Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-447
Informatīvais ziņojums “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LBAS, LLPA, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM
27.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-108
Informatīvais ziņojums 
“Par koordinējošās iestādes izveidi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā”, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru prezidenta 2021. gada 6. jūlija rezolūciju Nr.7.8.5./2021-DOC-1196-1767.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, KM, LM, SIF, TM
18.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-837
Informatīvais ziņojums “Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
26.10.2021.
21-TA-122
Informatīvais ziņojums “Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā
“Par valsts budžetu 2022. gadam””
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
21-TA-169
Informatīvais ziņojums “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Covid-19 seku mazināšanai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
14.10.2021.
21-TA-902
Informatīvais ziņojums “Par finansējuma pārdali Norvēģijas finanšu instrumenta programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi””
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
01.11.2021.
04.11.2021.
22-TA-473
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Erasmus+ K3 strukturālo reformu programmas apstiprinātā projekta Atbalsts Eiropas absolventu monitoringa iniciatīvas turpmākai īstenošanai līdzfinansējumu 2022.–2024. gadam”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
28.02.2022.
22-TA-650
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 6.-7. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1219
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2021. gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1321
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.2.i. investīcijas “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM, TM, VARAM
27.04.2022.
12.05.2022.
22-TA-371
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.3.i investīcijas “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
21.04.2022.
22-TA-1101
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.3. reformu un investīciju virziena “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana” 4.3.1.r. reformas “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, PKC, TM
12.04.2022.
28.04.2022.
22-TA-1506
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” atskaites punktu īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, PKC, TM
20.05.2022.
03.06.2022.
21-TA-1821
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.2.i. investīcijas “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” īstenošanu un uzraudzību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
21.04.2022.
22-TA-442
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/694 ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ lēmumu (ES) 2015/2240”koordinēšanu un nacionālo kontaktpunktu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
09.05.2022.
16.05.2022.
21-TA-832
Informatīvais ziņojums “Par drošu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
22-TA-451
Informatīvais ziņojums “Par Covid-19 testēšanas algoritma izmaiņām, iekļaujot testēšanu uz gripu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
10.02.2022.
15.02.2022.
21-TA-539
Informatīvais ziņojums “Par Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzības stiprināšanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IEM, LDDK, LPS, TM
07.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-1523
Informatīvais ziņojums “Par Brexit korekcijas rezervi”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
09.12.2021.
16.12.2021.
22-TA-277
Informatīvais ziņojums “Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā”
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Ārlietu ministrija
14.02.2022.
22-TA-590
Informatīvais ziņojums “Par atbalsta sniegšanu tūrisma nozarei”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
02.03.2022.
07.03.2022.
21-TA-618
Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju sakarā ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, LPS, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
22-TA-578
Informatīvais ziņojums “Par administratīvā sloga mazināšanas pasākumiem ģimenes ārstu praksēs”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
23.02.2022.
21-TA-1226
Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma radītajiem zaudējumiem akvakultūras uzņēmējdarbībai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.11.2021.
21-TA-974
Informatīvais ziņojums “Par ” 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” atskaites punkta “Nodrošināt metodisko vadību onkoloģijas jomā” 4.komponentes “Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” atskaites punkta “Nodrošināt metodisko vadību onkoloģijas jomā” īstenošanu” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, PKC, TM
09.11.2021.
29.11.2021.