Valsts sekretāru 25.05.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 18

Valsts sekretāru 25.05.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 18

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ Z. Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Militāro poligonu likums"
22-TA-3343
(J. Garisons, M. Papsujevičs, R. Kronbergs, S. Ālmane, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Aizsardzības ministrija ņems vērā Finanšu ministrijas iebildumu, par Tieslietu ministrijas iebildumiem ir panākta konceptuāla vienošanās un par likumprojekta redakcijas precizēšanu tiks organizēta atsevišķa sanāksme ar Tieslietu ministriju. Minētajā sanāksmē tiks izvērtēts arī Zemkopības ministrijas iebildums attiecībā uz likumprojekta anotācijas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta precizēšanu.
3.
Aizsardzības ministrijai:
3.1.
precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju;
3.2.
precizēto likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ilmeņa ielā 9, Rīgā privatizāciju"
22-TA-452
(Z. Liepiņa, K. Lore, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija saskaņo precizēto rīkojuma projekta anotāciju.  
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar informāciju, ka, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Ilmeņa ielā 9, Rīgā, nav iznomāts un tam nav pirmpirkuma tiesīgās personas, to privatizējot tiks piemērota izsoles metode;
3.2.
rīkojuma projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Slēgtā daļa

3. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts sekretāru 01.12.2022. sanāksmes protokollēmuma "Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojuma statusu" (prot. Nr. 39 3. §) 3. punktā dotā uzdevuma izpildi"
23-TA-1269 (IP)
(L. Peinberga, A. Pelšs, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt ministrijām vēstuli par tiesību aktiem, kuriem trūkst statusa aktualitātes izvērtējuma, un par citu precizējamo informāciju.
3.
Ministrijām trūkstošo un precizēto informāciju atbilstoši saņemtajiem pieprasījumam iesniegt Valsts kancelejā divu mēnešu laikā, kā arī turpināt Valsts sekretāru 2022. gada 1. decembra sanāksmes protokollēmuma "Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojuma statusu" (prot. Nr. 39 3. §) izpildi, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietvertos secinājumus.
4.
Lai sekmētu rūpīgu pamatojuma izvērtējumu pirms IP statusa piešķiršanas dokumentiem, tādējādi mazinot turpmāko administratīvo slogu darbā ar šiem dokumentiem, valsts sekretāriem turpināt stingri raudzīties, lai TAP portālā:
4.1.
piešķirot TA lietas dokumentiem lietojuma ierobežojumu (piemēram, rīkojuma projektam, informatīvajam ziņojumam, MK sēdes protokollēmuma projektam, anotācijai), katram atsevišķajam dokumentam individuāli tiktu izvērtēts tā saturs, informācijas aizsargāšanas nepieciešamība un statusa piešķiršanas pamatotības izvērtēšanā pēc būtības tiktu ievērots vismaz "četru acu" princips, kā arī katrs attiecīgais dokuments tiktu noformēts, izmantojot statusam atbilstošos speciālos apzīmējumus ("Ierobežota pieejamība" vai "Dienesta vajadzībām");
4.2.
TA lietas pasē precīzi tiktu aizpildīts IP statusa piešķiršanas pamatojums, norādot atsauci uz normatīvo regulējumu un to, kā šī norma attiecas uz konkrēto dokumentu;
4.3.
IP statusu piemērotu tikai tiem atzinumiem, kuru saturā ietverta aizsargājama informācija.
5.
Lai sekmētu iepriekšējo gadu IP dokumentu deklasificēšanu, kuriem objektīvi zudusi informācijas aizsargāšanas nepieciešamība, ministrijām rūpīgi izvērtēt sākotnējā statusa piešķiršanas pamatojuma pašreizējo aktualitāti (tostarp, piemēram, ja dokumentam lietojuma ierobežojuma statuss ir bijis piemērots ar atsauci uz komercnoslēpumu, to pagarināt pēc tam, kad izzināts komersanta aktuālais viedoklis).
6.
Ministrijām un citām institūcijām ņemt vērā, ka gadījumā, ja tās iesniegs vienu kopīgu vispārīgu vēstuli par piešķirtā lietojuma ierobežojuma statusa pagarināšanu visiem Valsts kancelejā iesniegtajiem dokumentiem, kamēr no ministrijas (institūcijas) nav saņemta informācija par statusa atcelšanu, vēstule tiks pieņemta tikai zināšanai un nebūs par pamatu dokumentiem piešķirtā lietojuma ierobežojuma statusa pagarināšanai.
7.
Ņemot vērā ministriju dažādo praksi Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos deklasificēšanā, Ārlietu ministrijai līdz 2023. gada 15. septembrim izstrādāt priekšlikumu par nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos pieejamības statusu un publiskošanu, iekļaujot to Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos" grozījumos, un sagatavotos grozījumus noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
8.
Ņemot vērā, ka Ministru kabinetā pieņemtajiem tiesību aktiem ar lietojuma ierobežojumu piešķirtā statusa maiņa notiek tikai pēc tiesību akta iesniedzēja autora (ministrijas) attiecīgās informācijas saņemšanas Valsts kancelejā un Valsts kanceleja pēc savas iniciatīvas iesniegtajai informācijai pieejamības statusu negroza, ministrijām no Valsts kancelejas saņemtajiem tiesību aktiem piešķirto lietojuma ierobežojumu saglabāt tikmēr, kamēr nav saņemta attiecīga informācija par statusa maiņu vai atcelšanu (deklasificēšanu).  
Sanāksmi slēdz plkst. 09:50