Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-411
Par valsts nekustamā īpašuma Vanagu ielā 5, Jūrmalā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
LPS, VARAM
11.02.2022.
02.03.2022.
21-TA-195
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LIZDA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM
29.10.2021.
16.11.2021.
22-TA-3091
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2974
Latvijas Tūrisma politikas attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1776
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2210
Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2449
Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas pagarināšanu pēc 2023.gada 31.decembra. 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2627
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 755 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2872
Enerģētikas likums
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2117
Par Latvijas Republikas nodomu pievienoties Starptautiskajai Enerģētikas aģentūrai
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, ĀM
19.08.2022.
26.08.2022.
21-TA-24
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-2653 (IP)
Par divpusējo attiecību uzturēšanu ar Baltkrievijas Republiku
Ministru Kabineta vēstules projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-1820
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1075
Grozījumi Valsts materiālo rezervju likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2159
Par 100 stacionāro fotoradaru darbības nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Satiksmes ministrija
2019-TA-2207
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM
15.06.2017.
15.11.2019.
22-TA-809
Par valsts īpašuma objekta "Vecliepiņas", Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
09.03.2022.
21-TA-963
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības".
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-2940
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2839
Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023.-2025.gadā”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
2021-TA-2046
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā" 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
08.07.2021.
25.08.2021.
22-TA-126
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, LDF, LMIB, LOB, TM, VARAM
17.03.2022.
24.03.2022.
22-TA-2328
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2327
Par krājumu nodošanu Ukrainas Tieslietu ministrijas Kijivas Tiesu ekspertīžu zinātniski pētnieciskajam institūtam
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2478
Grozījumi Ieroču aprites likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija