Ministru kabineta 26.09.2023. sēdes protokols Nr. 47

Ministru kabineta 26.09.2023. sēdes protokols Nr. 47

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 12:30

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija rīkojumā Nr. 420 "Par valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju""
23-TA-1930
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-1977
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2023. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim"
23-TA-2211
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 97 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas""
23-TA-1950
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""
23-TA-1679
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
23-TA-2140
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī, pārdošanu"
23-TA-1687
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
8. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2198
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), veicot visas nepieciešamās darbības un sedzot visus saistītos izdevumus.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2076
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), veicot visas nepieciešamās darbības un sedzot visus saistītos izdevumus.
10. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu saistībā ar Valsts policijas amatpersonas norīkošanas dienestā Starptautiskajā krimināltiesā pagarināšanu"
23-TA-2086
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-2236 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 69 personas.
12. §
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
23-TA-121
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-1949
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P121A" Matkules pagastā, Tukuma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1850
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V184 Dumbrāji–Zeiboti" Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu Valmieras novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1976
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Panderi" Ropažu pagastā, Ropažu novadā, un "Priedaiņi 1" Tīnūžu pagastā, Ogres novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 "Inčukalns – Ropaži – Ikšķile" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-1931
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Panderi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8084 018 0552) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 018 0890) 0,0054 ha platībā – Ropažu pagastā, Ropažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 116,10 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Priedaiņi-1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7494 004 0171) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0917) 0,0139 ha platībā – Tīnūžu pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 298,85 euro.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumos Nr. 618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu""
23-TA-1858
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-1060
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2024. gada 30. aprīlim izmaksāt projektā Nr. 4.2.1.2/18/I/055 "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A. Briāna ielā 13, Rīgā" noslēguma maksājumu pirms projekta pabeigšanas par izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim, pagarināt projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanu līdz 2024. gada 31. oktobrim un nepieciešamības gadījumā īstenot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra projektam esošā finansējuma ietvaros.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/055 "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A. Briāna ielā 13, Rīgā" tiks pabeigts pēc 2023. gada 31. decembra projektam esošā finansējuma ietvaros, īstenojot darbības atbilstoši Eiropas Komisijas slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai "nefunkcionējošās darbības".
19. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-2058
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Sabiedrības veselība""
23-TA-1974
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
21. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 39. §) "Informatīvais ziņojums "Par izdevumu pārstrukturizēšanu vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai"" 3. un 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
23-TA-1875
(E. Siliņa)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 39. §) "Informatīvais ziņojums "Par izdevumu pārstrukturizēšanu vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai"" 3. un 4. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2209
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2269
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekts Nr. 4.5.1.1/21/I/001 "Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde" (turpmāk – Projekts) tiks pabeigts atbilstoši Eiropas Komisijas Vadlīniju par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.-2020. gada periodā) (2021/C 417/01) 6. sadaļai "divu periodu projekts", un Projekta darbības tiks pakāpeniski īstenotas divos Eiropas Savienības fondu plānošanas periodos. Projekta otrā posma īstenošanai nepieciešamo ES fondu finansējumu ir plānots nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam ietvaros, pārstrukturējot transporta nozares investīcijas. Projekta otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.4. pasākuma "Bezemisiju vilcieni" ietvaros.
4.
Izdarīt izņēmumu atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" (TA-1644) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 2 358 424 euro apmērā no akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" īstenotā Projekta uz akciju sabiedrības "Daugavpils satiksme" īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 "Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2. kārta" attiecināmo izmaksu segšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2285
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Veselības ministrijas budžetu"
23-TA-2215
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
26. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2368
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.2. pasākuma "Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-994
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
28. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.5. pasākuma "Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos" īstenošanas noteikumi"
23-TA-760
(H. Beitelis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""
22-TA-1191
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi""
23-TA-433
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Tiesas tiesneša kandidatūras apstiprināšanu"
23-TA-2056
(I. Lībiņa-Egnere, A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 837 "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""
22-TA-3074
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
33. §
Noteikumu projekts "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"
22-TA-2538
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projekta pasākumu īstenošanai 2024. gadā skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Ja valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā papildu valsts budžeta finansējums noteikumu projektā paredzēto pasākumu īstenošanai netiks piešķirts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai plānotos noteikumu projekta pasākumus nodrošināt esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
34. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu"
22-TA-3391
(K. Briškens, E. Siliņa)
Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi""
23-TA-816
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumā Nr. 130 "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku""
23-TA-2344
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai tehniski precizēt rīkojuma projekta pielikuma 15. punktu un precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

37. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu"
23-TA-1103
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai viena mēneša laikā no apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniegt Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu Eiropas Komisijā.
4.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājuma precizēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas komentāriem. Ja komentāri skar kopējo finansējuma apjomu vai tā sadalījumu, Finanšu ministrijai Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu noteiktā kārtībā atkārtoti iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

4. Informatīvie ziņojumi

38. §
Informatīvais ziņojums "Operatīvā informācija par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu 2023. gada jūlijā–augustā (ikmēneša ziņojums)"
23-TA-2156
(A. Ašeradens, A. Eberhards, V. Valainis, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par māsu nodarbinātību un profesijas attīstību"
23-TA-2096
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijai informatīvajā ziņojumā sniegtos priekšlikumus pēc atkārtotas izvērtēšanas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, māsu profesiju pārstāvošajām profesionālajām organizācijām, augstskolām, ārstniecības iestādēm un diasporas pārstāvjiem iekļaut Cilvēkresursu stratēģijā 2024.-2029. gadam.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par ārkārtējās situācijas pasākumu ietekmi uz egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu ierobežošanu un turpmāko rīcību"
23-TA-1882
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2023.-2027. gadam"
23-TA-2410
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka 2023. gada 29. septembrī ārlietu ministrs parakstīs Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2023.-2027. gadam, un pēc parakstīšanas iesniegs to apstiprināšanai Ministru kabinetā.
42. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027. gadam izstrādes virzību"
23-TA-2027
(A. Ašeradens, I. Šņucins, U. Augulis, K. Briškens, H. Abu Meri, A. Logina, V. Valainis, J. Lielpēteris, P. Liniņš, L. Batalauska, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", kas paredz no 2024. gada pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas  ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem, kā arī atsevišķiem naftas produktiem, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās.
3.
Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", ņemot vērā grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli" saistībā ar akcīzes nodokļa likmju pakāpenisku paaugstināšanu atsevišķiem naftas produktiem, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās.  
4.
Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas ar 2024. gadu paredz:
4.1.
noteikt, ka kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji veic uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus 20% apmērā no pirmstaksācijas gadā gūtās peļņas;
4.2.
precizēt regulējumu, nosakot, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamu objektu neveido degvielas un ekspluatācijas izdevumi, kas rodas, izmantojot reprezentatīvos automobiļus, kuri ir reģistrēti uzņēmuma valdījumā vai turējumā vairāk kā 60 mēnešus.
5.
Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas ar 2024. gadu paredz:
5.1.
noteikt, ka iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro;
5.2.
noteikt, ka ar pievienotās vērtības nodokli neapliek biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās un maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu, ja sporta sacensību vai sporta nodarbību organizēšanas mērķis nav gūt papildu ienākumus šai biedrībai vai nodibinājumam, kā arī noteikt, ka ar pievienotās vērtības nodokli neapliek maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuru organizēšanas un darbības kārtība reglamentēta atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības jomā;
5.3.
noteikt, ka zaudētā parāda vērtība vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam bez pievienotās vērtības nodokļa ir 1 000 euro; preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana atbilstošajam preču vai pakalpojumu saņēmējam ir pārtraukta vismaz pirms trīs mēnešiem; ka preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pievienotās vērtības nodokļa summu par zaudēto parādu norādīt, iesniedzot jebkuru (kārtējo) pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju;
5.4.
mainīt priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu attiecībā uz izmaksām  reprezentatīvo automobiļu degvielas un ekspluatācijas izdevumiem, precizējot ierobežojumu attiecībā uz gadījumiem, kad reprezentatīvā automašīna ir nodokļa maksātāja nepārtrauktā īpašumā vai turējumā vismaz 60 mēnešus.
6.
Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas ar 2024. gadu paredz:
6.1.
noteikt, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek darba devēja segto mācību maksu darbiniekam par augstākās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, ES dalībvalstu un EEZ valstu mācību iestādēs, ja vienlaikus izpildīti informatīvajā ziņojumā aprakstītie nosacījumi;
6.2.
paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo apmēru veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summām;
6.3.
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir arī mikouzņēmumu nodokļa maksātājs, piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu;
6.4.
paaugstināt līdz 3 000 euro gadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvoto palīdzību, kas sniegta no arodbiedrības, sabiedriskā labuma organizācijas vai reliģiskās organizācijas vai tās iestādes līdzekļiem;
6.5.
attiecināt Pan-Eiropas privāto pensiju plānos veiktās iemaksas uz attaisnotajiem izdevumiem, pielīdzinot nodokļu režīmam, kas piemērojams iemaksām privātajos pensiju fondos;
6.6.
noteikt kā pastāvīgu normu atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa darba devēja kompensācijām saistībā ar attālinātu darbu un palielināt kompensācijas apmēru līdz 40 euro.
7.
Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz noteikt vienu mikrouzņēmumu nodokļa likmi 25% apmērā.
8.
Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli", kas ar 2024. gadu paredz:
8.1.
azartspēļu nodokļa likmi azartspēļu automātiem – par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu līdz 6 204 euro par kalendāro gadu;
8.2.
paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) līdz 33 696 euro par kalendāro gadu;
8.3.
paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi likuma "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" 3. panta piektajā daļā minētajam objektam (interaktīvajām azartspēlēm) līdz 12 procentu apmēram no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.
9.
Finanšu ministrijai, ņemot vērā šajā protokollēmumā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt ieņēmumu prognozes 2024., 2025. un 2026. gadam.
43. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2024. gadam un budžeta ietvaram 2024.–2026. gadam"
23-TA-2414
(A. Ašeradens, A. Čakša, I. Bērziņa, A. Krauze, U. Augulis, I. Gailīte, B. Bāne, H. Abu Meri, K. Briškens, A. Sprūds, R. Kozlovskis, I. Lībiņa-Egnere, V. Valainis,  K. Melnis, A. Logina, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pamatojoties uz Valdību veidojošo partiju pārstāvju diskusiju rezultātā panāktajām vienošanām, atbalstīt informatīvā ziņojuma 1., 2., 3. un 4. pielikumā ietvertos prioritāros pasākumus 2024.–2026. gadam, tai skaitā priekšlikumus resursu pārdalei.
3.
Noteikt, ka prioritārie pasākumi tiek īstenoti, neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē, izņemot gadījumus, kad ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums.
4.
Lai mazinātu riskus Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu pabeigšanai vismaz 180 000 000 euro apmērā, novērstu riskus ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda finansējuma zaudēšanai nepietiekama finanšu progresa dēļ un neradītu papildu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu:
4.1.
nozaru ministrijām un Valsts kancelejai izvērtēt riskus savā pārziņā esošo ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu pabeigšanai līdz 2023. gada beigām ar ES fondu līdzfinansējumu. Ja projektu pabeigšanai nepieciešams papildu finansējums, īpaši no valsts vai pašvaldību budžeta, prioritāri virzīt priekšlikumus 2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīciju projektu izdevumus pilnībā vai daļēji finansēt ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda programmas ietvaros, tai skaitā nepieciešamības gadījumā līdz 2024. gada 15. janvārim rosinot piešķīruma pārdales, programmas grozījumus;
4.2.
Satiksmes ministrijai izvērtēt izdevumu attiecināmību un līdz 2024. gada 15. janvārim virzīt nepieciešamos priekšlikumus pārcelt visu vai daļu valsts budžeta finansētu deviņu elektrovilcienu iegādes, rezerves daļu fonda pieciem gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes, elektrovilcienu ražošanas uzraudzības, kā arī vilcienu remontu centra izbūves izmaksas (kopā līdz 96 611 703 euro) finansēšanai ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda programmas ietvaros.
5.
Noteikt, ka finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem vienreizējiem pasākumiem tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
6.
Noteikt, ka finansējums prioritārajiem pasākumiem "Pilotprojekts augstākās izglītības institucionālā finansējuma ieviešanai no 2024. gada 1. septembra", "Snieguma finansējuma Augstākā izglītībā un zinātnē īpatsvara pakāpeniska palielināšana" un "Reformas īstenošanai, lai izveidotu apvienoto sabiedrisko mediju" tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 09.00.00 "Valsts nozīmes reformas īstenošanai" un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdalīs attiecīgi Izglītības un zinātnes ministrijai un budžeta resoram "46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi" atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
7.
Noteikt, ka veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai finansējums 275 000 000 euro apmērā 2024.–2026. gadam ik gadu rezervēts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala Veselības ministrijai atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
8.
Noteikt, ka finansējums prioritārajam pasākumam "Vienreizējs mērķēts atbalsts kredītņēmējiem straujo procentu likmju pieauguma daļējai kompensēšanai" tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
9.
Noteikt, ka finansējums prioritārajam pasākumam "Inovāciju un eksporta atbalstam" tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala Ekonomikas ministrijai atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
10.
Noteikt, ka finansējums prioritārajam pasākumam "Atbalstam elektroenerģijas tarifu pieauguma kompensēšanai" tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala Klimata un enerģētikas ministrijai atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
11.
Noteikt, ka finansējums prioritārajam pasākumam "Analītiskā dienesta izveide" tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
12.
Atbalstīt priekšlikumu par valsts akciju sabiedrību dividenžu maksājumu palielināšanu 2024. gadā (par 2023. gada peļņas daļu) par 120 504 761 euro, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" 2024. gadā samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielināt izdevumus atlīdzībai 84 676 euro apmērā un 2025. gadā un turpmāk ik gadu samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielināt izdevumus atlīdzībai 92 709 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu 2 amata vietām, kuras paredzētas, lai uzturētu Zemkopības ministrijas koplietošanas informācijas sistēmas un veiktu darbības saistībā ar Valsts datu apstrādes mākoņa attīstību.
14.
Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu finansējuma palielināšanai budžeta programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" 2024. gadam 396 424 euro apmērā, 2025. gadam 298 278 euro apmērā un 2026. gadam 311 430 euro apmērā, attiecīgi samazinot finansējumu resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai" 2024. gadam 396 424 euro apmērā, 2025. gadam 298 278 euro apmērā un 2026. gadam 311 430 euro apmērā.
15.
Pamatojoties uz Valdību veidojošo partiju pārstāvju diskusiju rezultātā panāktajām vienošanām, kā arī lai nodrošinātu augsti kvalificētu speciālistu noturēšanu un jaunu speciālistu piesaisti tiešās valsts pārvaldes darba nodrošināšanā:
15.1.
pieņemt zināšanai, ka atlīdzības palielināšanai, ņemot vērā valsts kopējo ekonomisko attīstību, ir nepieciešami papildu finanšu resursi 2024. gadam – 6 000 000 euro, 2025. gadam  – 12 000 000 euro un 2026. gadam – 18 000 000 euro;
15.2.
noteikt, ka tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītājam jānodrošina, ka iestādē nodarbinātajiem (t.sk. tiem, kuriem beidzies pārbaudes termiņš) noteiktā mēnešalga no 2024. gada 1. janvāra nav zemāka kā nodarbinātajam atbilstošās mēnešalgu grupas intervāla minimums, kas noteikts atbilstoši katra kalendārā gada bāzes mēnešalgai, atbilstoši papildus piešķirtajam finansējumam;
15.3.
tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītājam nodrošināt, ka iestādē nodarbināto atlīdzība 2024. gadā nav zemāka kā 71,23% no skalas viduspunkta, 2025. gadā – 70,19% no skalas viduspunkta, bet 2026. gadā – 69,57% no skalas viduspunkta;
15.4.
kopumā visās tiešās valsts pārvaldes iestādēs vidējā darba samaksa tuvinās 73,5 % no skalas viduspunkta.
16.
Finanšu ministrijai, izskatot ar valsts budžetu saistītos jautājumus, kā arī ņemot vērā šajā protokollēmumā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt ieņēmumu prognozes 2024., 2025. un 2026. gadam un ieplānoto finansējumu budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums".
17.
Labklājības ministrijai līdz 2023. gada 28. septembrim iesniegt Finanšu ministrijā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām saistībā ar prognozēto ieņēmumu palielinājumu valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024.–2026. gadam.
18.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu un paredzēt papildu finansējumu, lai nodrošinātu 2022. gadā uzsāktās atlīdzības reformas turpināšanu VSAC Zemgale un lai vidējā darba samaksa iestādē sasniedz vismaz 71,23% no algu skalas viduspunkta atbilstoši 2024. gada bāzes algai, 2025. gadā - 70,19% no skalas viduspunkta, bet 2026. gadā - skalas minimums jeb 69,57% no skalas viduspunkta, 2024. gadam - 139 331 euro apmērā, 2025. gadam - 443 829 euro apmērā un 2026. gadam - 706 919 euro apmērā, vienlaikus Finanšu ministrijai par attiecīgo apjomu samazināt finansējumu budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 2024. un 2025. gadam.
19.
Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk - ministrijas), ņemot vērā Ministru kabinetā atbalstītos pasākumus ieņēmumu un izdevumu izmaiņām, tai skaitā prioritāros pasākumus, līdz 2023. gada 28. septembrim iesniegt Finanšu ministrijā informatīvā ziņojuma pielikumos minēto summu detalizētu atšifrējumu euro sadalījumā pa ministrijām, budžeta programmām/ apakšprogrammām, prioritārajiem pasākumiem, prioritāro pasākumu kodiem, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma pielikumos minēto finansējuma apmēru, kā arī aprēķināt un iesniegt Finanšu ministrijā maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu 2024., 2025. un 2026. gadam. Atbildīgajām ministrijām par horizontāli skatāmiem starpnozaru prioritārajiem pasākumiem saskaņot atbalstītā finansējuma sadalījumu ar iesaistītajām ministrijām.
20.
Ministrijām atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un  katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam" 2. pielikumam līdz 2023. gada 28. septembrim iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētu un papildinātu informāciju (tai skaitā detalizētus izdevumu un citus aprēķinus un aprēķinu pieņēmumus) par atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem.
21.
Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā neatbalstītos papildu pieprasījumus, izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, nevirzīt tālāk sagatavotos likumprojektus, kā arī izvērtēt iespēju nodrošināt to īstenošanu esošā finansējuma ietvaros.
22.
Pēc Finanšu ministrijas aprēķinātā un nosūtītā maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026. gadam (2023. gada 4. oktobris) līdz ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2024., 2025. un 2026. gadam sagatavošanai un iesniegšanai Finanšu ministrijā (2023. gada 9. oktobris) ministrijām neveikt izmaiņas to maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjomā.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par veselības nozarei papildus piešķirto finansējumu 2023. gadā"
23-TA-2415
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka ir pilnībā izpildīts Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnijā dotais uzdevums "Par finansējuma pārdali 2023. gadā veselības nozarei" (23-TA-1544), nodrošinot papildu finansējuma piešķiršanu 142 821 627 euro apmērā piešķiršanu veselības nozarei, to veicot vairākos posmos.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadā 30 876 217 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai" uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības nozarē 2023. gadā.
4.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
5.
Veselības ministrijai sagatavot un noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu šī protokollēmuma 3. punktā noteiktā finansējuma piešķiršanai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", vienlaikus Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācijā ietvert informāciju (tajā skaitā sasniedzamos rezultātus un detalizētus aprēķinus) sadalījumā pa pasākumiem, kurus attiecīgā finansējuma ietvaros 2023. gadā plānots nodrošināt.
6.
Atbalstīt ieguldījumu valsts klīnisko universitāšu slimnīcu (SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca") pamatkapitālā kopsummā līdz 4 000 000 euro apmēram investīcijām slimnīcu kritiskajā infrastruktūrā elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī to stratēģisko mērķu sasniegšanai, vienlaikus Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācijā ietvert informāciju par katrai slimnīcai piešķiramā finansējuma apmēru, pamatojot to ar detalizētiem aprēķiniem, nepārsniedzot ieguldījuma kopsummu.
7.
Veselības ministrijai sagatavot Ministru kabineta lēmumprojektu un finanšu ministram palielināt Veselības ministrijai apropriāciju finansēšanas klasifikācijas kategoriju kodiem, lai veiktu ieguldījumu valsts klīnisko universitāšu slimnīcu (SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca") pamatkapitālā šī protokollēmuma 6. punktā minēto mērķu nodrošināšanai, ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta deviņpadsmitās daļas regulējumu.
8.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumu palielināšana  veselības nozarei  nav uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē un šim mērķim veiktā finansējuma pārdale no ārpus fiskālās telpas rezervētiem, bet 2023. gadā neizlietotiem finanšu resursiem budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai" samazina vispārējās valdības budžeta strukturālo bilanci.
9.
Ņemot vērā vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances palielinājumu, ko nodrošina būtisks ieņēmumu pārsniegums pār likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadiem" plānoto nenodokļu ieņēmumu pozīcijā "Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu un papildsoda–mantas konfiskācija–realizācijas", un šis palielinājums nav saistīts ar valsts ekonomikas attīstības cikliskajiem faktoriem, atbalstīt šī protokollēmuma 3. un 6. punktā minēto vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances samazinājumu.

5. Ministru kabineta lieta

45. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par Tiesībsarga pārstāvja dalību Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisijā)
23-TA-2127
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
46. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par individuālā zāļu kompensācijas mehānisma pilnveidošanas nepieciešamību)
23-TA-2120
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

47. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2023. gada 28. un 29. septembrī Mursijā, Spānijā
23-TA-2390
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
48. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2009/102/EK un (EU) 2017/1132 attiecībā uz turpmāku digitālo rīku un procesu izmantošanas paplašināšanu un modernizēšanu sabiedrību tiesību jomā"
23-TA-2401
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2009/102/EK un (EU) 2017/1132 attiecībā uz turpmāku digitālo rīku un procesu izmantošanas paplašināšanu un modernizēšanu sabiedrību tiesību jomā".
49. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru 2023. gada 25.-26. septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2403
(A. Logina, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt Kaseresas deklarācijas "Kultūra: bagātību horizonti" pieņemšanu.
3.
Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Spānijas Karalistē M. Klišānam pārstāvēt Latvijas Republiku 2023. gada 25. un 26. septembra Eiropas Savienības kultūras ministru neformālajā sanāksmē.
50. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2413
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes Īstenošanas lēmumam par pagaidu aizsardzības statusa, kas noteikts ar 2022. gada 4. marta Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/382, pagarināšanu".
3.
Iekšlietu ministram R. Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 28. septembra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

51. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš" Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"
23-TA-1655
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Vētru ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6278 503 0002) – inženierbūve Meža ceļš "Vētru ceļš" (būves kadastra apzīmējums 6278 003 0066 001) – Raņku pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 79 500 euro.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu apriti"
22-TA-2823 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
53. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju Krievijas Federācijas pensiju izmaksā Latvijā"
23-TA-2411 (IP)
(U. Augulis, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
Sēdi slēdz plkst. 17:05