Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1083
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2021. gada 11. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-477
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-93
DZēst
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-824
Par 2022. gada 17. marta Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1673
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par “Priekšlikumu Padomes lēmumam par pagaidu ārkārtas pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Polijas labā”
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-483
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-859
Par Ministru kabineta 2022. gada 15. marta sēdē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-891
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2003/25/EK groza attiecībā uz uzlabotu stabilitātes prasību iekļaušanu un to saskaņošanu ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteiktajām stabilitātes prasībām”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-413
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 6. oktobra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” un nacionālo pozīciju Nr. 1 „Par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī 12. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1431
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-418
Noteikumi par atjaunojamās enerģijas statistiku un statistikas darījumiem
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
22-TA-970
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-482
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņojumu par izlīdzināšanas prasībām attiecībā uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz globālā tirgus pasākumu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-336
Par neformālās Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 6.-8. februāra sanāksmē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21-TA-406
Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību” 4.3.4.1.pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” īstenošanu
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
22-TA-771
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patēriņa kredītiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-505
Par 2022. gada 16. februāra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-690
Par informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par ES kandidātvalsts statusu Ukrainai”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-839
Par informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-833
Par Eiropas Savienības tūrisma ministru 2022. gada 17.-18.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1023
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-1552
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 9. decembra izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-117
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-208
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-911
Par informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2022. gada 29.marta sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija