/1700) un Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2019/2242, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopu tehniskos aspektus, nosaka tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu ienākumu un dzīves apstākļu jomā (turpmāk – Regula Nr. 2019/2242).
- MK noteikumu projekta 39. un 76. punkts (MK noteikumu projekta 17.pielikums) – grozījumu nepieciešamību nosaka Regula Nr. 2019/1700 un Regula Nr. 2019/2242.
- MK noteikumu projekta 40. un 77. punkts (MK noteikumu projekta 18.pielikums) – grozījumu nepieciešamību nosaka Regula Nr. 2019/1700 un Regula Nr. 2019/2242.
- MK noteikumu projekta 78. punkts (MK noteikumu projekta 19.pielikums) – izmaiņas veidlapā veiktas, lai nodrošinātu respondentu sniegtās kontaktinformācijas sasaisti ar konkrēto personu un Covid-19 ietekmes uz ceļojumiem aktualizēšanu. No veidlapas svītroti divi jautājumi, pievienoti četri jauni jautājumi, aizstāti divi jautājumi, uzlaboti 20 jautājumu un 28 atbilžu formulējumi.
- MK noteikumu projekta 41. un 79. punkts (MK noteikumu projekta 20.pielikums) – grozījumu nepieciešamību nosaka Komisijas 2021. gada 21. maija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2021/861, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus un nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus par izlases apsekojuma organizēšanu izglītības un apmācības jomā. Tāpat mainīts veidlapas indekss.
- MK noteikumu projekta 42. un 80. punkts (MK noteikumu projekta 21.pielikums) – veidlapa precizēta pēc jaunākajām Eurostat prasībām par datiem, kurus nepieciešams iegūt 2022. gada apsekojumā. Atjaunots saraksts ar interneta izmantošanas mērķiem, pievienoti jauni jautājumi C modulī par interneta izmantošanu sadarbība ar valsts vai pašvaldību iestādēm, saīsināts D modulis par iepirkšanos internetā, pievienots modulis par lietu internetu, kas nebija iepriekšējā gada apsekojumā, pievienots pilnīgi jauns modulis “F. Zaļais IKT”, kas līdz šim šajā apsekojumā nav bijis. Veiktas redakcionālas izmaiņas, balstoties iepriekšējā gada apsekojuma pieredzē. Mainīts veidlapas nosaukums.
- MK noteikumu projekta 43. un 81. punkts (MK noteikumu projekta 22.pielikums) - grozījumu nepieciešamību nosaka Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2019/2240 ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus, nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu darbaspēka jomā, kas stājas spēkā no 2021. gada. Mainīts veidlapas indekss.
- MK noteikumu projekta 44. punkts – MK noteikumu Nr.812 2.123. apakšpunkts papildināts ar jaunu regulu un svītrota vairs spēkā neesoša regula, bet pašā veidlapā izmaiņas veikt nav nepieciešams, jo veidlapa jau aptver visus tos datus, kuru iegūšanas nepieciešamību nosaka jaunā regula.
- MK noteikumu projekta 82. punkts (MK noteikumu projekta 23.pielikums) – grozījumu nepieciešamību nosaka Eiropas Statistikas Programmas Granta projekts “Pārskats par globālo vērtību ķēžu – Uzņēmējdarbības funkciju starptautisku pārcelšanu”. Tika veiktas izmaiņas pārskata 2.sadaļas jautājumos attiecībā uz periodu, par kuru jāsniedz dati, un 5.3. punktā, jo pievienoti papildu ar COVID-19 ietekmi saistīti jautājumi.
- MK noteikumu projekta 83. punkts (MK noteikumu projekta 24.pielikums) – veidlapā papildināti norādījumi respondentiem tās aizpildīšanai, aktualizēti Ministru kabineta noteikumi un likumi.
- MK noteikumu projekta 45. un 84. punkts (MK noteikumu projekta 25.pielikums) – veidlapai pievienots rādītājs "Gada pārskata peļņas vai zaudējuma aprēķinā iekļautais nekustamā īpašuma nodoklis", jo to nav iespējams iegūt no citiem datu avotiem, attiecinot uz konkrētām nozarēm. Svītrots rādītājs "Pakalpojumi, kas iegādāti tālākpārdošanai starp konsolidācijā iekļautajiem uzņēmumiem".
