Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-859
Par Ministru kabineta 2022. gada 15. marta sēdē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-657
Par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.10.2021.
21-TA-1388 (IP)
Par Ministru kabineta 2021.gada 23. novembrasēdē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-85
Par Ministru kabineta 2021.gada 18.maija rīkojuma Nr.324 „Par valsts nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10A, Rīgā, pārdošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
14.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-1510
Par Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 69 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.12.2021.
22-TA-2119
Par Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr.614 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM
27.07.2022.
10.08.2022.
22-TA-1657
Par Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 50, 18. §) "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.06.2022.
22-TA-1679
Par Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 81 89. §) "Informatīvais ziņojums "Par "Atvērts pēc noklusējuma" principa ieviešanu"" 2. un 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.06.2022.
22-TA-152
Par Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 51 25. §) "Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
21-TA-619
Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
10.01.2022.
22-TA-385
Par Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra rīkojuma Nr. 713 ,,Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
17.02.2022.
21-TA-1571
Par Ministru kabineta 2019. gada 12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 1. §) “Noteikumu projekts "Par grozījumiem Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par spēku zaudējušu un par pilnvarojumu parakstīt grozījumus Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
15.12.2021.
21-TA-750
Par Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
09.11.2021.
24.11.2021.
22-TA-59
Par Ministru kabineta 2018. gada 14. maija rīkojuma Nr. 210 "Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.04.2022.
22-TA-422
Par Ministru kabineta 2016.gada 16.maija rīkojuma Nr.292 "Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" 7.punktā dotā uzdevuma noņemšanu no kontroles
MK sēdes protokollēmuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
IEM, LM, TM
26.04.2022.
11.05.2022.
22-TA-1087
Par Ministru kabineta 2016.gada 16.maija rīkojuma Nr.292 "Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-494
Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
01.12.2021.
08.12.2021.
22-TA-1479
Par Ministru kabineta 2016. gada 2. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 26. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"" 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
26.05.2022.
22-TA-1029
Par Ministru kabineta 2015. gada 30. novembra rīkojuma Nr.743 "Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100087 0368 001) Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2. kārta (10. korpuss - daudzlīmeņu autostāvvieta), 3. kārta (15. korpuss - biroju ēka) un 6. kārta (11. korpuss - sporta komplekss)), būvniecību" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.06.2022.
22-TA-1429
Par Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 10  5. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013. gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.3. apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
06.06.2022.
22-TA-1502
Par Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 803 "Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
25.07.2022.
22-TA-261
Par Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra rīkojuma Nr. 612 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.04.2022.
22-TA-804
Par Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojuma Nr.440 ”Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” atcelšanu daļā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, KM, LPS, SAM, TM
10.06.2022.
22.06.2022.
21-TA-707
Par Ministru kabineta  2021.gada 10. augusta rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (prot. Nr. 55 92. §) piešķirto līdzekļu ietvaros paredzēto pasākumu iedzīvotāju sociālajos tīklos informēta lēmuma pieņemšanu par vakcināciju pret Covid-19 maiņu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-1084
Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada jūlijam – decembrim 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.11.2021.
23.11.2021.