Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1559
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju (2020-UZD-1038)
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
22.06.2021.
22.06.2021.
21-TA-80
Ziņojums par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020.gadā
 
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
IEM, LPS, VK, VM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-610
Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LIZDA, LSA, TM, VARAM, VM, ZM
18.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-941
Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
Pamatnostādņu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
05.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-712

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VK
29.10.2021.
12.11.2021.
21-TA-332
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, VK, ZM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-864
Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
27.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-137
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.09.2021.
21-TA-673
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
02.12.2021.
09.12.2021.
21-TA-742
Transporta enerģijas likums
Likumprojekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
03.11.2021.
21-TA-341
Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.- 2020.gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējums
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
LPS, PKC
27.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-106
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
02.12.2021.
21-TA-685
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums
 
Noteikumu projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
AM, FM, IEM, IZM, LBAS, LM, LPA, LPS, NEPLP, PKC, SAM, SIF, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
01.11.2021.
08.11.2021.
21-TA-835
Saeimas lēmumprojekts "Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu"
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĀM
28.10.2021.
02.11.2021.
2021-TA-2164
Rīkojuma projektu "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
IZM, LM, LPS, VARAM
08.09.2021.
08.09.2021.
21-TA-93
Rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. septembra rīkojumā Nr.525 “Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĢP
13.09.2021.
16.09.2021.
21-TA-92
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-281
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-668
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-695
Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
24.10.2021.
01.11.2021.
2021-TA-2081
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2130
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, TM, ĀM
06.09.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2070
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2022. gadam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
AM, FM, IEM, SAM, VARAM, VM, ZM
30.08.2021.
30.08.2021.
2021-TA-1953
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM, VM
17.06.2021.
16.08.2021.
2021-TA-1967
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.05.2021.
17.08.2021.