Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-160 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
23-TA-161
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
07.03.2023.
23-TA-162 (IP)
Par saņemtajiem priekšlikumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-163 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420114423 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu.
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-165
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.02.2023.
23-TA-166
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-167
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-168
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
17.03.2023.
31.03.2023.
23-TA-169
Likumprojekts ''Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
23-TA-170 (IP)
Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piederošo nekustamo īpašumu kopuma nodošanu īpašumā valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
23-TA-171
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LPS, TM, VARAM
21.03.2023.
04.04.2023.
23-TA-172
Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LAA, LABA, LB, LPABA, LTAB, TM
17.03.2023.
24.03.2023.
23-TA-173 (IP)
Programmas "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju programma, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 866 " Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-174
Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā 18, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.02.2023.
23-TA-175
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa rīkojumā Nr. 155 "Par darba grupu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
30.01.2023.
16.02.2023.
23-TA-177
Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Eņģeļceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.02.2023.
23-TA-178
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumā Nr. 335 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
EM, FM, TM, VARAM
21.03.2023.
28.03.2023.
23-TA-179
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienota mediju pakalpojumu satvara izveidi iekšējā tirgū (Eiropas Mediju brīvības akts) un grozījumiem Direktīvā 2010/13/EU"
ESVIS projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
23-TA-180
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.02.2023.
23-TA-181
Pavadvēstule "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem un Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem”"
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23-TA-182
Par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Trakā purva ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.02.2023.
23-TA-183
Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma “ES – veselībai”) 2021. – 2027. gadam  2021.gada un 2022.gada Darba plāna ietvaros līdzfinansēto Latvijas Universitātes projektu īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
15.03.2023.
22.03.2023.
23-TA-184
Grozījumi likumā "Par policiju"
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
16.03.2023.
30.03.2023.
23-TA-185
Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
25.03.2023.
23-TA-187
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, TM
27.03.2023.
03.04.2023.