Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2963
Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2024.-2026.gadam
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3127
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumos Nr. 193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība””
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1411
Dabas lieguma "Sātiņu dīķi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, SAM, TM, ZM
05.12.2023.
19.12.2023.
21-TA-123
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
22-TA-3220
Par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progresu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
30.11.2023.
07.12.2023.
23-TA-2560
Informatīvais ziņojums “Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030. gadam izpildi 2020., 2021. un 2022. gadā”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2301
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ēbelmuižas ielā 6 - 13, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.11.2023.
23-TA-557
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 403 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.11.2023.
23-TA-2607
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 498 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.11.2023.
23-TA-2522
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.11.2023.
23-TA-2545
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.11.2023.
23-TA-2916
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2023.
23-TA-2718
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2023.
23-TA-922
Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.11.2023.
22-TA-2794
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.10.2023.
23-TA-661
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.10.2023.
23-TA-3148
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.1. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2023.
23-TA-1552
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.11.2023.
23-TA-3055
Par progresu neatliekamo pretplūdu pasākumu, kuri veicami no 2023. līdz 2024. gadam, īstenošanā Jēkabpilī
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.12.2023.
21-TA-839
Jūras krasta līnijas, augstākās bangas robežas un buferjoslas noteikšanas, aktualizēšanas, apstiprināšanas un datu reģistrēšanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, LLPA, LPS, SAM, TM
07.12.2023.
14.12.2023.
21-TA-371
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.10.2023.
23-TA-2732
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.12.2023.
23-TA-2476
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.11.2023.
23-TA-2918
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2023.
23-TA-2480
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.11.2023.