Anotācija (ex-ante)

22-TA-971: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8. panta 4.1 daļa;
Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojuma Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" 10. punkts;
Tehniskais noformējums projektam atbilstoši TAP izkārtojumam un atbalsta dienesta sniegtajai informācijai (pēc 09.12.2021. valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes protokola Nr. 4., 1§, 2.punkta, sēdes ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=2UzA4MxvdYM).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozījumu projekta mērķis ir svītrot 10. pielikuma 421., 1187. un 1330.punktu atbilstoši akciju sabiedrības "Latvenergo" sniegtajai informācijai par īpašumiem, kas nav nepieciešami darbības nodrošināšanai. Līdz ar to pielikums tiek aktualizēts saskaņā ar mērķi, kas izriet no Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojuma Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" 10. punkta.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pēc Valsts zemes dienesta sagatavotiem datiem par valstij piekrītošām vai piederošām zemes vienībām, kas reģistrētas uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā, AS "Latvenergo" sniedza Ekonomikas ministrijai informāciju par nekustamiem īpašumiem, kas piekritīgi akciju sabiedrībai "Latvenergo" ar ierosinājumu lemt par turpmāko rīcību ar zemes vienībām, uz kurām atrodas akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" vai akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" piederošās būves un kuras nepieciešamas to komercdarbības nodrošināšanai, jo tās vairs nav iespējams virzīt ieguldīšanai akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā. Ekonomikas ministrija tika informēta, ka jāizslēdz no 2010. gada 31. maija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" 10. pielikuma:
1) 421.punkts jeb zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  90500050981, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Engures sadales punkts",  Engures pagasts, Tukuma novads, ar kadastra numuru 90500050981 sastāvā. Uz zemes vienības atrodās akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" piederoša būve "Sadales punkts" ar kadastra apzīmējumu  90500050981002, kas dabā ir nojaukta un Kadastrā dzēsta būve Engurē ar kadastra apzīmējumu 90500050981002.
2) 1187. punkts jeb zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  88420100058, Priežu iela 2, Sabile, Talsu novads, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 88420100058 sastāvā. Būve, kas atradās uz zemes vienības, atbilstoši  Talsu novada būvvaldes 2017.gada 31.oktobra izziņai par būves neesību Nr.7-13/49, ir dzēsta no publiskajiem reģistriem.
3)1330. punkts jeb zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  98440010095, "SP 53", Irbene, Ances pagasts, Ventspils novads, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 98440010095 sastāvā. Uz zemes vienības neatrodas Latvenergo  koncernam piederošas būves, akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" piederoša būve - konteinertipa transformatoru apakšstacija T40510 atrodas uz blakus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98440010113.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pašreizējā situācijā valdījumā atrodas īpašumi, kas nav nepieciešami darbības nodrošināšanai.
Risinājuma apraksts
Svītrot 10. pielikuma 421., 1187. un 1330.punktu, ļaujot to tālāku apriti pēc valstij saimnieciski efektīvākiem risinājumiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Tiek novērsta Ministru kabineta gatavotā saraksta pretruna, jo sarakstā jābūt tikai darbībai nepieciešamiem objektiem.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Netiek veiktas darbības, kas radītu tiešu ietekmi uz budžetu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Akciju sabiedrība "Latvenergo"

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • AS "Latvenergo"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

No saraksta tiek izņemti darbībai nevajadzigi objekti.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

Objektu svītrošana no saraksta pati par sevi nerada iespaidu minētajās jomās.
Pielikumi