Anotācija (ex-ante)

21-TA-1326: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” projekts (turpmāk – MK Noteikumu projekts) izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu, pēc Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) kā atbildīgās iestādes par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanu iniciatīvas, paredzot atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai un eksportspējas noturēšanai “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” programmā (turpmāk – BI programma), lai nodrošinātu turpmāk reģionālo biznesa inkubatoru (turpmāk – RBI) darbību.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu EM atbildībā esošo darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Līdz 2021. gada 31. augustam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) BI programmā ir atbalstīti (saņēmuši inkubācijas atbalstu) 837 komersanti, no kuriem 30% atbilst kādai no RIS3 nozarēm vai vidējo un augsto tehnoloģiju nozarei un RBI dalībnieku vidējais eksporta apjoms no apgrozījuma sastāda 42%. Konkurss uz RBI inkubācijas atbalsta vietu ir vidēji 2,6 komersanti uz vienu vietu un konkurence ar katru uzņemšanu arvien pieaug. Tādējādi secināms, ka RBI tiek atbalstīti mērķa klienti un komersantu pieprasījums pēc RBI sniegtā atbalsta ir ļoti augsts.
Līdz 2021. gada 31. oktobrim BI programmā kopumā izlietots 20 771 801 euro, savukārt BI dalībnieku nomaksāto nodokļu apmērs par periodu līdz 2021. gada 30. septembrim ir 23 694 812 euro jeb vairāk kā BI programmā izlietots. Turklāt BI dalībnieku piesaistītā ārējā finansējuma (piesaistītas investīcijas) apjoms BI programmā laikā ir 28 239 103 euro. Tādējādi secināms, ka ne tikai pieprasījums pēc BI atbalsta ir augsts, bet arī BI programmas atdeve kopumā ir augsta.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd BI programmā pieejams finansējums RBI darbības nodrošināšanai 29 817 649 euro apmērā, kas nav pietiekams turpmākai RBI darbības nodrošināšanai līdz BI programmas beigām. BI programmas ietvaros ir nepieciešams palielināt to komersantu skaitu, kas saņem grantus savas komercdarbības attīstībai, kā arī veidot procesu digitalizāciju un ražošanas efektivizāciju pirmsinkubācijas programmā, nodrošinot kvalitatīvas ekspertu konsultācijas un meistarklases. 
Tāpat ir nepieciešams paplašināt atbalsta vienību skaitu,paplašinot pirmsinkubācijas atbalstu reģionos, lai veicinātu jaunu uzņēmumu rašanos. 
Biznesa inkubācijas atbalsts ir būtisks turpmākai uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai reģionos, kas ne tikai rada jaunus eksportspējīgus produktus, bet arī nodrošina jaunas darba vietas un labklājības līmeni Latvijas iedzīvotājiem kopumā.
Risinājuma apraksts
1. palielināt RBI finansējumu

Lai nodrošinātu turpmāku RBI darbību saskaņā ar BI programmā plānoto un tādējādi veicinātu jaunu komersantu izaugsmi un attīstību Latvijā, ir nepieciešami papildus 2 193 808 euro, tādējādi nodrošinot RBI finansējumu kopumā 32 011 457 euro apmērā.

Papildus piešķirtais finansējums nodrošinās:
*paaugstināt komersantu skaistu, kas saņem grantus komersantu attīstībai, *procesu digitalizācijai un ražošanas efektivizācijai pirmsinkubācijas programmas uzlabojumus, nodrošinot eksperta konsultācijas un meistarklases
*izveidot trīs atbalsta vienības, paplašinot pirmsinkubācijas atbalstu reģionos.

LIAA ir veikusi finanšu atbalsta piešķiršanas procesa uzlabošanu, ieviešot finanšu atbalsta plānu, kas nodrošina ērtāku, ātrāku un plānveidīgāku atbalsta piešķiršanu inkubācijas dalībniekiem, tādējādi ir iespēja paaugstināt komersantu skaitu, kas saņem grantus.
Lai sekmētu jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi reģionos ar augstu pievienoto vērtību, tiks veikti uzlabojumi pirmsinkubācijas mācību programmā, kas vērsta uz biznesa ideju autoriem, papildinot to ar praktiskām stratēģiskās pārdošanas meistarklasēm un ekspertu individuālām konsultācijām specifiskos nozaru jautājumos.
Lai nodrošinātu pilnīgu reģionālo biznesa inkubatoru teritoriālo pārklājumu pēc Latvijas Pašvaldību savienības lūguma, LIAA veidos trīs jaunas atbalsta vienības – Alūksnē, Smiltenē un Tukumā, kas savu darbību uzsāks 2022. gada pirmajā ceturksnī, kā ietvaros tiks nodrošināts plašāks atbalsts biznesa ideju autoriem pirmsinkubācijas veidā. Biznesa ideju autoriem tiks nodrošinātas LIAA izstrādātā pirmsinkubācijas mācību programma, individuālas konsultācijas un kopstrādes telpas attiecīgajās atbalsta vienībās.


