Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-349
Informatīvais ziņojums“Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.5 pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” projekta īstenošanu”.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
28.04.2022.
22-TA-1946
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.06.2022.
22-TA-1647
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
25.05.2022.
21-TA-1388 (IP)
Par Ministru kabineta 2021.gada 23. novembrasēdē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1007
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.01.2022.
21-TA-986
Konceptuālais ziņojums „Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.12.2021.
21-TA-1797
Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
28.06.2022.
21-TA-72
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.09.2021.
21-TA-360
"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284  "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.10.2021.
21-TA-884
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LM, TM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-312
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2021.
22-TA-245 (IP)
Pavadvēstule "Par 2022. gada 27. janvāra Eiropas Savienības izglītības un jaunatnes ministru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1567
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM, VM
06.12.2021.
06.12.2021.
22-TA-1000
Par Ministru kabineta 2022. gada 29. marta sēdē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1807
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 9.-10. jūnija sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1594
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
20.05.2022.
2021-TA-451
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
24.02.2021.
24.02.2021.
2021-TA-2112
Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu tipiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.09.2021.
22-TA-2147
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.3.i. investīcijas „Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-477
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2021.
22-TA-2216
Par grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
12.07.2022.
21-TA-618
Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju sakarā ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, LPS, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
22-TA-351
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
16.06.2022.
22-TA-1678
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.07.2022.
2021-TA-2100
Noteikumu projektus "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, KM, LBAS, LM, TM
22.07.2021.
01.09.2021.