Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-671
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
08.03.2022.
21-TA-1083
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2021. gada 11. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-477
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-93
DZēst
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-928
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.03.2022.
21-TA-1211
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
21.02.2022.
21-TA-1632
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.12.2021.
21-TA-535
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
03.03.2022.
21-TA-1623
Informatīvais ziņojums "Par brīvpratīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvpratīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai".
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.12.2021.
21-TA-1777
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
05.01.2022.
22-TA-263
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
31.01.2022.
22-TA-538
Informatīvais ziņojums“Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.02.2022.
22-TA-480
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.03.2022.
22-TA-824
Par 2022. gada 17. marta Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-728
Ministru kabineta rīkojuma
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”” projekts
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.10.2021.
22-TA-167
Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
28.01.2022.
21-TA-322
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.10.2021.
21-TA-1673
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par “Priekšlikumu Padomes lēmumam par pagaidu ārkārtas pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Polijas labā”
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-275
Par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu
 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.09.2021.
22-TA-556
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojumā Nr. 437 "Par starpministriju darba grupas izveidi klimata politikas koordinācijai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.03.2022.
21-TA-1681
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 172 "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
28.12.2021.
21-TA-116
Informatīvais ziņojums par plānā “Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018. - 2020. gadam” paredzēto pasākumu izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.09.2021.
21-TA-61
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
08.01.2022.
21-TA-1728
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
17.12.2021.
21-TA-1027
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420253821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.11.2021.