Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2019-TA-794
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punkta izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, VK, VM
29.04.2019.
29.04.2019.
2019-TA-2177
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, PKC, TM, VARAM
15.06.2017.
12.11.2019.
2019-TA-2207
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM
15.06.2017.
15.11.2019.
2021-TA-1385
Informatīvais ziņojums "Par Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības modeli"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, IZM
09.06.2021.
09.06.2021.
2019-TA-1912
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, KM, PKC, TM, VARAM, VK
30.05.2019.
07.10.2019.
2020-TA-2390
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020.gadā"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
04.12.2020.
04.12.2020.
2020-TA-1484
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikaii"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
EM, FM, VK, VM
06.08.2020.
06.08.2020.
2021-TA-2043
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
24.08.2021.
2021-TA-1983
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
03.06.2021.
18.08.2021.
21-TA-344
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
27.09.2021.
12.10.2021.
21-TA-170
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, TM
28.09.2021.
12.10.2021.
21-TA-712

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VK
29.10.2021.
12.11.2021.
21-TA-175
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, TM
03.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-557
“Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
Likumprojekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
01.11.2021.
2020-TA-1886
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
28.05.2020.
30.09.2020.
21-TA-496
Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ceļš 2" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-380
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.10.2021.
21-TA-139
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
EM, FM, TM
24.09.2021.
08.10.2021.
21-TA-103
"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-97
 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-19
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-289
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.09.2021.
21-TA-117
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-201
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-1112
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija