Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-312
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2021.
21-TA-212
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
18.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-595
Informatīvais ziņojums “Par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam
gala ietekmes novērtējumu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.11.2021.
21-TA-85
Par Ministru kabineta 2021.gada 18.maija rīkojuma Nr.324 „Par valsts nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10A, Rīgā, pārdošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
14.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-581
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.10.2021.
21-TA-1396
Informatīvais ziņojums par 2021. gada 29.-30. novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-828
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.10.2021.
21-TA-842
Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2021
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
28.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-674
Muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa summas kompensācijas kārtība privātajai izglītības iestādei “Latvijas Starptautiskā skola”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.10.2021.
21-TA-723
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķišanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, KM, LIVA, LIZDA, LM, LPS, VM, ZM
28.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-91
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
14.09.2021.
17.09.2021.
21-TA-310
Grozījumi Izglītības likumā 
Likumprojekts
Izskatīts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.09.2021.
21-TA-264
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-102
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
LIZDA
16.09.2021.
21-TA-99
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
LIZDA
16.09.2021.
21-TA-228
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim-decembrim"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LPS, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
2021-TA-2100
Noteikumu projektus "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, KM, LBAS, LM, TM
22.07.2021.
01.09.2021.
21-TA-285
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-502
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 10. maija rīkojumā Nr. 209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
04.10.2021.
2021-TA-2146
Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LBAS, TM, VARAM
27.05.2021.
08.09.2021.
21-TA-72
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.09.2021.
21-TA-17
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
24.11.2021.
21-TA-1348
Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-213
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-1398
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
29.11.2021.