- MK noteikumu projekta 46. un 85. punkts (MK noteikumu projekta 26.pielikums) – izmaiņas veidlapā saistītas ar datu lietotāju vajadzībām un situācijas aktualitāti: pārstrukturizēts jautājums par respondentu kontaktinformāciju – papildināts ar informāciju, kur tiks izmantoti kontaktinformācijas dati un sniegta iespēja respondentiem pavisam atteikties no kontaktinformācijas norādīšanas; svītrots jautājums par personīgās automašīnas vai motocikla izmantošanas iemeslu, jo ir zudusi šī jautājuma aktualitāte un 2017. gada apsekojumā tika iegūts pietiekams daudzums datu, lai varētu izvērtēt šo parādību; pievienoti deviņi jauni jautājumi; veiktas redakcionālas izmaiņas.
- MK noteikumu projekta 48. un 86. punkts – veidlapa svītrota, jo turpmāk nav nepieciešamības vākt šos datus.
- MK noteikumu projekta 49. un 87. punkts – veidlapa svītrota, jo turpmāk nav nepieciešamības vākt šos datus.
- MK noteikumu projekta 50. un 88. punkts (MK noteikumu projekta 27.pielikums) – izmaiņas veidlapā veiktas saskaņā ar Eurostat metodoloģiskiem norādījumiem - 3. jautājumā (Kādu finansiālo atbalsta veidu Jūsu mājsaimniecība saņēma Covid-19 krīzes pārvarēšanai?) samazināts atbilžu variantu skaits, apvienojot zem viena 'Cits valsts vai pašvaldības atbalsta veids (norādīt)'. Mainās veidlapas indekss. Dati tiek vākti, lai izpildītu Eurostat iniciatīvu ārkārtas situācijas laikā, papildus apkopojot nacionāli un starptautiski būtiskus datus par COVID-19 krīzes ietekmi Džentlmeņu vienošanās ar Eurostat ietvaros, kas izteikta apsekojuma “Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem” (turpmāk - EU – SILC) Eurostat darba grupā, rakstiski konsultējoties ar valstīm (Doc. LC-ILC/278-20/NE). Atbilstoši darba grupas protokolā (Working Group meeting “Working Group on Living Conditions and Household Budget Survey” (17-19.11.2020.) Eurostat ir vienojies ar 24 valstīm par papildu jautājumu vākšanu.
Ar minētajiem grozījumiem papildu personu dati netiks apstrādāti, grozījumi ir redakcionāli.
- MK noteikumu projekta 51. un 89. punkts (MK noteikumu projekta 28.pielikums) – datu vākšanas nepieciešamību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulas (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem (turpmāk – Regula Nr. 1185/2009). Atbilstoši Regulai Nr. 1185/2009, ar veidlapu 2-pesticīdi tiek vākti dati par graudaugu kultūraugiem, lauku pupām un rapsi, bet ar veidlapu 1-pesticīdi - atklātā lauka dārzeņiem, zemenēm, augļu koku un ogulāju stādījumiem.
- MK noteikumu projekta 52. un 90. punkts (MK noteikumu projekta 29.pielikums) – apsekojums tiek īstenots, pamatojoties uz Eiropas komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pieprasījumu veikt harmonizētu Eiropas Savienības mēroga apsekojumu par vardarbību un izmantojot Eiropas Savienības Granta projektu: G.20.10. Starppersonu un ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums (pilnais apsekojums).
- MK noteikumu projekta 53. un 91. punkts (MK noteikumu projekta 30.pielikums) – datu vākšanas nepieciešamību nosaka Komisijas 2020. gada 5. novembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2020/1642 ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē tehniskos aspektus attiecībā uz 2022. gada ad hoc temata “darba prasmes” un astoņu gadu mainīgo lielumu par “pensiju un dalību darba tirgū” datu kopu darbaspēka jomā.
- MK noteikumu projekta 54. un 92. punkts (MK noteikumu projekta 31.pielikums) – datu vākšanas nepieciešamību nosaka Regula Nr. 2019/1700 un Regula Nr. 2019/2242.
- MK noteikumu projekta 55. punkts – precizēts MK noteikumu nr. 812 4.punkts, nosakot precizēto veidlapu sarakstu, kuras var aizpildīt Pārvaldes intervētājs, pamatojoties uz respondenta mutiski sniegto informāciju. Pārvalde CSP veic tiešās intervijas (CAPI), telefonintervijas (CATI) un aptaujas internetā (CAWI).
