Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-1301
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 ''Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai''
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, VK
24.05.2024.
07.06.2024.
24-TA-1289
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu mehānismu laikposmam no 2021. gada maija līdz 2028. gada aprīlim, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2021. gada maija līdz 2028. gada aprīlim, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi"
ESVIS projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
24-TA-1288
Paskaidrojums Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420208123
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
23.05.2024.
24-TA-1281
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas pārrobežu asociācijām"
ESVIS projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
24-TA-1279
Grozījumi Augstskolu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LSA, RP, TM, VM, ZM
23.05.2024.
06.06.2024.
24-TA-1278
Grozījumi Augstskolu likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1274
Centrālās statistikas pārvaldes un elektronisko sakaru komersanta, kā arī Aizsardzības ministrijas un elektronisko sakaru komersanta savstarpējās sadarbības forma, saturs un kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, SAM, TM
27.05.2024.
10.06.2024.
24-TA-1273 (IP)
Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
24-TA-1265
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2024. gada 24. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24-TA-1260
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
24-TA-1259
Par Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības stiprināšanai 2024.gada 18.aprīļa sēdi
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEM, SAM, ZM, ĀM
21.05.2024.
04.06.2024.
24-TA-1253
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2024. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-1252
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 27. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-1251
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 27. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
24-TA-1250
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
23.05.2024.
28.05.2024.
24-TA-1249
Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 13. februāra noteikumos Nr. 100 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.5. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
24.05.2024.
24-TA-1247 (IP)
Par Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojuma Nr. 461 "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
24-TA-1243 (IP)
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes (pētniecība, kosmoss) 2024. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1242
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2024. gada 28. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24-TA-1240
Par valsts nekustamā īpašuma “Pasaciņas”, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
22.05.2024.
05.06.2024.
24-TA-1238
Par valsts nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 9, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Veselības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM, VM
22.05.2024.
05.06.2024.
24-TA-1237
Informatīvais ziņojums par 2021-UZD-736 uzdevuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
ZM
17.05.2024.
22.05.2024.
24-TA-1236
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Baltā grāmata: Kā apgūt Eiropas digitālās infrastruktūras vajadzības?"
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24-TA-1235
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR PEDAGOGU DARBA SLODZES LĪDZSVAROŠANU
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, LIZDA, LPS, TM
15.05.2024.
29.05.2024.
24-TA-1230
Informatīvais ziņojums par koksnes tirgus stabilizācijai valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” piegādēs ieviesto cenu korekciju rezultātu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VARAM
24.05.2024.
07.06.2024.