Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2926
Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.12.2023.
23-TA-2902
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2023.
23-TA-2668
Par apropriācijas pārdali no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.12.2023.
23-TA-1230
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.11.2023.
23-TA-3201
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 18. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3207
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zobārstniecības amalgamu un citiem dzīvsudrabu saturošiem produktiem, ar kuriem piemēro ražošanas, importa un eksporta ierobežojumus, groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija Regulu (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1399
Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2023.
22-TA-3783
Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LMIB, LPS, SAM, TM, ZM
13.12.2023.
20.12.2023.
23-TA-2048
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LASUA, TM
25.10.2023.
08.11.2023.
22-TA-2289
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.12.2023.
23-TA-2898
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
24.11.2023.
29.11.2023.
23-TA-2118
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”  2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, KEM, LLPA, LM, LPS, RACA, Rīgas metropole, TM
29.01.2024.
05.02.2024.
22-TA-2212
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
BOIIA, EM, KEM
30.01.2024.
06.02.2024.
23-TA-3158
Par vēlēšanu procesu nodrošināšanai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, resursu apjomu un ilgtermiņa vīziju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.01.2024.
23-TA-2343
Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.01.2024.
23-TA-1091
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.01.2024.
23-TA-2917
Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 4A Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.12.2023.
23-TA-2740
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. janvāra rīkojumā Nr. 28 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 57.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.01.2024.
22-TA-1708
Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2023.
23-TA-2985
Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.01.2024.
24-TA-175
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības un tās dalībvalstu nostāju sagatavošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides asamblejas sestajai sesijai no 2024. gada 26. februāra līdz 1. martam Nairobi, Kenijā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3140
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2993
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija rīkojumā Nr. 422 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.01.2024.
22-TA-3391
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.08.2023.
23-TA-3265
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.01.2024.