CAPI jeb tiešās intervijas ir viens no atzītākajiem intervijas veidiem un tiešo interviju aptauja notiek datorā (Computer Assisted Personal Interviews jeb CAPI). Tas paātrina intervēšanas laiku (jo intervētājam anketa ir saprogrammēta, un pārejas no viena jautājuma uz otru notiek automātiski) un dod iespēju datus uzreiz pēc intervijas beigām nosūtīt uz aptauju datu serveri.
CATI jeb telefonintervijas ir kļuvušas īpaši populāras pandēmijas laikā, jāatzīmē, ka ārkārtas situācijas laikā Pārvaldei bija iespēja saņemt iedzīvotāju tālruņu numurus no sekojošām iestādēm: Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Ceļu satiksmes drošības direkcija. Pārvaldei ir savs telefonintervētāju dienests ar īpaši apmācītiem telefonintervētājiem, un datorizētās telefonintervijas var veikt ātri un efektīvi.
Jāatzīmē, ka Eiropas Komisija katram apsekojumam ir izstrādājusi rekomendācijas, kurās ir konkrēti nosaukti interviju veidi, kuras var izmantot apsekojuma datu iegūšanā. Piemēram par Darbaspēka un EU SILC apsekojumu rekomendācijā pateikts, ka intervējamajam jāpiedalās 4 reizes un pirmajā reizē jābūt CAPI jeb tiešai intervijai, pārējām trijām intervijas reizēm var būt CATI un CAWI. Par katru apsekojumu tiek rakstīts kvalitātes ziņojums, un veiktas kvalitātes kontroles (intervētāju 5% kontrole).
- MK noteikumu projekta 56. un 57. punkts – svītrotas direktīvas, kuras ir zaudējušas spēku.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • 11 500 Latvijā dzīvojošas personas vecumā no 18 - 74 gadiem (izņemot personas kolektīvajās mājsaimniecībās)
  • 6000 15-74 gadus veci iedzīvotāji, kas ir nodarbināti vai bijuši nodarbināti pēdējo 2 gadu laikā
  • 8000 privātās mājsaimniecības
  • 7065 nodarbinātās personas 15-74 gadu vecumā
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts ietekmēs šādas respondentu - fizisko personu, grupas:
- MK noteikumu projekta 75. punkts (MK noteikumu projekta 16.pielikums) – 8000 privātās mājsaimniecības.
- MK noteikumu projekta 39. un 76. punkts (MK noteikumu projekta 17.pielikums) – 8000 privātās mājsaimniecības.
- MK noteikumu projekta 40. un 77. punkts (MK noteikumu projekta 18.pielikums) – 8000 privātās mājsaimniecības.
- MK noteikumu projekta 78. punkts (MK noteikumu projekta 19.pielikums) – 12 000 privātās mājsaimniecībās dzīvojošās personas vecumā no 15 gadiem.
- MK noteikumu projekta 41. un 79. punkts (MK noteikumu projekta 20.pielikums) – 10 000 fiziskas personas (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji).
- MK noteikumu projekta 42. un 80. punkts (MK noteikumu projekta 21.pielikums) – 8500 fiziskas personas (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji).
- MK noteikumu projekta 43. un 81. punkts (MK noteikumu projekta 22.pielikums) – 29 744 privātās mājsaimniecības.
- MK noteikumu projekta 46. un 85. punkts (MK noteikumu projekta 26.pielikums) – 11 000 fiziskas personas.
- MK noteikumu projekta 50. un 88. punkts (MK noteikumu projekta 27.pielikums) – 8000 privātās mājsaimniecības.
- MK noteikumu projekta 52. un 90. punkts (MK noteikumu projekta 29.pielikums) – 11 500 Latvijā dzīvojošas personas vecumā no 18 - 74 gadiem (izņemot personas kolektīvajās mājsaimniecībās).
- MK noteikumu projekta 53. un 91. punkts (MK noteikumu projekta 30.pielikums) – 6000 15-74 gadus veci iedzīvotāji, kas ir nodarbināti vai bijuši nodarbināti pēdējo 2 gadu laikā.
- MK noteikumu projekta 54. un 92. punkts (MK noteikumu projekta 31.pielikums) – 8000 privātās mājsaimniecības.
