Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2828
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
03.07.2023.
23-TA-1284
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.4. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LDDK, LIZDA, LM, LPS, TM
16.02.2024.
06.03.2024.
22-TA-3243
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.3. pasākuma "Mācību procesa kvalitātes pilnveide, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojamo izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstrādi pedagogam" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIZDA, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.05.2024.
28.05.2024.
23-TA-2254
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.5. pasākuma "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
DVI, EM, FM, LDDK, LIZDA, LLPA, LM, LPS, RACA, TM, VARAM
28.04.2024.
07.05.2024.
23-TA-1470
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.3. pasākuma “Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
23-TA-1018
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.2. pasākuma "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LLPA, LM, LPS, RACA, TM, VK
11.04.2024.
18.04.2024.
24-TA-1030
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" trešās kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LM, LPS, TM, VK
26.04.2024.
14.05.2024.
23-TA-2619
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.3. pasākuma  “Veloinfrastruktūras attīstība” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, LLPA, LM, LPS, TM
18.04.2024.
25.04.2024.
23-TA-2111
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, KEM, LM, LPS, TM, VK
03.05.2024.
13.05.2024.
24-TA-339
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” projektu iesniegumu atlases otrās kārtas īstenošanas noteikumi 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, KEM, LLPA, LM, LPS, TM
03.04.2024.
17.04.2024.
24-TA-880
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.5. pasākuma „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-945
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”  2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, KEM, LLPA, LM, LPS, TM
15.04.2024.
29.04.2024.
21-TA-1001
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.11.2021.
22-TA-2394
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
07.07.2023.
22-TA-1963
Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22.02.2023.
22-TA-110
Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.01.2022.
23-TA-2572
Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas noteikumi lauksaimniekiem augļu un ogu, piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.11.2023.
22-TA-1600
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.10.2022.
22-TA-1558
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.3.i. investīcijas "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2022.
22-TA-2147
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.3.i. investīcijas „Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1622
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes Nr.1 "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" reformu un investīciju virziena 1.1 "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
14.03.2023.
24-TA-674
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 7.1.1. reformas "Enerģijas sektora transformācija" 7.1.1.1.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija”, 7.1.1.2.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” un 7.1.1.3.i. investīcijas “Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
EM, FM, TM
13.05.2024.
20.05.2024.
22-TA-813
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.3. "Publiskās pārvaldes modernizācija" reformas 6.3.1. "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.11.2022.
22-TA-2791
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Nodrošināt metodisko vadību onkoloģijas jomā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.11.2022.
22-TA-1469
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.06.2023.