Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2199
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.12.2022.
23-TA-408
Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-352
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LAA, LDDK, LKRA, LPS, TM, ZM
15.02.2023.
22.02.2023.
21-TA-124
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
21-TA-125
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
21-TA-13
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
21-TA-1703
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.09.2022.
22-TA-2407
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 406 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3091
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1923
Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021. gadam ieviešanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.07.2022.
22-TA-2424
Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.08.2022.
22-TA-2210
Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2476
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ozona slāni noārdošām vielām, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1005/2009"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2347
Par nacionālās pozīcijas "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014" projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2145
Informatīvais ziņojums “Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu 2021. gadā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
22.08.2022.
29.08.2022.
22-TA-2275
Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pārrobežu sadarbības pamatprincipiem denonsēšanu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.08.2022.
22-TA-339
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i. investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.09.2022.
22-TA-2035
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.08.2022.
22-TA-1809
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.08.2022.
22-TA-2139
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.09.2022.
21-TA-941
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.08.2022.
22-TA-2088
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.07.2022.
22-TA-2214
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.08.2022.
21-TA-606
Par pakalpojuma "Iesniegums iestādei" elektroniskā kanāla un EKONS/IDDV informācijas sistēmas darbības turpināšanas lietderību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.09.2022.
22-TA-2323
Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2022. gada sēdē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.09.2022.