Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-97
 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-1487
 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
02.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1807
 Grozījumi Zemes pārvaldības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, KNAB, LDDK, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, LTRK, PKC, RACA, SAM, VARAM, VK, ZM, ZSA
11.01.2022.
25.01.2022.
21-TA-288
 Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, KP, PKC, TM
20.04.2022.
05.05.2022.
22-TA-202
 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Kanādas vadītajā operācijā "UNIFIER" Ukrainā
Saeimas lēmumprojekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
21.02.2022.
22-TA-1114
 Par rīcību ar nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīgā un Eksporta ielā 6, Rīgā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IEM, LM, TM
21.04.2022.
06.05.2022.
21-TA-1563
"Grozījumi Enerģētikas likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
19.01.2022.
21-TA-639
"Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.10.2021.
21-TA-360
"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284  "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.10.2021.
21-TA-103
"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
22-TA-1457
"Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM
10.05.2022.
24.05.2022.
21-TA-56
"Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VM, ZM
10.09.2021.
15.09.2021.
21-TA-420
"Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
28.04.2022.
13.05.2022.
21-TA-866
"Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.11.2021.
21-TA-1460
"Noteikumi par prasībām biometāna, gāzveida stāvoklī  esošā ūdeņraža, dekarbonizēto sintētisko gāzu un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, Latvijas Gāze, SPRK, TM, VARAM, ZM, ĀM
11.04.2022.
20.04.2022.
22-TA-1598
"Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, PKC, TM
17.05.2022.
20.05.2022.
22-TA-513
"Par Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES – veselībai") 2021. – 2027. gadam" 2021. gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Veselības ministrija
14.04.2022.
21-TA-1462
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM
02.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1600
"Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.01.2022.
22-TA-996
"Par priekšlikumiem atlīdzības palielināšanai Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
12.04.2022.
22-TA-868
"Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Iekšlietu ministrija
16.03.2022.
22-TA-909
"Vakcinācijas pret Covid-19 pasākumu plāns 2022. gadam"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
21.03.2022.
21-TA-557
“Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
Likumprojekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
01.11.2021.
21-TA-882
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2.pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, LLPA, LM, PKC, TM
10.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-533
“Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.