Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2922 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-2921 (DV)
"Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai "
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-2920 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-2910
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
28.09.2022.
03.10.2022.
22-TA-2904
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
28.09.2022.
03.10.2022.
22-TA-2900
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.09.2022.
22-TA-2895
Par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2022. gada 23. septembra neformālajā sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2894
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” peļņas daļu par 2021. gadu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
PKC, TM
27.09.2022.
11.10.2022.
22-TA-2893
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LBAS, PKC, TM
28.09.2022.
12.10.2022.
22-TA-2891 (IP)
Konceptuālais ziņojums par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2022.–2027. gadam
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
22-TA-2890
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 29.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2889
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
27.09.2022.
30.09.2022.
22-TA-2886
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2022. gada 14.-16. oktobrī
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
FID, FKTK, LB, TM, ĀM
27.09.2022.
30.09.2022.
22-TA-2883
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti" 
ESVIS projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2882
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LM, TM
26.09.2022.
10.10.2022.
22-TA-2880
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
27.09.2022.
22-TA-2879 (IP)
Par risku pētījumu par sašķidrinātās dabasgāzes terminālu Latvijā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2878
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
26.09.2022.
26.09.2022.
22-TA-2875
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.09.2022.
22-TA-2873
Par nacionālo pozīciju “Par atbalstu Dānijas Karalistes iesaistei Eiropas Savienības Kopējā drošības un aizsardzības politikā, Eiropas Savienības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā, Eiropas Aizsardzības aģentūrā un citos Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas formātos” iekļaušanu šī gada 27. septembra Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2872
Enerģētikas likums
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2868
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-2867
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM, ĀM
23.09.2022.
07.10.2022.
22-TA-2866
Grozījumi Augstskolu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, SAM, TM
26.09.2022.
29.09.2022.
22-TA-2865
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 46" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
27.09.2022.
11.10.2022.