Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1610
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.06.2022.
2020-TA-2018
Informatīvais ziņojums "Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma ietekmi uz Finanšu ministrijas īstenotajām funkcijām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21.10.2020.
21.10.2020.
22-TA-1773 (IP)
Par Latvijas Republikas piešķirto pensiju izmaksu uz Krievijas Federāciju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2023
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
23.08.2021.
23.08.2021.
21-TA-1322
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
28.01.2022.
22-TA-2135 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-42
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.06.2022.
21-TA-1132
Grozījums Ministru kabineta 1994. gada 6. decembra rīkojumā Nr. 526 "Par Latvijas Republikas interešu pārstāvēšanu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.12.2021.
22-TA-820 (IP)
Par 2022. gada 14. marta Euro grupas un 2022. gada 15. marta Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1775
Informatīvais ziņojums “Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju saņemtajiem ziedojumiem”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-1447 (IP)
Par 2022. gada 3.maija Euro grupas paplašinātajā formātā un neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes videokonferences režīmā izskatāmajiem jautājumiem.
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-16
Par valstij piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Fridriha Candera ielā 2, Rīgā; Fridriha Candera ielā 2B, Rīgā,  Fridriha Candera ielā 2C, Rīgā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.02.2022.
21-TA-1718
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21.12.2021.
21-TA-160
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.09.2021.
22-TA-1542
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
21-TA-469
“Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, valstij piederošās 3/8 domājamās daļas atsavināšanu”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
04.11.2021.
17.11.2021.
2021-TA-2166 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada 10. septembra Euro grupas un 2021. gada 10.-11. septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-372
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā””
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
01.10.2021.
06.10.2021.
21-TA-867
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LDDK, LM, LPS, LTRK, SAM, TM, ZM
28.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-731 (IP)
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-741
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
25.04.2022.
21-TA-1492 (IP)
Nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas zaļajām obligācijām"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2024
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
23.08.2021.
21-TA-1696
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.01.2022.
22-TA-110
Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.01.2022.