Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2157
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu kompleksam "Jāņciems" Rīgā, Dārzciema ielā 86
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
16.08.2022.
22-TA-1502
Par Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 803 "Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
25.07.2022.
22-TA-219
Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21.09.2022.
22-TA-2302
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
01.09.2022.
22-TA-2705
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
20.09.2022.
22-TA-2352
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.09.2022.
22-TA-2708
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.09.2022.
22-TA-1132
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
05.09.2022.
22-TA-1751
Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4", Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
01.09.2022.
22-TA-1770
Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lībiešu ielā 15A-10, Jūrmalā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
01.09.2022.
22-TA-807
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo būvju, kas atrodas uz valsts zemesgabala Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā un valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
09.03.2022.
22-TA-3754
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.01.2023.
23-TA-5
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
16.01.2023.
22-TA-1184
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
13.12.2022.
22-TA-3281
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 499 "Noteikumi par būvinspektoriem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
27.12.2022.
23-TA-138 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2023. gada Eiropas semestris: ES Padomes secinājumi par 2023. gada Ilgtspējīgas izaugsmes ziņojumu, ES Padomes secinājumi par 2023. gada Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu, Priekšlikums ES Padomes rekomendācijām Eurozonas ekonomikas politikai"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-24
Par klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitāšu īstenošanu un enerģētikas politikā iesaistīto amatpersonu kapacitātes stiprināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
12.01.2023.
22-TA-2632
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
05.09.2022.
22-TA-283
Informatīvais ziņojums  par nepieciešamību normatīvajā regulējumā noteikt obligātu prasību ierīkot izglītības iestādēs mehānisko ventilācijas sistēmu, novērtējot pienākuma izpildei nepieciešamo pārejas periodu un finansējumu (norādot iespējamos finansējuma avotus)
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3435
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
18.01.2023.
25.01.2023.
22-TA-971
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
16.01.2023.
22-TA-826
Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
04.01.2023.
22-TA-2656
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
09.11.2022.
22-TA-2114
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2023.–2025. gadam
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.11.2022.
22-TA-3658
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.12.2022.