Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1227
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
03.05.2022.
22-TA-1194
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
21-TA-463
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, RACA, TM, VK
17.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-1390
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
09.05.2022.
22-TA-98
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
27.04.2022.
22-TA-864
Informatīvais ziņojums par konceptuālā ziņojuma “Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā” īstenošanas progresu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VK, VM
16.05.2022.
23.05.2022.
22-TA-697
Grozījumi  Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
22-TA-882
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 7. septembra rīkojumā Nr. 507 "Par konceptuālo ziņojumu "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, PKC, TM, VARAM, VK, VM
17.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-111
Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IZM, TM
17.05.2022.
31.05.2022.
22-TA-1621
Par darba dienas pārcelšanu 2023.gadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, TM
18.05.2022.
01.06.2022.
22-TA-1437
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
02.05.2022.
21-TA-1167
Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs pieprasa un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par fiziskai personai izmaksāto pensiju, pabalstu vai atlīdzību
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
11.04.2022.
21-TA-1599
Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, LTRK, NEPLP, PKC, SAM, SPRK, TM, VARAM, VK, VM
02.05.2022.
10.05.2022.
22-TA-969
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
19.05.2022.
26.05.2022.
21-TA-1021
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Nacionālās aplikācijas aizstājēja noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
02.05.2022.
22-TA-717
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „ Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM
06.05.2022.
25.05.2022.
22-TA-346
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
17.05.2022.
22-TA-1117
Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta “Eiropas Sociālā fonda Plus Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas” finansētā projekta “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts” īstenošanai”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
24.05.2022.
31.05.2022.
22-TA-1394
Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.05.2022.
22-TA-1703
Par Gunitas Kovaļevskas pārcelšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
25.05.2022.
26.05.2022.
22-TA-591
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 352 "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
10.05.2022.
22-TA-533
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
09.05.2022.
22-TA-290
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
IZM, LLPA
12.05.2022.
22-TA-1431
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, TM
16.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-1699
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, SIF
25.05.2022.
30.05.2022.