Ministru kabineta 24.05.2022. sēdes protokols Nr. 28

Ministru kabineta 24.05.2022. sēdes protokols Nr. 28

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Kultūras ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānu"
22-TA-9k
(A. Pabriks, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
3. §
Konfidenciāli
22-TA-8k

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai""
21-TA-1515
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).  
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. februāra rīkojumā Nr. 95 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Drošības investīciju programmā""
21-TA-1812
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumos Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju""
22-TA-287
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
21-TA-1508
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi""
22-TA-766
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""
22-TA-265
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts). 
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""
21-TA-1526
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts). 
11. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1186
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts). 
12. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, patrulēšanas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"
22-TA-412
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""
22-TA-582
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu""
22-TA-736
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumā Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai"""
22-TA-1036
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2022. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"
22-TA-953
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""
22-TA-1394
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministru G. Eglīti izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu  "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".

 
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 352 "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība""
22-TA-591
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""
22-TA-533
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti""
22-TA-290
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Pievienotās vērtības nodokļa kompensācijas Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem atmaksas kārtība"
21-TA-740
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1111
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"
21-TA-335
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
24. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem"
22-TA-806
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi"
22-TA-11
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
21-TA-1785
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
22-TA-244
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 5. novembra noteikumos Nr. 669 "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-796
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju 2022. gada 12.-15. jūnija Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2022. gada 12. jūnija Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)"
22-TA-1528
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Z. Kalniņu-Lukaševicu un Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku ANO Ženēvā, Latvijas Republikas pārstāvi Pasaules Tirdzniecības organizācijā B. Hasanu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē un ar pilnām tiesībām veikt Marakešas līgumā par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu paredzētās funkcijas, tai skaitā piedalīties sanāksmēs par minētās konferences darba kārtības jautājumiem, nodrošināt tajās Latvijas Republikas viedokļa pārstāvību un dalību lēmumu pieņemšanā.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1408
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 4 - 20, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām"
22-TA-311
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 900 0132) Jaunatnes ielā 4 - 20, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 900 euro.
32. §
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā atsaukšanu"
22-TA-1624
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-1443
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1617
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Likumprojekts "Grozījumi Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā"
22-TA-281
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

36. §
Saeimas lēmumprojekts "Par Jēkaba Straumes iecelšanu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku"
22-TA-1474
(J. Citskovskis, J. Bordāns, A. Pabriks, J. Stukāns, G. Eglītis, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns, labklājības ministrs G. Eglītis un satiksmes ministrs T. Linkaits neatbalsta Saeimas lēmumprojektu. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
37. §
Likumprojekts "Grozījumi Energoefektivitātes likumā"
22-TA-1562
(K. Gerhards, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas priekšlikumiem. 
3.
Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā. 
4.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
38. §
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
22-TA-1595
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
22-TA-1563
(N. Puntulis, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts). 
40. §
Likumprojekts "Par Protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam"
22-TA-1578
(A. Pelšs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Protokola par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam (turpmāk – Protokols) parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku E. Skuju parakstīt Protokolu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto Protokolu, precizēto likumprojektu un aktualizēto likumprojekta anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Protokolu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
41. §
Likumprojekts "Par Protokolu par Zviedrijas Karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam"
22-TA-1635
(A. Pelšs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Protokola par Zviedrijas Karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam (turpmāk – Protokols) parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku E. Skuju parakstīt Protokolu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto Protokolu, precizēto likumprojektu un aktualizēto likumprojekta anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Protokolu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

42. §
Konceptuālais ziņojums "Par elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanas nepieciešamību Latvijā"
22-TA-1411
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
43. §
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam"
22-TA-1571
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka pamatnostādnēs ir iekļautas veselības nozares vajadzības un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji ilgtermiņā un pasākumu ieviešana, kuriem nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, ir uzsākama atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām un saskaņā ar pamatnostādnēs noteiktajām prioritārajām veselības jomām.
4.
Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, atbilstoši Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2021. gada 27. oktobra vēstulē Nr. 142.9/2-38-13/21 Ministru kabinetam lūgtajam, turpināt vērtēt iespējas samazināt  PVN likmi no 21% līdz 5% tādiem pārtikas produktiem kā svaigai gaļai, svaigām zivīm, piena produktiem un olām.

