Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2228
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
24.10.2022.
22-TA-1853
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
03.08.2022.
22-TA-1211
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Attbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-3135
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VARAM
08.02.2023.
15.02.2023.
22-TA-3699
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-1552
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.08.2022.
22-TA-2624
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
23-TA-168
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-36
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-166
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
21-TA-1021
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Nacionālās aplikācijas aizstājēja noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
02.05.2022.
21-TA-332
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, VK, ZM
22.11.2021.
29.11.2021.
22-TA-1620
Valsts probācijas dienesta nolikums
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, VK
15.08.2022.
29.08.2022.
22-TA-2281
Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju un to apakšpadomju darbības noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
08.12.2022.
22-TA-3192
Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
10.01.2023.
27.01.2023.
21-TA-1605
Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
20.01.2022.
22-TA-535
Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.02.2022.
22-TA-3323
Valsts informācijas sistēmu savietotāju, valsts platformu un integrēto valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
24.11.2022.
13.12.2022.
21-TA-868
Valsts ieņēmumu dienesta sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas Pašvaldību savienības izteikto problēmjautājumu izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LLPA, LPS, TM, VARAM
11.10.2022.
18.10.2022.
22-TA-2694
Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
08.11.2022.
22-TA-517
Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.04.2022.
22-TA-425
Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
15.03.2022.
22-TA-951
Valsts budžeta līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas kārtība Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) programmu un projektu īstenošanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.08.2022.
22-TA-1623
Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā. 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
16.12.2022.
23.12.2022.
22-TA-2285
Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas, kā arī fizisko un juridisko personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtība Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
17.08.2022.