Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-859
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
22-TA-1032

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.04.2022.
22-TA-1308
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.04.2022.
21-TA-397
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem” īstenošanu
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM, VM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-463
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, RACA, TM, VK
17.05.2022.
24.05.2022.
21-TA-1090
Informatīvais ziņojums par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
08.12.2021.
21-TA-1670
Informatīvais ziņojums par atļauju pagarināt īstenošanas termiņu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās kārtas projektam Nr. 1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
07.02.2022.
22-TA-900
Informatīvais ziņojums par atbildības noteikšanu par Eiropas Savienības Padomes Ad-hoc darba grupas par sagatavotības, reaģēšanas spēju un noturību pret turpmākām krīzēm uzlabošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
25.03.2022.
21-TA-1574
Informatīvais ziņojums Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, PKC
16.12.2021.
21.12.2021.
22-TA-860
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 16. marta ES izglītības ministru videokonferencē "Koordinēta un solidāra Eiropas atbildes reakcija izglītības jomā uz karu Ukrainā" izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-350
Informatīvais ziņojums par 2021. gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
12.02.2022.
21-TA-1396
Informatīvais ziņojums par 2021. gada 29.-30. novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1131
Informatīvais ziņojums „Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2017.-2020. gadam izpilde”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
PKC
10.11.2021.
25.11.2021.
22-TA-159
Informatīvais ziņojums „Par valsts pārvaldes  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu”
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.05.2022.
21-TA-285
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1545
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības karjeras attīstības atbalsta politikas tīkla Euroguidance nepieciešamo finansējumu 2021.-2027.gadā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM
19.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-391
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.1.i. investīcijas „Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LJP, LLPA, LPS, TM, VARAM
18.03.2022.
01.04.2022.
21-TA-481
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.1.1.i. investīcija „Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LIZDA, LPS, TM, VARAM, VM
17.03.2022.
24.03.2022.
21-TA-735
Informatīvais ziņojums „Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
22-TA-193
Informatīvais ziņojums „Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” finansējumu tās turpināšanai””
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
31.01.2022.
22-TA-1096
Informatīvais ziņojums ”Par valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils blakusceļa izbūvi starp km 15,00 un 19,00 (labajā pusē)”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
20.04.2022.
10.05.2022.
22-TA-1130
Informatīvais ziņojums ”Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu specializētai Ukrainas valsts institūcijai “Ukrainas transplantācijas koordinācijas centram”"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
24.04.2022.
22-TA-940
Informatīvais ziņojums “Progresa ziņojums par sadarbību ar EKA asociētās dalībvalsts statusā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, SAM, TM, VARAM, ĀM
24.05.2022.
31.05.2022.
21-TA-1043
Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
AM, FM
05.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-150
Informatīvais ziņojums “Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2020. gadu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
16.09.2021.
30.09.2021.