5. Informatīvie ziņojumi

44. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" investīcijas 6.3.1.1.i. "Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde"  īstenošanu"
22-TA-632
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.1.i investīcijas "Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde" (turpmāk – 6.3.1.1.i investīcijas) īstenošanu.
3.
Atbalstīt 6.3.1.1.i. investīcijas īstenošanai nepieciešamo neattiecināmo izmaksu - pievienotās vērtības nodokļa indikatīvi 100 800 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Finansējumu 6.3.1.1.i investīcijas projekta īstenošanai un pievienotā vērtības nodokļa segšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
45. §
Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem pasākumiem un plānoto rīcību, nodrošinot Ministru kabineta 2022. gada 28. februāra rīkojuma Nr. 131 "Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā" 1. pielikuma 9. punktā iekļautā īstenojamā pasākuma 2.17. "Personu sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu koordinēšana" un 2.18. "Atbalsta sniegšana personām, kas izteikušas vēlēšanos nekavējoties uzsākt latviešu valodas mācīšanos" izpildi"
22-TA-1237
(N. Puntulis, Z. Pūce, L. Lejiņa, A. Pabriks, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
46. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2022. gada 30. aprīli"
22-TA-1309
(D. Pavļuts, A. Tomsone, A. Ločmele, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par Plāna reto slimību jomā 2017.-2020. gadam izpildi"
22-TA-514
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
48. §
Informatīvais ziņojums "Par Zemkopības ministrijas dalību Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR)"
22-TA-669
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai Zemkopības ministrija varētu pievienoties Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijai (turpmāk – AEIAR) biedra statusā no 2022. gada, atļaut ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības valsts budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ilgtermiņa saistību sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās" 2022. gadā un turpmākajos gados 750,00 euro apmērā.
3.
Zemkopības ministrijai dalības maksu AEIAR 750,00 euro apmērā ik gadu nodrošināt Zemkopības ministrijas budžeta programmā 97.00.00. "Nozaru vadība un politikas plānošana" esošo budžeta līdzekļu ietvaros.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanai Latvijā"
22-TA-1531
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par rīcības komitejas 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanas uzraudzībai izveidi, lai sekmētu valsts pārvaldes sadarbību ar FIBA EuroBasket 2025 rīkotājiem, kā arī nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu par tā sagatavošanas gaitu. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram mēneša laikā noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par rīcības komitejas izveidi.
50. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1532
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.– 2027. gada plānošanas periodam "
22-TA-1278
(A. Eberhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijai nodrošināt Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijai.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam"
22-TA-1585
(A. Pabriks, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
53. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam"
22-TA-1586
(A. Pabriks, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Informatīvais ziņojums "Par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodošanu Borispoles slimnīcai Ukrainā"
22-TA-1481
(D. Pavļuts, L. Cipule, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
55. §
Rīkojuma projekts "Par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodošanu Borispoles slimnīcai Ukrainā"
22-TA-1482
(D. Pavļuts, L. Cipule, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

56. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 23. maija Euro grupas un 2022. gada 24. maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1648 (IP)
(N. Sakss, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 23. maija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 24. maija sanāksmē.
57. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas 2021. gada 25. novembra publicēto normatīvo aktu priekšlikumu grozījumiem Regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem"
22-TA-1651 (IP)
(N. Sakss, D. Buse, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas 2021. gada 25. novembra publicēto normatīvo aktu priekšlikumu grozījumiem Regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem".
58. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Revīzijas palātas likumdošanas revīzijas (atsauces Nr.ARCL-9895) konstatējumu Eiropas Komisijas veikto pēcpārbaudi saistībā ar 2019. gada ticamības deklarāciju"
22-TA-1652
(A. Eberhards, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Revīzijas palātas likumdošanas revīzijas (atsauces Nr. ARCL-9895) konstatējumu Eiropas Komisijas veikto pēcpārbaudi saistībā ar 2019. gada ticamības deklarāciju", uzturot iebildumu Eiropas Komisijas viedoklim.
2.
Atbalstīt, ka Finanšu ministrija apstiprināto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju līdz 2022. gada 3. jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā, norādot gatavību uzklausīšanas procedūrai.
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2022. gada 30.- 31. maija ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
22-TA-1674
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 30.- 31. maija ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomē.
60. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 6. aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2260 C(2022)1649 final
22-TA-1377 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 6. aprīļa  formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR (2021)2260 C(2022)1649 (turpmāk – nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
61. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Padomes secinājumu projekts par žurnālistu un citu mediju profesionāļu aizsardzību un drošību"
22-TA-1681
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Padomes secinājumu projekts par žurnālistu un citu mediju profesionāļu aizsardzību un drošību".
62. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas Vispārējo lietu padomes 2022. gada 2. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1694
(A. Eberhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Pilnvarot finanšu ministra padomnieku I. Dālderi, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā fondu padomnieci I. Valtmani, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu Stratēģijas departamenta Izvērtēšanas nodaļas vadītāju J. Ozolu un pastāvīgo pārstāvi, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas savienībā L. Līci-Līcīti pārstāvēt Latvijas Republiku kohēzijas politikas Vispārējo lietu padomes 2022. gada 2. jūnija sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

63. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Eiropas Savienības programmas "Union Anti-Fraud Programme" projektu "Specializētais aprīkojums nodokļu un muitas policijas operatīvo spēju stiprināšanai""
22-TA-997 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atļaut Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas budžeta programmas 73.00.00. "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti" apakšprogrammas 73.08.00 "Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā" projekta "Specializētais aprīkojums nodokļu un muitas policijas operatīvo spēju stiprināšanai" (turpmāk – Projekts) īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam.
3.
Atbalstīt Projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta finansējuma (priekšfinansējuma, nacionālā līdzfinansējuma un finansējuma Projektā neattiecināmo izdevumu (pievienotās vērtības nodokļa izdevumu) segšanai) 717 903 euro apmērā piešķiršanu Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) pēc Projekta noslēguma maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
64. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
(A. Pabriks, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
65. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā"
22-TA-802 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
66. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420192222
22-TA-1671 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420192222.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420192222, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
67. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420192122
22-TA-1670 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420192122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420192122, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
68. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420148822
22-TA-1669 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420148822.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420148822, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
69. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
22-TA-1637 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežota pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka ar šī rīkojuma 1.2. apakšpunktā minēto vakcīnu transportēšanu saistītās izmaksas Nacionālajam veselības dienestam kompensēs vakcīnu ražotājs.
4.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnu ziedošanu.
5.
Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nodrošināt Covid-19 vakcīnu piegādi to saņēmējam.
70. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420195022
22-TA-1677 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420195022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420195022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
71. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai"
22-TA-1579 (IP)
(D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
72. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai"
22-TA-1576 (IP)
(D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
73. §
Informatīvais ziņojums "Par Valneva, Hipra un Pfizer vakcīnām"
22-TA-1649 (IP)
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) informēt Eiropas Komisiju, ka Latvija vēlas atteikties no dalības Eiropas Komisijas organizētajā iepirkumā par Valneva vakcīnu iegādi.
3.
Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) informēt Eiropas Komisiju, ka Latvija vēlas pieteikties dalībai Hipra DV vakcīnu kopīgajā iepirkumā, norādot  mazāko iespējamo  daudzumu – 10`000 HIPRA vakcīnas devu.
4.
Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) informēt Eiropas Komisiju, ka Latvija vēlas pārcelt 2022. gada jūnija-augusta Pfizer vakcīnas devas uz rudeni, veicot grozījumus līgumā.
74. §
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-06-03
22-TA-1634
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr. 2022-06-03.
75. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-1693
(A. Pabriks, D. Trofimovs, K. Gerhards, E. Valantis, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs. Ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu ekonomikas ministram likumprojekta virzībā Saeimā.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot ekonomikas ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā''.
Sēdi slēdz plkst. 15:40