Anotācija (ex-ante)

21-TA-1602: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumos Nr. 589  "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"" (turpmāk - rīkojuma projekts) sagatavots pamatojoties uz:
- Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu;
- Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta trīspadsmitās daļas 1.punktu;
- Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr.1031" Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (turpmāk - noteikumi Nr.1031).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt finansējumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei, ko īstenos valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma (likums Saeimā pieņemts 2021. gada 12. novembrī) 8. panta pirmā daļa nosaka, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra ir atbildīga par ārējās robežas infrastruktūras izbūvē iesaistīto institūciju darbu operatīvu koordinēšanu, savukārt,  8. panta otrā daļa nosaka, ka ārējās robežas infrastruktūras izbūvi organizē un nodrošina valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi".
Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2022. gadam" 11.pielikumu "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms" finansējums ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" plānots  Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2 072 400 euro apmērā (kapitālie izdevumi).
Vienlaikus saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 589  "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2.2. apakšpunktu ir noteikts, ka Iekšlietu ministrijai valsts budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2022. gadā  plānotas 2 072 400 euro apmērā.
Noteikumi Nr.1031 nosaka, ka izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodā (turpmāk - EKK) 3262 "Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām" uzskaita dotācijas komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes nav kapitāla daļu turētājas, kā arī dotācijas ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām. Ievērojot, ka ārējās robežas infrastruktūras izbūvi organizē un nodrošina valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" attiecīgais finansējums plānojams Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā  40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" kā subsīdijas un dotācijas (izdevumu EKK 3000).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā noteiktajam funkciju sadalījumam, nepieciešams ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" finansējumu 2022. gadā plānot Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" izdevumu EKK 3000 "Subsīdijas un dotācijas", lai to varētu piešķirt valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
Risinājuma apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta trīspadsmitās daļas 1.punkts  nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, informējot par to Saeimu, veikt apropriāciju pārdales  ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Ņemot vērā minēto, Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz samazināt 2022. gadā ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"  budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" par 2 072 400 euro (pamatkapitāla veidošana) (proti, 2022. gadā budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" finansējums ilgtermiņa saistībām šim pasākumam netiek plānots) un vienlaikus paredz ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"  2 072 400 euro apmērā budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" (subsīdijas un dotācijas).
Pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz, uzdevumu Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" un budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", kā arī starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
645 671
0
2 072 400
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
645 671
0
2 072 400
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
645 671
0
2 072 400
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
645 671
0
2 072 400
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar  Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 589  "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2.2. apakšpunktu ir noteikts, ka Iekšlietu ministrijai valsts budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2021. gadā  plānotas 645 671 euro apmērā un 2022. gadā  plānotas 2 072 400 euro apmērā.
Rīkojuma projekts paredz, ka ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2022. gadā 2 072 400 euro apmērā tiek plānotas Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums". Izdevumi plānojami izdevumu EKK kodā 3000 "Subsīdijas un dotācijas".
Rīkojuma projektam nav ietekme uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz:
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei, samazinot 2022. gadā ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" par 2 072 400 euro (pamatkapitāla veidošana) un paredzot ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2 072 400 euro apmērā (subsīdijas un dotācijas) budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts attiecas uz finansējuma pārdali starp Iekšlietu ministrijas iestādēm.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Valsts robežsardze
  • Nodrošinājuma valsts aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi