Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1686
Noteikumu projekts "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes joslai un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.03.2022.
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.02.2022.
21-TA-1637
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.01.2022.
21-TA-1716
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM
16.12.2021.
20.12.2021.
22-TA-454
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.02.2022.
2020-TA-2492
Konceptuāls ziņojums "Par administratīvo reģionu izveidi"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM
22.10.2020.
10.12.2020.
21-TA-1311
Par informatīvā ziņojuma “Par 2021.gada26.novembra neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē izskatāmajiemjautājumiem” iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-1807
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
25.03.2021.
26.07.2021.
21-TA-534
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, LM, TM
18.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-318
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.09.2021.
21-TA-362
Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.10.2021.
22-TA-489
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.03.2022.
21-TA-547
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.03.2022.
21-TA-1429
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-315
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, ZM
15.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-1597
Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.01.2022.
21-TA-293
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-90
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 54-71, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
15.09.2021.
29.09.2021.
21-TA-784
Programmas projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
26.11.2021.
03.12.2021.
22-TA-535
Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.02.2022.
21-TA-1020
Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.02.2022.
21-TA-282
Latvijas Nacionālā dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.01.2022.
21-TA-1428
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1814 attiecībā uz kvotu apjomu, kas jāievieto tirgus stabilitātes rezervē Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai līdz 2030, ietverot Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-411
Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.10.2021.
21-TA-371
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija