Anotācija (ex-ante)

22-TA-2784: Rīkojuma projekts (Apstiprināšana, iecelšana amatā, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Kārli Piģēnu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Saskaņā ar Konkurences likuma pārejas noteikumu 19.punktā noteikto, Ministru kabinets veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka, sākot ar 2022. gada 1. jūliju, padomes sastāvā ir tās priekšsēdētājs un četri padomes locekļi. Ministru kabinets uzdevis Ekonomikas ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šo likuma normas izpildi.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt Konkurences likuma pārejas noteikumu 19.punkta izpildi un Konkuences padomes darbību pilnā tās sastāvā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Projekts izstrādāts, jo šobrīd Konkurences padome darbojas trīs cilvēku sastāvā -  priekšsēdētājs un divi padomes locekļi. Nepieciešams apstiprināt vēl divus Konkurences padomes locekļus.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Konkurences padomes darbs netiek organizēts atbilstoši likumā noteiktajam - Konkurences padomes sastāvā ir priekšsēdētājs un četri padomes locekļi
Risinājuma apraksts
Ekonomikas ministrija izsludināja konkursu divu Konkurences padomes locekļu atlasei. 2022.gada 31.augustā noslēdzās Konkurences padomes locekļu atlases konkurss un, atbilstoši konkursa komisijas lēmumam, ekonomikas ministrei tika iesniegts ieteikums par atbilstošāko pretendentu virzīšanu iecelšanai Konkurences padomes locekļu amatā. Izvērtējot konkursa rezultātus un komisijas lēmumu apstiprināšanai Konkurences padomes locekļa amatā tiek ieteikts Kārlis Piģēns, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas galvenais ES lietu eksperts un žurnāla "Jurista vārds" tieslietu redaktors.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav nepieciešama
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi