Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-751
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.–2027. gadam iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
06.06.2023.
23-TA-1155
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 197 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.06.2023.
23-TA-1388
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
07.06.2023.
23-TA-1558
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 26.-27. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23-TA-1745
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 17.-18. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23-TA-1380
Par Latvijas Republikas pievienošanos Skolu ēdināšanas koalīcijai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
27.06.2023.
23-TA-1392
Par globālās tirgus situācijas nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas graudu un rapšu ražošanas nozari
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
19.06.2023.
23-TA-1341
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.06.2023.
23-TA-929
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.06.2023.
23-TA-1343
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
06.07.2023.
23-TA-776
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.06.2023.
22-TA-3179
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.2.i. investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.06.2023.
23-TA-1205
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
23-TA-1224
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.06.2023.
23-TA-688
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.06.2023.
23-TA-1576
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumā Nr. 693 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 55.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.07.2023.
23-TA-1440
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumā Nr. 693 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 55.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
23-TA-1257
Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bābeļi VAS ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
07.06.2023.
23-TA-1778
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
23-TA-1902
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-3009
Grozījumi Dzīvnieka aizsardzības likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-3163
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21.03.2023.
23-TA-422
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23.03.2023.
22-TA-3135
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.03.2023.
22-TA-3699
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.03.2023.