Ņemot vērā, ka Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtā ir izveidojies finansējuma atlikums, tas 1 864 738 euro (ERAF) apmērā tiks novirzīts BI programmai RBI nodrošināšanai.
Līdz ar to EM veiks paralēli grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr. 612 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.
Pēc MK Noteikumu projekta apstiprināšanas BI programmas finansējums kopā būs 37 370 281 euro (31 764 738 EUR ERAF, 5 605 543 euro valsts budžets) sadalot:

1. Reģionālajiem biznesa inkubatoriem
KOPĀ: 32 011 457 euro
ERAF: 27 209 738 euro
Valsts budžets: 4 801 719 euro
2. Radošo industriju inkubatoram: 
KOPĀ: 5 358 824 euro
ERAF: 4 555 000 euro
Valsts budžets: 803 824 euro                                                                                    
Ņemot vērā MK Noteikumu projekta grozījumus attiecībā uz finansējuma pārdali, LIAA divu nedēļu laikā pēc MK Noteikumu projekta spēkā stāšanās iesniegs Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) noslēgtās 2016.gada 5.oktobra vienošanās Nr.3.1.1.6/16/I/001   grozījumus, precizējot RBI noteikto finansējumu un iznākuma rādītājus uz 2023.gada 31.decembri.

2. palielināt sasniedzamo rādītāju vērtības
Ņemot vērā BI programmas veiksmīgu progresu, ar MK Noteikumu projektu tiks noteiktas jaunas sasniedzamo rādītāju vērtības līdz 2023.gada 31.decembrim:

* atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus:
Šobrīd uz 31.12.2023. - 580
Uz 31.12.2023. pēc grozījumiem - 600

*gala labuma guvēju skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu PINK:
Šobrīd uz 31.12.2023. - 2500
Uz 31.12.2023. pēc grozījumiem - 2800

EM iesniegs precizējumus grozījumiem darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība”, nosakot jaunas sasniedzamo rādītāju vērtības, tādējādi nodrošinot atbilstošu kumulatīvo rādītāju vērtības, kā arī papildus finansējumu. Kā arī Ekonomikas ministrija iesniegs precizētu 3.1.1. rādītāju pasi. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts skar BI programmas esošo mērķa grupu – fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuri veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, un sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu.
Juridiskās personas
  • mikrouzņēmumi
  • jaunuzņēmumi
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts skar BI programmas esošo mērķa grupu – fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuri veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, un sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu.
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts skar BI programmas esošo mērķa grupu – fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuri veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, un sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
6 192 471
0
6 247 500
850 000
4 645 823
1 014 738
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
6 192 471
0
6 247 500
850 000
4 645 823
1 014 738
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
7 285 260
0
7 350 000
1 000 000
5 465 675
1 193 808
0
2.1. valsts pamatbudžets
7 285 260
0
7 350 000
1 000 000
5 465 675
1 193 808
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-1 092 789
0
-1 102 500
-150 000
-819 852
-179 070
0
3.1. valsts pamatbudžets
-1 092 789
0
-1 102 500
-150 000
-819 852
-179 070
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-150 000
-179 070
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
-150 000
-179 070
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
BI programmas ietvaros projektu īstenošanai 2021. – 2023.gadam plānotais finansējums 22 294 743 euro apmērā, tajā skaitā:
2021.gadam –  7 285 260 euro;
2022.gadam –  8 350 000 euro;
2023.gadam –  6 659 483 euro.

3.1.1.6.pasākuma finansējuma palielinājums plānots 2 193 808 euro apmērā (ERAF finansējums 1 864 738 euro un valsts budžeta finansējums 329 070 euro apmērā), pārdalot no 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ERAF finansējumu 1 864 738 euro apmērā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav attiecināms uz projektu.
Cita informācija
Nepieciešamo finansējumu EM lūgs pārdalīt no 74.resora ,,Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Pašvaldību savienība
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

3.1.1.6. pasākumam ir netieša pozitīva ietekme uz horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas”. SAM ietvaros projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Vienlaikus projektos tiks īstenotas vispārīgas horizontāla principa darbības, kas veicina dzimumu līdztiesību, nediskrimināciju un personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas. Īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos.
Pielikumi