Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-783 (IP)
Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas projekta attīstību
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1918
Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
03.11.2022.
22-TA-1919
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
03.11.2022.
22-TA-1916
Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
03.11.2022.
22-TA-1921
Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
03.11.2022.
22-TA-3461
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumā Nr. 388 "Par prioritārajam pasākumam "Sports–valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs" investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
02.12.2022.
22-TA-2698
Par nekustamo īpašumu "Bērnaukļi" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā un "Sējas" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.11.2022.
22-TA-2767
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.11.2022.
22-TA-3426
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.12.2022.
22-TA-2699
Par nekustamā īpašuma Biržu ielā 13C, Bauskā, Bauskas novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
25.11.2022.
22-TA-2361
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25.janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
22.11.2022.
22-TA-360
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
22.11.2022.
22-TA-2833
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V149 Paldaži-Lielezera stacija" Limbažu pagastā, Limbažu novadā nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21.11.2022.
22-TA-3388
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
28.11.2022.
22-TA-3263
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24.11.2022.
22-TA-2567
Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2021. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21.11.2022.
22-TA-3496
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
02.12.2022.
22-TA-2582
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
28.11.2022.
22-TA-3161
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
02.12.2022.
22-TA-1768
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. marta rīkojumā Nr. 160 "Par Latvijas dalību Eiropas akadēmiskajā tīklā GEANT"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2022.
22-TA-3327
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
28.11.2022.
22-TA-3344
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
28.11.2022.
22-TA-3332
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.11.2022.
22-TA-3229
Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2022.
22-TA-2539
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2022.