Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66

Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone (attālināti)

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa (attālināti)

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Tučs pret Latviju""
22-TA-3385 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Finanšu ministrijai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2022. gada 20. oktobra spriedumu lietā "Tučs pret Latviju" no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 7 000 euro izmaksāšanai Renāram Tučam.
3.
Ārlietu ministrijai nodrošināt tiesas 2022. gada 20. oktobra sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv
2. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību "AMEX 2022" secinājumiem"
22-TA-3258 (DV)
Dienesta vajadzībām

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 756 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība""
22-TA-1105
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"
22-TA-2976
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
22-TA-1448
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
6. §
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2019. gada 14. maija noteikumu Nr. 195 "Konkurences padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
22-TA-2429
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""
22-TA-3366
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 453 "Valsts nodevu uzskaites noteikumi""
22-TA-3338
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām""
22-TA-3037
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošo digitālo pakalpojumu attīstība" pases apstiprināšanu"
22-TA-2771
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pēc projekta "Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošo digitālo pakalpojumu attīstība" īstenošanas līguma noslēgšanas starp Valsts ieņēmumu dienestu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projekta realizācijai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu 1 680 000 euro apmērā un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa ne vairāk kā 352 801 euro apmērā segšanai Finanšu ministrijas budžetā pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Pēc projekta "Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošo digitālo pakalpojumu attīstība" pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 203 280 euro gadā, un Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasīt papildu finansējumu budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana".
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 8 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""
22-TA-2861
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ievērojot 2020. gada 19. februārī noslēgtā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līguma par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību 18. panta 2. punktu, Ārlietu ministrijai pa diplomātiskiem kanāliem informēt Igaunijas pusi par izmaiņām kopējās komisijas Latvijas pārstāvju grupā.
12. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"
22-TA-3326
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība""
22-TA-3180
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V144" un "V152" Limbažu novadā nodošanu  Limbažu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3290
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V185 Kauguri-Ozolkalni", Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu Valmieras novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3276
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V629" un "V655" Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3209
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V1331", "V1332", "V1333", "V1334", "V1335", "V1336", "V1339", "V1349", "V1352", "V1354", "V1355" Ventspils novadā, nodošanu  Ventspils novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2978
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Likumprojekts "Grozījumi Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā"
22-TA-3641
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""
22-TA-3040
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Kultūraugu ražības prognozēšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība"
22-TA-786
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""
22-TA-3312
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 28. decembrim iesniegt  Eiropas Komisijai ar Finanšu ministriju saskaņotu paziņojumu par noteikumiem,  izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektroniskās paziņošanas sistēmu SANI 2.
4.
Pieņemt zināšanai, ka grozījumi atbalsta programmas nosacījumos provizoriski palielina 2023. gada vispārējas valdības budžeta izdevumus par 21 852 978 euro, samazinot finanšu resursus (fiskālo telpu) prioritāro pasākumu īstenošanai.
5.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55  22. §) 4. punktā doto uzdevumu par izpildītu.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 377 "Noteikumi par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""
22-TA-3304
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 28. decembrim iesniegt Eiropas Komisijai ar Finanšu ministriju saskaņotu paziņojumu par Ministru kabineta noteikumiem, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektroniskās paziņošanas sistēmu – SANI 2.
4.
Pieņemt zināšanai, ka grozījumi atbalsta programmas nosacījumos provizoriski palielina 2023. gada vispārējas valdības budžeta izdevumus par 8 269 627 euro, samazinot finanšu resursu (fiskālo telpu) prioritāro pasākumu īstenošanai.
5.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 53 49. §) 3. punktā doto uzdevumu par izpildītu.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 6. maija noteikumos Nr. 237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""
22-TA-3261
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""
22-TA-2932
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""
22-TA-2930
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13. maija noteikumos Nr. 240 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu""
22-TA-2929
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālo izglītības iestāžu statusa noteikšanu un to nosaukumiem"
22-TA-3587
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 442 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai un par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta infrastruktūrai""
22-TA-3450
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" projekta (turpmāk – Projekts) būvniecības periodā valsts budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas atbilstoši apgrieztajai pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtībai tiek precizētas atbilstoši Projekta būvniecības faktiskajai izpildei, proti, 2022. gadā precizētā summa ir 15 548 145 euro un 2023. gadā – 8 877 798 euro, un tās nerada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Projekta pieejamības periodā:
4.1.
bruto pieejamības maksājuma summas tiek precizētas atbilstoši 2021. gada 16. jūlijā noslēgtajā publiskās – privātās partnerības līgumā Nr. SM2021/-26 "Par E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 – 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu" (turpmāk – PPP līgums) noteiktajai bruto pieejamības maksājumu maksāšanas kārtībai (termiņiem), proti, 2024. gadā bruto pieejamības maksājuma summa ir 11 849 396 euro un 2025. – 2043. gadā – 238 283 104 euro jeb 12 541 216 euro gadā, un šo bruto pieejamības maksājumu kopsumma atbilst Satiksmes ministrijas uzņemtām ilgtermiņa saistībām Projekta īstenošanai, proti, 250 132 500 euro apmērā;
4.2.
pievienotās vērtības nodokļa maksājamās summas tiek precizētas atbilstoši PPP līguma nosacījumiem, proti, 2024. gadā pievienotās vērtības nodoklis ir 562 851 euro, 2025. – 2043. gadā – 11 360 385 euro, un šo pievienotās vērtības nodokļu kopsumma ir par 654 760 euro mazāka, nekā iepriekš noteikts.
5.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma ilgtermiņa saistību noteikšanai valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana":
5.1.
2023. gadā – 8 877 798 euro;
5.2.
2024. gadā – 12 412 247 euro;
5.3.
ar 2025. gadu līdz 2043. gadam – 13 139 131 euro gadā.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3141
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests veic audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – izpildi"
22-TA-2552
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju un to apakšpadomju darbības noteikumi"
22-TA-2281
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-3539
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
22-TA-2789
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""
22-TA-3626
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 "Sankciju koordinācijas padomes nolikums""
22-TA-3493
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2023. gadā"
22-TA-3495
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3277
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. martam"
22-TA-3568
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 663 "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-3412
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumos Nr. 753 "Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi""
22-TA-3512
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3672
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ja nepieciešams,  Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nodrošināt medikamenta Paxlovid iegādi 2023. gadā, kopā iegādājoties medikamenta Paxlovid 500 kursus.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētā medikamenta iegādes un loģistikas izdevumi, kas nepārsniedz 361 200 euro (ar PVN), 2023. gadā tiks segti no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums"  programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
5.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""
22-TA-3658
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu un Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu 2023. gadā par 8 378 502 euro un no pievienotās vērtības nodokļa 2023. gadā par 1 759 486 euro, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2023. gadā 10 137 988 euro apmērā naftas produktu rezervju uzturēšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3740
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""
22-TA-3446
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3730
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
46. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3738
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

47. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"
22-TA-3146
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumos Nr. 850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-2070
(M. Kučinskis, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu"
22-TA-3653
(M. Sprindžuks, J. Citskovskis, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar šāda satura informāciju:
2.1.
Klimata un enerģētikas ministrija ir atbildīgā iestāde un tai tiek nodotas divas Ekonomikas ministrijas eksperta amata vietas, kas tiek finansētas no tehniskās palīdzības programmas, šādām atbalsta programmām -  2.1.2.specifiskā atbalsta mērķim "Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns" un 2.1.1.3.specifiskā atbalsta mērķim "AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē";
2.2.
Klimata un enerģētikas ministrijai, vienojoties ar Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija uzņemas jaunas finanšu saistības rīkojuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētās funkcijas izpildei līdz likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" spēkā stāšanās laikam;
2.3.
Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sedz ar reorganizāciju saistītos izdevumus;
2.4.
Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic finansējuma pārdali Klimata un enerģētikas ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt precizēto rīkojuma projekta anotāciju Valsts kancelejā.  
4.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Noteikumu projekts "Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums"
22-TA-3668
(M. Sprindžuks, J. Citskovskis, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 434 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums""
22-TA-3667
(M. Sprindžuks, J. Citskovskis, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumos Nr. 588 "Ekonomikas ministrijas nolikums""
22-TA-3651
(M. Sprindžuks, J. Citskovskis, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
53. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills Competition 2022 Special Edition"
22-TA-3683
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 976 "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu""
22-TA-3061
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3419
(J. Vitenbergs, M. Kučinskis, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka VAS "Latvijas dzelzceļš" no piešķirtā finansējuma nodrošina nodokļu parāda atmaksu par atliktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un naudas plūsmu līdz 2023. gada beigām īstenojamiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem.
4.
Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2023. gada 28. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par VAS "Latvijas dzelzceļš" izmaksu samazināšanas priekšlikumiem īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī priekšlikumus par VAS "Latvijas dzelzceļš" un kapitālsabiedrību, kurās VAS "Latvijas dzelzceļš" pieder kapitāla daļas, konsolidācijas iespējām  un redzējumu par VAS "Latvijas Dzelzceļa" ilgtermiņa stratēģiju.
5.
Finanšu ministrijai atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 52. pantā noteiktajam pārdalīt  budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas  01.00.00 "Apropriācijas rezerve" un programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" nepārdalīto finansējumu uz programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus VAS "Latvijas Dzelzceļš"  finansējuma nodrošināšanai.
 

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

56. §
Pamatnostādņu projekts "Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam"
22-TA-1064
(E. Siliņa, D. Jakaite, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar  šāda satura jauniem punktiem:
2.1.
lai nodrošinātu pamatnostādnēs Pārresoru koordinācijas centram noteikto uzdevumu īstenošanu pēc tā likvidācijas, Ministru prezidenta izveidotajai Pārresoru koordinācijas centra likvidācijas komisijai, izpildot Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra rīkojuma Nr. 808 "Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju" 3.1. apakšpunktā doto uzdevumu, nodrošināt iepriekš ar Labklājības ministriju saskaņotajā daļā centra materiālo un nemateriālo vērtību, finanšu līdzekļu un saistību inventarizāciju un materiālo un nemateriālo vērtību, finanšu līdzekļu, saistību, kā arī arhīva un lietvedības nodošanu Labklājības ministrijai, kas saistīta ar pamatnostādnēs Pārresoru koordinācijas centram noteiktajiem uzdevumiem;
2.2.
Valsts kancelejai, izpildot Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra rīkojuma Nr. 808 "Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju" 4.1. apakšpunktā doto uzdevumu, sadarbībā ar Labklājības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru nodrošināt apropriācijas pārdali no Pārresoru koordinācijas centra uz Labklājības ministriju 2023. gadam un turpmāk ir gadu, vienlaikus pārdalot Labklājības ministrijai attiecīgo amata vietu skaitu un finansējumu amata vietu nodrošināšanai.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
57. §
Rīkojuma projekts "Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam"
22-TA-3117
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
3.
Finanšu ministrijai, gatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" iekļaut pantu, kas paredz iespēju finanšu ministram palielināt apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotajam finansējumam, ja par to ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nav iebildusi par to.

5. Informatīvie ziņojumi

58. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-2902
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
59. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-2907
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ aktivitātei Eiropas Jaunatnes Dialogs nepieciešamo finansējumu 2022.–2024. gadam"
22-TA-2737
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta "ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024" īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" par 10 088 euro, tai skaitā 2022. gadā - 3 363 euro, 2023. gadā - 3 363 euro un 2024. gadā - 3 362 euro.
3.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā noteikto, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 ''Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas'', plānojot valsts budžeta līdzfinansējumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2023.–2024. gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2023.–2024. gadam.
61. §
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestādes  Rīgas Stila un modes tehnikuma īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem"
22-TA-3617
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto Informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par Rīgas Stila un modes tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. martam.
3.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā noteikto, pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā plānoto, bet neapgūto finansējumu indikatīvi 67 771 euro apmērā informatīvajā ziņojumā norādītajam infrastruktūras objektam 2023. gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā "Apropriācijas rezerve" plānotā finansējuma. 
62. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības kultūras infrastruktūras projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, virzību"
22-TA-3671
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu pagarināt profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim.
3.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā noteikto, pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija 2022. gadā neapgūto finansējumu indikatīvi 1 687 455 euro apmērā profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, pabeigšanai 2023. gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā "Apropriācijas rezerve" plānotā finansējuma.
63. §
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu veselības aizsardzības vajadzībām un kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielinājumu, lai daļēji segtu augstas gatavības projekta ietvaros radušos sadārdzinājumu"
22-TA-3361
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielinājumu ar finanšu ieguldījumu 925 540 euro (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit euro) apmērā, lai iegādātos nekustamo īpašumu Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01001222117) un nekustamo īpašumu Hipokrāta ielā b/n, Rīgā (kadastra numurs 01001222079) 2022.gadā, paredzot attiecīgo finansējumu pārdalīt no 2022.-2024. gada prioritārā pasākuma "Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS" apakšpasākumiem "Zemes gabala iegāde VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" autostāvvietu attīstībai" 730 000 euro (septiņi simti trīsdesmit tūkstoši euro) apmērā un "Iegādātas būves veselības aizsardzības vajadzībām RPNC funkciju nodrošināšanai" 195 540 euro (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit euro) apmērā Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" ietvaros.
3.
Atbalstīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielinājumu ar finanšu ieguldījumu 222 885 euro (divi simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā, lai daļēji segtu sadārdzinājumu augstas gatavības projekta "VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" aktivitātei "VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" teritorijas labiekārtošana" 2022. gadā, paredzot attiecīgo finansējumu pārdalīt no 2022.-2024. gada prioritārā pasākuma "Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS" apakšpasākuma "Iegādātas būves veselības aizsardzības vajadzībām RPNC funkciju nodrošināšanai" 222 885 euro (divi simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" ietvaros.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
6.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 1 313 027 euro (viens miljons trīs simti trīspadsmit tūkstoši divdesmit septiņi euro) apmērā informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. gadā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
7.
Pieņemt zināšanai, ka informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošana palielinās vispārējās valdības budžeta izdevumus un attiecīgi samazinās budžeta resursus (fiskālo telpu) prioritāro pasākumu finansēšanai par 1 894 692 euro 2023. gadam, neņemot vērā šī protokollēmuma 6. punktā paredzēto pasākumu īstenošanas papildu izdevumus.
64. §
Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku mazināšanai 2023. gadā"
22-TA-3659
(L. Meņģelsone, B. Kņigins, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka informatīvajā ziņojumā minētajiem pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai, nodrošinot gatavības režīmu veselības aprūpes sistēmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, papildu 2023. gadā nepieciešami 25 771 848 euro, tai skaitā:
2.1.
12 716 376 euro, lai nodrošinātu Covid - 19 testēšanu stacionārās ārstniecības iestādēs pacientiem ar akūtas respiratoras infekcijas pazīmēm;
2.2.
5 141 364 euro, lai nodrošinātu rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas;
2.3.
3 843 588 euro, lai nodrošinātu dinamisko novērošanu pacientiem pēc Covid-19 pārslimošanas;
2.4.
4 070 520 euro, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošības prasībām atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu.
3.
Lai veiktu informatīvajā ziņojumā minētos pasākumus Covid-19 izplatības mazināšanai, nodrošinot gatavības režīmu veselības aprūpes sistēmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam, Veselības ministrijai izdevumus segt no atbilstoši likumā par valsts budžetu 2023. gadam 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma, atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai 2023. gadā, ne vairāk kā 6 442 962 euro apmērā. 
4.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

6. Ministru kabineta lieta

65. §
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētiem energoresursu maksājumiem)
22-TA-3744
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
66. §
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas grafiku"
22-TA-2739
(A. Ašeradens, D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

67. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-307/22 A2B Connect u.c. pret Padomi
22-TA-3735 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās tiesas lietā "T-307/22 A2B Connect u. c. pret Padomi".
2.
Ārlietu ministrijai, Kultūras ministrijai un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai pārstāvības nodrošināšanai.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

68. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3741
(M. Kučinskis, I. Indriksone, M. Sprindžuks, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
69. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā 2022. gada 3. ceturksnī"
22-TA-2923 (IP)
(J. Vitenbergs, D. Merirands, M. Sprindžuks, D. Šmits, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
70. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420293922
22-TA-3725 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420293922.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr. A420293922.
71. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420296222
22-TA-3724 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420296222.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr. A420296222.
72. §
Atbildes projekts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "EfTEN Domina"
22-TA-3711 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu SIA "EfTEN Domina"  (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi SIA "EfTEN Domina".
73. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420176822
22-TA-3717 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420176822.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420176822, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
74. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420192222
22-TA-3719 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420192222.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420192222, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
75. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420184222
22-TA-3716 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420184222.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420184222, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
76. §
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Digitālās Eiropas 2021-2022 instrumenta (Digital Europe 2021-2022) līdzfinansētā projekta "Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide" (Deploying advanced national QCI systems and networks) īstenošanai"
22-TA-2748 (IP)
(M. Sprindžuks, G. Ozols, I. Mūrniece, A. Ašeradens, J. Vitenbergs, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos risinājumus nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveides ieviešanai Latvijā.
3.
Digitālās Eiropas 2021-2022 instrumenta (Digital Europe 2021-2022) līdzfinansētā projekta "Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide" (Deploying advanced national QCI systems and networks) (turpmāk – projekts) īstenošanai atļaut:
3.1.
Satiksmes ministrijai 2023.-2025. gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ne vairāk kā 1 214 355 euro apmērā;
3.2.
Izglītības un zinātnes ministrijai 2023.-2025. gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ne vairāk 1 195 210 euro apmērā;
3.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2023.-2025. gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ne vairāk 326 875 euro apmērā.
4.
Satiksmes ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Pirms projekta īstenošanas uzsākšanas Satiksmes ministrijai (VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs") izstrādāt ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla piekļuves, izmantošanas un veicamo darbību saskaņošanas kārtību un saskaņot to ar kompetentajām drošības iestādēm.
6.
Satiksmes ministrijai (VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs") saskaņot ar Aizsardzības ministriju ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla atsevišķu posmu izmantošanu projekta īstenošanai.
7.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", kas ir elektronisko sakaru infrastruktūras turētājs, nodalīšanas pamatotību no valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari", kas veic regulējošo funkciju attiecībā uz radiofrekvenču spektra sadali un nacionālā numerācijas plāna pārvaldību, ņemot vērā Eiropas Savienības un nacionālo regulējumu, un Satiksmes ministrijai līdz 2023. gada 1. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
8.
Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veikt izvērtējumu par projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākās izmantošanas iespējām (darbības turpināšanu, pilnveidošanu un tās iespējamajiem finansēšanas modeļiem) un aizsardzības ministram līdz 2024. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu.
77. §
Informatīvais ziņojums "Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu"
22-TA-3755 (IP)
(I. Indriksone, L. Kurevska, R. Čudars, E. Rinkēvičs, A. Ašeradens, G. Jēkabsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra sēdē. 
3.
Par enerģētikas nozari atbildīgajai ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra sēdē grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem.
78. §
Atbildes projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420148921
22-TA-3750 (IP)
(J. Vitenbergs, L. Priedīte-Kancēviča, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420148921.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Administratīvajai apgabaltiesai.
79. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3733
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 17:00