Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-97
 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-639
"Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
18.10.2021.
21-TA-360
"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284  "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā""
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.10.2021.
21-TA-103
"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-56
"Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VM, ZM
10.09.2021.
15.09.2021.
21-TA-533
“Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.
21-TA-495
“Latvijas pretterorisma stratēģija 2021.-2026. gadam”
 
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
07.10.2021.
21-TA-30
“Par attaisnojuma dokumentu un preču piegādes dokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
21-TA-10
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.09.2021.
21-TA-372
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā””
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
01.10.2021.
06.10.2021.
21-TA-513
„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, IZM, KNAB, PKC, TM, VK, VM
06.10.2021.
20.10.2021.
21-TA-245
„Par valsts nekustamā īpašuma Apšu ielā 40, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, pārdošanu” 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
11.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-613
„Par valsts nekustamā īpašuma Mihaila ielā 1, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-585
„Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2A, Salaspilī, nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā”
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
14.10.2021.
21-TA-775
Atbalsts uzņēmumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai: apgrozāmo līdzekļu grants un algu subsīdija
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
20.10.2021.
21-TA-650
Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, KM, LBAS, LIZDA, LLPA, LM, LPS, LSA, SAM, VM
14.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-416
Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu  2021.-2027. gadam darba plāns.
Plāna projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM
19.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-734
Ārējās sauszemes robežas izbūves likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, SAM, TM, VARAM, ZM, ĀM
18.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-109
Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-185
Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
08.10.2021.
21-TA-730
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
18.10.2021.
21-TA-411
Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.10.2021.
21-TA-659
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LLPA, LM, LPS, TM, VARAM
14.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-187
Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IEM, IZM, LPS, PKC, TM, VARAM, VK, VM
17.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-334
E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24.09.2021.