- MK noteikumu projekta 55. punkts - tieši neietekmēs respondentus, jo respondentiem saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 812 arī pašlaik ir noteikts pienākums sniegt oficiālās statistikas veidlapas tieši šādā formātā.
Juridiskās personas
  • 4000 uzņēmumi, kas audzē graudaugus, lauka pupas, rapsi
  • 80 uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S
  • 1000 valsts un pašvaldību budžeta iestādes
  • 12000 lauku saimniecības, par kurām nav pieejama informācija administratīvajos datu avotos
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts ietekmēs šādas respondentu - juridisko personu, grupas:
- MK noteikumu projekta 58. punkts (MK noteikumu projekta 1.pielikums) – 1 iestāde, kas uztur ceļu reģistru.
- MK noteikumu projekta 2. un 59. punkts (MK noteikumu projekta 2.pielikums) – 7550 uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S, izņemot  nodaļu 65 un grupas 64.1, 66.3, 97, 98, 99.
- MK noteikumu projekta 3. un 60. punkts (MK noteikumu projekta 3. pielikums) – 50 uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE 64.1, 65, 66.3.
- MK noteikumu projekta 62. punkts (MK noteikumu projekta 4.pielikums) – 3200 uzņēmumi, kuriem gada vidējais darbinieku skaits ir 10 un vairāk šādās NACE nodaļās: 10-33, 35-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 68, 69-74, 77-82, 95.1.
- MK noteikumu projekta 63. punkts (MK noteikumu projekta 5.pielikums) – 6000 uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-U.
- MK noteikumu projekta 7. un 64. punkts (MK noteikumu projekta 6.pielikums) – 2350 uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE nodaļas 07-09, sadaļa C, klase 38.32.    
- MK noteikumu projekta 65. punkts (MK noteikumu projekta 7.pielikums) – 5000 uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A – S.
- MK noteikumu projekta 67. punkts (MK noteikumu projekta 8.pielikums) – 3500 lauku saimniecības, kuras nodarbojas ar augkopību.
- MK noteikumu projekta 68. punkts (MK noteikumu projekta 9.pielikums) – 2400  lauku saimniecības, kuras nodarbojas ar lopkopību.
- MK noteikumu projekta 20. un 69. punkts (MK noteikumu projekta 10.pielikums) – 1000 uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klases 68.20, 68.31, 68.32.
- MK noteikumu projekta 70. punkts (MK noteikumu projekta 11.pielikums) – 480 pašvaldības, pašvaldību padotības iestādes un vispārējās valdības sektora sarakstā pie pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes.
- MK noteikumu projekta 32 un 71. punkts (MK noteikumu projekta 12.pielikums) – 4000 uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību.
- MK noteikumu projekta 33. un 72. punkts (MK noteikumu projekta 13.pielikums) – 500 uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību.
- MK noteikumu projekta 34. un 73. punkts (MK noteikumu projekta 14.pielikums) – 3000 uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta  preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību.
- MK noteikumu projekta 35. un 74. punkts (MK noteikumu projekta 15.pielikums) – 300 uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta  preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību
- MK noteikumu projekta 82. punkts (MK noteikumu projekta 23.pielikums) – 1788 ekonomiski aktīvi komersanti ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk 2020. gada beigās, kā arī konsolidācijā iekļautie uzņēmumi, kuru pamatdarbības nozare atbilst Saimniecisko darbību statistikās klasifikācijas NACE 2.red. B līdz N sadaļai.
- MK noteikumu projekta 83. punkts (MK noteikumu projekta 24.pielikums) – 12 dabasgāzes tirgotāji, pārvades un sadales operatori.
- MK noteikumu projekta 45. un 84. punkts (MK noteikumu projekta 25.pielikums) – 40 uzņēmumi, kas pilda konsolidētos gada pārskatus.
- MK noteikumu projekta 51. un 89. punkts (MK noteikumu projekta 28.pielikums) – 4000 uzņēmumi, kas audzē graudaugus, lauka pupas, rapsi.
