Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1411
Konceptuālais ziņojums par elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanas nepieciešamību Latvijā
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.05.2022.
21-TA-459
Konceptuālais ziņojums „Par Rīgas pilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanu un pārbūvi”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-986
Konceptuālais ziņojums „Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.12.2021.
22-TA-785
Konceptuālais ziņojums “Par veselības nozares digitālo risinājumu pārvaldību” 
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
EM, FM, KP, LDDK, LLSA, LM, LTRK, PKC, TM, VARAM, VK
10.03.2022.
29.03.2022.
21-TA-747
Konceptuālais ziņojums "Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas
finansēšanas modeļa pilnveidei"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS
02.12.2021.
09.12.2021.
22-TA-1540
Konceptuālais ziņojums "Par pensiju sistēmas pilnveidošanu"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LBAS, LDDK, PKC, TM
10.06.2022.
28.06.2022.
22-TA-706
Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
12.05.2022.
21-TA-62
Klimata likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LKRA, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, ZM, ĀM
16.12.2021.
06.01.2022.
21-TA-1136
Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs veic faktu fiksēšanu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, VARAM
10.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-683
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VARAM
07.12.2021.
14.12.2021.
21-TA-1307
Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.02.2022.
22-TA-1231
Kārtība, kādā tiek sniegts ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūts programmas finansējums, kā arī sniedzamās informācijas apjoms
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
10.06.2022.
17.06.2022.
21-TA-1733
Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
24.01.2022.
22-TA-492
Kārtība, kādā sniedz atbalstu terora aktā cietušajiem
Instrukcijas projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
16.06.2022.
22-TA-1112
Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Komisijas apstiprinātajām Interreg programmām Latvijas Republikā un to ietvaros apstiprinātajiem projektiem ar Latvijas Republikā reģistrētiem finansējuma saņēmējiem, kā arī sniedzamās informācijas apjomu
Noteikumu projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.06.2022.
21-TA-1020
Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.02.2022.
22-TA-111
Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IZM, TM
17.05.2022.
31.05.2022.
21-TA-553
Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības, un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
25.01.2022.
22-TA-216
Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, DVI, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
17.05.2022.
03.06.2022.
22-TA-869
Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM
02.05.2022.
17.05.2022.
21-TA-100
Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
24.11.2021.
01.12.2021.
22-TA-1027
Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
20.04.2022.
21-TA-1167
Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs pieprasa un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par fiziskai personai izmaksāto pensiju, pabalstu vai atlīdzību
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
11.04.2022.
21-TA-1179
Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IZM, LLPA, LPS, TM
16.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-1408
Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.03.2022.