Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-972
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.02.2022.
22-TA-1062
LŪDZU DZĒST!
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-901
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.04.2022.
22-TA-2038
"Par 2022. gada 28. jūnija Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un nacionālo pozīciju projektiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-151
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
18.02.2022.
02.03.2022.
21-TA-158
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.03.2022.
22-TA-115

Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” īstenošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, CVK, EM, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
18.01.2022.
21.01.2022.
22-TA-1858
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atkritumu sūtījumiem, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.1257/2013 un (ES) Nr.2020/1056
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1505
Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.05.2022.
22-TA-1679
Par Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 81 89. §) "Informatīvais ziņojums "Par "Atvērts pēc noklusējuma" principa ieviešanu"" 2. un 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.06.2022.
21-TA-144
Informatīvais ziņojums “Par “Atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
22.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-910
Ministru kabineta noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (VSS-704)
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.11.2021.
22-TA-367
Par pavasara palu un plūdu risku novērtējumu 2022. gadā un institūciju gatavību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.02.2022.
22-TA-1745
Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.07.2022.
22-TA-1564
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (eIDAS)" 
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-614
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 218 "Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.04.2022.
21-TA-982
Lūdzu DZĒST!
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1731
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-770
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
22.10.2021.
26.10.2021.
22-TA-84
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.01.2022.
2020-TA-2620
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
22-TA-401
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 2 – 59, Jelgavā nodošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.04.2022.
22-TA-284
Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021. – 2027. gadam
Cits plānošanas dokumenta projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.02.2022.
2021-TA-1090
Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LDDK, SAM, TM, VM
10.09.2020.
11.05.2021.
22-TA-1848
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
08.06.2022.
13.06.2022.