Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2034
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.12.2023.
24-TA-6
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.01.2024.
23-TA-1234
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 9. februāra rīkojumā Nr. 66 "Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvo padomi"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM
12.10.2023.
19.10.2023.
23-TA-2714 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību lietā Nr. A420150022
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-2727 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr.A420199522
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-2290
Par Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.-2022. gadam izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
15.10.2023.
22-TA-3172
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.10.2022.
23-TA-772
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 19.00.00 “Finansējums energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai”
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
EM, FM, KP, LDDK, LTRK, TM, VADDA
25.05.2023.
01.06.2023.
22-TA-2538
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
04.09.2023.
22-TA-2803 (IP)
Paskaidrojums par blakus sūdzību administratīvajā lietā Nr.A420144622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1197
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
10.06.2022.
22-TA-231
Grozījumi Ārstniecības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.05.2023.
22-TA-2002
Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
09.12.2022.
23-TA-618
Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.11.2023.
23-TA-2709
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
AM, DVI, FM, LFNA, TM, VARAM
21.11.2023.
28.11.2023.
23-TA-3012
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumu projektu par cilvēkiem ar narkotisku vielu lietošanas izraisītiem traucējumiem, kas rodas vienlaikus ar citiem psihiskās veselības traucējumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-3024
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2023. gada 30. novembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1172
Par Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES – veselībai" – EU4Health) 2021.–2027. gadam 2022. gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.11.2023.
22-TA-2903
Konceptuālais ziņojums “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2020. gada 16. decembra direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
EM, FM, LPS, PKC, SPRK, TM, VARAM, ZM
13.01.2023.
20.01.2023.
21-TA-725
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
AM, EM, TM
18.10.2021.
21.10.2021.
22-TA-962 (IP)
Informatīvais ziņojums  „Par situāciju veselības nozares valsts materiālajās rezervēs”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
23-TA-1568
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.1. pasākuma "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
09.11.2023.
23-TA-1899
Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.11.2023.
23-TA-2889
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22.11.2023.
22-TA-242
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IZM, LM, LTRK, TM
27.03.2022.
11.04.2022.