Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3250
Par aktuālo situāciju atskurbtuvju izveidē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.07.2023.
22-TA-2058
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.06.2023.
23-TA-1884
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2022.  gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.08.2023.
23-TA-1055
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 578 "Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.08.2023.
23-TA-1570
Kārtība, kādā izmanto valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.08.2023.
22-TA-225
Dabas parka "Bernāti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.08.2023.
23-TA-1790
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.08.2023.
23-TA-2184
Aktuālā situācija par 2023. gada 7. augusta vētras radītājiem zaudējumiem pašvaldībās
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.09.2023.
23-TA-2172
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai kas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā (mākslīgā intelekta akts) un groza dažus Savienības leģislatīvos aktus"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1300
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 891 "Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LMIB, TM, ZM
02.10.2023.
09.10.2023.
23-TA-1725
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.09.2023.
22-TA-1784
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2751
Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.11.2023.
23-TA-2519
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.11.2023.
23-TA-2521
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.11.2023.
23-TA-2824
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.7. pasākuma “Eiropas Savienība nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana ” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, KEM, LM, LPS, TM, ZM
05.01.2024.
19.01.2024.
2020-TA-2620
Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.10.2023.
2020-TA-2623
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.10.2023.
23-TA-1038
Kārtība, kādā Valsts vides dienests veic kontrolpirkumus
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.12.2023.
23-TA-3282
Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
22.12.2023.
15.01.2024.
23-TA-2702
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2023.
22-TA-2145
Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu 2021.-2022. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.11.2023.
23-TA-3185
Par Ministru kabineta 2023. gada 14. novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 57 33. §)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2023.
23-TA-923
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.12.2023.
23-TA-1895
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.5. pasākuma "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2023.