Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1951
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.07.2022.
2019-TA-1912
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, KM, PKC, TM, VARAM, VK
30.05.2019.
07.10.2019.
22-TA-540
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.05.2022.
22-TA-1241
Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bambinkas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.05.2022.
22-TA-220
Par nepieciešamo papildu finansējumu Latvijā ievestās mājputnu gaļas un dējējvistu olu pastiprinātai uzraudzībai un kontrolei 2022. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
17.06.2022.
22-TA-1034
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.04.2022.
21-TA-855
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
24.11.2021.
08.12.2021.
21-TA-690
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM, VK
15.11.2021.
01.12.2021.
22-TA-718
Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rasas–Ūdrupes" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.03.2022.
22-TA-782
Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.03.2022.
21-TA-1112
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21-TA-117
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-1574
Informatīvais ziņojums Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, PKC
16.12.2021.
21.12.2021.
22-TA-158
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21.06.2022.
2021-TA-2122
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievānu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
22-TA-15
Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Karjeras Zvirbuļi” pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
20.01.2022.
22-TA-169
Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aģes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
16.03.2022.
21-TA-557
“Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
Likumprojekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
01.11.2021.
22-TA-54
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, TM
26.04.2022.
03.05.2022.
21-TA-50
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
14.09.2021.
14.09.2021.
21-TA-551
Par apropriācijas palielināšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM
26.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-1757
Grozījumi Meliorācijas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
03.06.2022.
21-TA-201
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-1603
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.12.2021.
21-TA-1657
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija