Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3158
Par vēlēšanu procesu nodrošināšanai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, resursu apjomu un ilgtermiņa vīziju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.01.2024.
23-TA-2343
Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.01.2024.
23-TA-1091
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.01.2024.
23-TA-2917
Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 4A Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.12.2023.
23-TA-2740
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. janvāra rīkojumā Nr. 28 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 57.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.01.2024.
22-TA-1708
Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2023.
23-TA-2985
Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.01.2024.
24-TA-175
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības un tās dalībvalstu nostāju sagatavošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides asamblejas sestajai sesijai no 2024. gada 26. februāra līdz 1. martam Nairobi, Kenijā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3140
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2993
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija rīkojumā Nr. 422 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.01.2024.
22-TA-3391
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.08.2023.
23-TA-3265
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.01.2024.
23-TA-2925
Par projektu ideju priekšatlasi un to iesniedzējiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3. "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.01.2024.
22-TA-3301
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.01.2024.
23-TA-3286
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību”  2.2.1.1. pasākuma “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, KEM, LM, LPS, LŪKA, TM
07.02.2024.
21.02.2024.
23-TA-3047
Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā pārņemšanu valsts īpašumā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.01.2024.
24-TA-8
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.01.2024.
24-TA-223
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
31.01.2024.
14.02.2024.
24-TA-128
Kritēriji un kārtība, kādā tiks izvērtēti pašvaldību sākotnēji iesniegtie priekšlikumi mobilitātes un pakalpojumu infrastruktūras jomās divējādas lietojamības kontekstā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VM, ZM
31.01.2024.
05.02.2024.
23-TA-3236
Kārtība, kādā izsniedz atļauju laukuma izmantošanai jūras piekrastes ūdeņos un sauszemē tūrismam un rekreācijai paredzētu pirmās vai otrās grupas inženierbūvju būvniecībai
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, KEM, SAM, TM, VK
20.12.2023.
08.01.2024.
23-TA-1854
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LASUA, LLPA, LPS, TM, ZM
18.01.2024.
01.02.2024.
23-TA-1763
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.6. pasākuma "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās" īstenošanas noteikumi 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.12.2023.
23-TA-2504
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.01.2024.
24-TA-250
Informatīvais ziņojums “Par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai”
Informatīvais ziņojums
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1822
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.7. pasākuma “Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.01.2024.