Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3816
Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.01.2023.
22-TA-3474
Par nekustamā īpašuma "Biškopības muzejs", Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
05.01.2023.
22-TA-3757
Noteikumi par pirmā un otrā cikla profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3656
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
19.12.2022.
22-TA-3449
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.12.2022.
23-TA-224
Noteikumi par pirmā un otrā cikla profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3680
Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai 2023. gadā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2023.
22-TA-2779
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21.09.2022.
22-TA-2425
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
02.09.2022.
22-TA-3829
Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
26.01.2023.
23-TA-54
Par koledžas "Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"" nosaukumu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2023.
23-TA-242
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
02.02.2023.
22-TA-1793
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VM
27.06.2022.
11.07.2022.
23-TA-94
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 485 "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LDDK, LIZDA, LOSP, LPS, TM
13.02.2023.
27.02.2023.
21-TA-1583
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 794 "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1018
Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānu 2021.-2023. gadam"
Cits plānošanas dokumenta projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
27.10.2022.
22-TA-1452
Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
DVI, FM, IEM, LDDK, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VARAM
21.02.2023.
28.02.2023.
22-TA-705
Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.09.2022.
21-TA-195
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LIZDA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM
29.10.2021.
16.11.2021.
22-TA-1776
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2464
Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22.08.2022.
22-TA-2272
Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" un projekta "Fotonikas un zināšanu pārneses ekselences centrs FOTONIKA-LV" īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
16.08.2022.
22-TA-2768
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
16.09.2022.
22-TA-2290
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.09.2022.
22-TA-2329
Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.09.2022.