Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-27
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.01.2022.
2019-TA-794
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punkta izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, VK, VM
29.04.2019.
29.04.2019.
2021-TA-2046
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā" 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
08.07.2021.
25.08.2021.
21-TA-712

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.12.2021.
22-TA-336
Par neformālās Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 6.-8. februāra sanāksmē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21-TA-691
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
EM, FM, LPS, TM, VARAM
15.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-911
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 502 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
2020-TA-1484
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikaii"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
EM, FM, VK, VM
06.08.2020.
06.08.2020.
22-TA-51
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
11.03.2022.
25.03.2022.
21-TA-1665
Par Raivi Kronbergu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
16.12.2021.
21-TA-891
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.11.2021.
2019-TA-2207
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM
15.06.2017.
15.11.2019.
21-TA-97
 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
22-TA-1023
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-1694
Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Bērzu ceļš”, “Apvedceļš”, “Mazais degumu ceļš” un “Degumu ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.01.2022.
22-TA-208
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-441
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 “Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība” (VSS-653)
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
23.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-615
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
EM, FM, TM
10.12.2021.
17.12.2021.
22-TA-78
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 17. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21-TA-1226
Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma radītajiem zaudējumiem akvakultūras uzņēmējdarbībai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.11.2021.
21-TA-1614
Noteikumu projekts "Nacionālā meža monitoringa noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
20.12.2021.
21-TA-693
Par valsts meža zemes nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.11.2021.
22-TA-328
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM
01.02.2022.
15.02.2022.
21-TA-145
Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skripčina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-494
Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
01.12.2021.
08.12.2021.