- MK noteikumu projekta 55. punkts - tieši neietekmēs respondentus, jo respondentiem saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 812 arī pašlaik ir noteikts pienākums sniegt oficiālās statistikas veidlapas tieši šādā formātā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
100 748,34
11 500 Latvijā dzīvojošas personas vecumā no 18 - 74 gadiem (izņemot personas kolektīvajās mājsaimniecībās)
palielinās
Vērtības nozīme:
9,90
vienas stundas darbaspēka izmaksas
1,00
veidlapas aizpildīšanas laiks
11 500
respondentu skaits
1
veidlapas iesniegšanas reižu skaits
113 850,00
Administratīvā sloga aprēķinam tiek izmantota vienas stundas darbaspēka izmaksas, kas ir 9,90 euro apmērā. Tie ir sezonāli neizlīdzināti dati. Šajā likmē ir iekļautas arī visas pārējās izmaksas, ne tikai alga (lielāko daļu no pārējām izmaksām veido darba devēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas), par 2021. gada 1. ceturksni. Tā ir aprēķināta kā vidējais rādītājs par šādiem NACE 2red. A-S darbības veidiem, jo Pārvaldes respondenti pārstāv visas šīs nozares. Jaunu veidlapu ieviešana palielina administratīvo slogu, un svītrošana - mazina.
6000 15-74 gadus veci iedzīvotāji, kas ir nodarbināti vai bijuši nodarbināti pēdējo 2 gadu laikā
palielinās
Vērtības nozīme:
9,90
vienas stundas darbaspēka izmaksas
0,03
veidlapas aizpildīšanas laiks
6 000
respondentu skaits
1
veidlapas iesniegšanas reižu skaits
1 782,00
Skat. augstāk.
8000 privātās mājsaimniecības
palielinās
Vērtības nozīme:
9,90
vienas stundas darbaspēka izmaksas
0,13
veidlapas aizpildīšanas laiks
8 000
respondentu skaits
1
veidlapas iesniegšanas reižu skaits
10 296,00
Skat. augstāk.
7065 nodarbinātās personas 15-74 gadu vecumā
samazinās
Vērtības nozīme:
9,90
vienas stundas darbaspēka izmaksas
0,03
veidlapas aizpildīšanas laiks
7 065
respondentu skaits
12
veidlapas iesniegšanas reižu skaits
-25 179,66
Skat. augstāk.
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
7 920,00
4000 uzņēmumi, kas audzē graudaugus, lauka pupas, rapsi
palielinās
Vērtības nozīme:
9,90
vienas stundas darbaspēka izmaksas
1,50
veidlapas aizpildīšanas laiks
4 000
respondentu skaits
1
veidlapas iesniegšanas reižu skaits
59 400,00
Skat. augstāk.
80 uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S
samazinās
Vērtības nozīme:
9,90
vienas stundas darbaspēka izmaksas
1,00
veidlapas aizpildīšanas laiks
80
respondentu skaits
1
veidlapas iesniegšanas reižu skaits
-792,00
Skat. augstāk.
1000 valsts un pašvaldību budžeta iestādes
samazinās
Vērtības nozīme:
9,90
vienas stundas darbaspēka izmaksas
1,16
veidlapas aizpildīšanas laiks
1 000
respondentu skaits
1
veidlapas iesniegšanas reižu skaits
-11 484,00
Skat. augstāk.
12000 lauku saimniecības, par kurām nav pieejama informācija administratīvajos datu avotos
samazinās
Vērtības nozīme:
9,90
vienas stundas darbaspēka izmaksas
0,33
veidlapas aizpildīšanas laiks
12 000
respondentu skaits
1
veidlapas iesniegšanas reižu skaits
-39 204,00
Skat. augstāk.
Kopā
108 668,34

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32019R2152
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regula (ES) Nr. 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32020R1197
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2020. gada 30. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2020/1197 ar kuru nosaka tehniskās specifikācijas un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32019R1700
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 10. oktobra Regula (ES) Nr. 2019/1700, ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32019R2242
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2019/2242, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopu tehniskos aspektus, nosaka tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu ienākumu un dzīves apstākļu jomā
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R0861
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021. gada 21. maija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2021/861, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus un nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus par izlases apsekojuma organizēšanu izglītības un apmācības jomā
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R1175
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 30. oktobra Regulas (ES) Nr. 1175/2014, ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 823/2010
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32019R2240
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2019/2240 ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus, nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu darbaspēka jomā
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32009R1185
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulas (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32020R1642
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2020. gada 5. novembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2020/1642 ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē tehniskos aspektus attiecībā uz 2022. gada ad hoc temata “darba prasmes” un astoņu gadu mainīgo lielumu par “pensiju un dalību darba tirgū” datu kopu darbaspēka jomā
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32017R1004
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2017. gada 17. maija regula 2017/1004 par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 199/2008
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regula (ES) Nr. 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
6. panta 1.punkta b) apakšpunkts un 2.punkta i) apakšpunkts, I pielikuma 2.joma (tēma – Darbības rezultāti) un II  pielikuma 2. joma (tēma – Darbības rezultāti)
7. un 64. punkts (MK noteikumu projekta 6. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 1.punkta d) apakšpunkts un 2.punkta e) apakšpunkts, I pielikuma 4. joma (tēma - Starptautiskā preču tirdzniecība) un II pielikuma 4. joma (tēma - Starptautiskā preču tirdzniecība)
11., 32., 33., 34., 35., 71., 72., 73. un 74. punkts (MK noteikumu projekta 12., 13., 14. un 15. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 1.punkta b) apakšpunkts un 2.punkta i) apakšpunkts, I pielikuma 2. joma (tēma - Darbības rezultāti) un II pielikuma 2. joma (tēma - Darbības rezultāti)
2. un 59. punkts (MK noteikumu projekta 2. pielikums), 16. punkts (MK noteikumu Nr. 812 2.41. apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 1.punkta b) apakšpunkts un 2.punkta g) apakšpunkts, I pielikuma 2. joma (tēma - Ieguldījumi) un II pielikuma 2. joma (tēma - Ieguldījumi)
3. un 60. punkts (MK noteikumu projekta 3. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 1.punkta d) apakšpunkts un 2.punkta f) apakšpunkts, I pielikuma 4. joma (tēma - Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība) un II pielikuma 4. joma (tēma - Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība)
5., 13., 14., 17., 19., 21., 24., 26., 27., 28. un 29.punkts (MK noteikumu Nr. 812 2.21., 2.38., 2.39., 2.45., 2.47., 2.51., 2.54., 2.56., 2.57., 2.58., 2.59. apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 1.punkta b) apakšpunkts un 2.punkta m) apakšpunkts, I pielikuma 2. joma (tēma - P&A ieguldījumi) un II pielikuma 2. joma (tēma - P&A ieguldījumi)
15. punkts (MK noteikumu Nr. 812 2.40. apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 1.punkta a) apakšpunkts un 2.punkta c) apakšpunkts, I pielikuma 1. joma (tēma - Cenas) un II pielikuma 1. joma (tēma - Cenas)
30., 36., 37. un 38. punkts (MK noteikumu Nr. 812 2.69., 2.86., 2.87., 2.88. apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 1.punkta b) apakšpunkts un 2.punkta d) apakšpunkts, I pielikuma 2. joma (tēma - Inovācijas) un II pielikuma 2. joma (tēma - Inovācijas)
44. punkts (MK noteikumu Nr. 812 2.123. apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 1.punkta d) apakšpunkts un 2.punkta a) apakšpunkts, I pielikuma 4. joma (tēma - Uzņēmumu populācija) un II pielikuma 4. joma (tēma - Uzņēmumu populācija)
10. punkts (MK noteikumu Nr. 812. 2.30. apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2020. gada 30. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2020/1197 ar kuru nosaka tehniskās specifikācijas un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
I pielikuma A daļas 4. joma. Statistika par starptautiskām darbībām 4.5. temats (Starptautiskā preču tirdzniecība); I pielikuma B daļas. Datu prasību elementi 34., 35. un 36. tabula; I pielikuma C daļas. Klasifikācijas 1. tabula (tēma – darījumu veidu iedalījums) un V pielikuma I nodaļas 3. sadaļas 2. punkta a) apakšpunkts
32., 33., 71. un 72. punkts (MK noteikumu projekta 12. un 13. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
I pielikuma A daļas 4. joma. Statistika par starptautiskām darbībām 4.5. temats (Starptautiskā preču tirdzniecība); I pielikuma B daļas. Datu prasību elementi 34., 35. un 36. tabula; I pielikuma C daļas. Klasifikācijas 1. tabula (tēma – darījumu veidu iedalījums) un V pielikuma I nodaļas 3. sadaļas 2. punkta b) apakšpunkts
34., 35., 73. un 74. punkts (MK noteikumu projekta 14. un 15. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. pants, I pielikuma A daļa. Mainīgie lielumi 1. joma. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika 1.4. temats (Rezultāti un sniegums), B daļa. Datu prasību elementi 6. un 7. tabula, II pielikums
7. un 64. punkts (MK noteikumu projekta 6. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
I pielikuma A daļas 2. joma. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika 2.3. temats (P&I ieguldījumi); I pielikuma B daļa. Datu prasību elementi 14., 18., 19. un 20. tabula
6., 18. punkts (MK noteikumu Nr. 812 2.22., 2.46. apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 10. oktobra Regula (ES) Nr. 2019/1700, ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. panta 1. punkts, 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 3. un 4.punkts,
I pielikums (attiecībā uz visām jomām un uz Ienākumiem un dzīves apstākļiem)
39., 40., 75., 76. un 77. punkts (MK noteikumu projekta 16., 17. un 18. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 1. punkts, 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts, 3. un 4. punkts, I pielikums (attiecībā uz visām jomām un uz Ienākumiem un dzīves apstākļiem un veselību)
54. un 92. punkts (MK noteikumu projekta 31.pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 1. punkts, 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 3. un 4. punkts, I pielikums (attiecībā uz visām jomām un uz darbaspēku)
53. un 91. punkts (MK noteikumu projekta 30.pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 1. punkts, 3. panta 1. punkta d) apakšpunkts, 3. un 4. punkts, I pielikums (attiecībā uz visām jomām un uz  Iegūto izglītības līmeni un ziņām par izglītību un uz dalību izglītībā un apmācībā)
41. un 79. punkts (MK noteikumu projekta 20. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2019/2242, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopu tehniskos aspektus, nosaka tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu ienākumu un dzīves apstākļu jomā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. pants un II pielikums
39., 40., 54., 75., 76., 77. un 92. punkts (MK noteikumu projekta 16., 17., 18. un 31. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021. gada 21. maija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2021/861, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus un nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus par izlases apsekojuma organizēšanu izglītības un apmācības jomā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. pants un Pielikums
41. un 79. punkts (MK noteikumu projekta 20. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 30. oktobra Regulas (ES) Nr. 1175/2014, ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 823/2010
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
3. pants un I pielikums
41. un 79. punkts (MK noteikumu projekta 20. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2019/2240 ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus, nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu darbaspēka jomā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
3. panta 1. punkts un I pielikums
43. un 81. punkts (MK noteikumu projekta 22. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulas (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. panta 2. punkta otrais teikums, II un III pielikums
47., 51. un 89. punkts (MK noteikumu projekta 28. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2020. gada 5. novembra Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2020/1642 ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē tehniskos aspektus attiecībā uz 2022. gada ad hoc temata “darba prasmes” un astoņu gadu mainīgo lielumu par “pensiju un dalību darba tirgū” datu kopu darbaspēka jomā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. pants un Pielikums
53. un 91. punkts (MK noteikumu projekta 30. pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2017. gada 17. maija regula 2017/1004 par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 199/2008
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. panta 1. punkts, 5. panta 2.un 3. punkts
31. punkts (MK noteikumu Nr. 812 2.71. apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Centrālā statistikas pārvalde
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Lai informētu sabiedrību un nodrošinātu iespēju izteikt viedokļus, MK noteikumu projekts kopā ar sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu tika ievietots Ministru kabineta (https://www.mk.gov.lv/lv/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti), Ekonomikas ministrijas (https://www.em.gov.lv/lv/diskusiju-dokumenti) un Pārvaldes (https://www.csb.gov.lv/lv/dokumenti/sabiedribas-lidzdaliba) tīmekļa vietnē 2021. gada 27.augustā, aicinot sabiedrību izteikt atsauksmes un viedokļus.

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteiktajā termiņā līdz 2021. gada 13. septembrim sabiedrības komentāri netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Citas sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu:
- MK noteikumu projekta 6. pielikums – veidlapa tika testēta ar 24 respondentiem – uzņēmumiem.
- MK noteikumu projekta 30. pielikums – tika veikta kognitīvā testēšana fokusgrupas diskusijā vai individuālajās intervijās ar 15-74 gadus veciem iedzīvotājiem, kas ir nodarbināti vai bijuši nodarbināti pēdējo 2 gadu laikā.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā statistikas pārvalde

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi