Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1976
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 597 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2642
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 420 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.09.2022.
22-TA-2676
Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Līdz Meža Saukantiem" un "Pauzeru mežā starp 38. un 39. nogabalu" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.09.2022.
22-TA-2415
Par Ministru kabineta 2001. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 320 "Latvijas augu šķirņu katalogs" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.09.2022.
22-TA-3044
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes2022. gada 17.-18. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23-TA-1567
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
22-TA-2269
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.06.2023.
23-TA-1026
Informatīvais ziņojums par atļauju Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības, īstenojot Vienotā tirgus programmas projektu "Datu par antimikrobiālo zāļu pārdošanu un lietošanu dzīvniekiem vākšana un ziņošana par periodu no 2023. gada līdz 2028. gadam" (SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA-LV, projekts Nr. 101103081)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
20.06.2023.
23-TA-1017
Meža aizsardzības noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.06.2023.
23-TA-1012
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.06.2023.
23-TA-775
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus veicināšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.06.2023.
21-TA-33
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-2648
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VM
30.01.2023.
13.02.2023.
23-TA-1311
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.05.2023.
23-TA-504
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.05.2023.
23-TA-36
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
17.05.2023.
23-TA-908
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21.05.2023.
2019-TA-794
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punkta izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, VK, VM
29.04.2019.
29.04.2019.
23-TA-2
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23.05.2023.
23-TA-283
Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 437 "Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21.05.2023.
23-TA-831
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.05.2023.
23-TA-653
Par valsts meža zemes nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21.05.2023.
23-TA-1167
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23.05.2023.
23-TA-949
Grozījumi Meža likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.06.2023.
23-TA-1271
Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
07.06.2023.