Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2407
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 406 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3091
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2974
Latvijas Tūrisma politikas attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1776
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1870
Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Pārresoru koordinācijas centrs
22-TA-2542 (IP)
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2022.  gada 29.-30. augustā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2545
Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2022. gada 30.-31. augustā
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2210
Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2449
Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas pagarināšanu pēc 2023.gada 31.decembra. 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2468
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2469
Par informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2476
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ozona slāni noārdošām vielām, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1005/2009"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2347
Par nacionālās pozīcijas "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014" projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2627
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 755 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2872
Enerģētikas likums
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2895
Par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2022. gada 23. septembra neformālajā sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2864 (IP)
Par sākotnējās pozīcijas Nr.1 “Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu” projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2873
Par nacionālo pozīciju “Par atbalstu Dānijas Karalistes iesaistei Eiropas Savienības Kopējā drošības un aizsardzības politikā, Eiropas Savienības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā, Eiropas Aizsardzības aģentūrā un citos Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas formātos” iekļaušanu šī gada 27. septembra Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2883
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti" 
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2890
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 29.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-24
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-2653 (IP)
Par divpusējo attiecību uzturēšanu ar Baltkrievijas Republiku
Ministru Kabineta vēstules projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-1820
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1075
Grozījumi Valsts materiālo rezervju likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2159
Par 100 stacionāro fotoradaru darbības nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Satiksmes ministrija