Ministru kabineta 31.01.2023. sēdes protokols Nr. 5

Ministru kabineta 31.01.2023. sēdes protokols Nr. 5

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis (attālināti)

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-3787 (DV)
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-3786 (DV)
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" kabeļa pastiprinātu aizsardzību Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"
22-TA-3643 (DV)
(I. Mūrniece, A. Ašeradens, J. Garisons, E. Siliņa, M. Kučinskis, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdi"
23-TA-202 (DV)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. septembra rīkojumā Nr. 503 "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā""
22-TA-3003
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"
22-TA-1682
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""
22-TA-3152
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-110
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""
22-TA-2003
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2826
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kā finansējuma saņēmējs pēc noteikumu stāšanās spēkā iesniedz atbilstošus grozījumus vienošanās par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanu, lai palielinātu pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 156 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu par 132 600 euro un valsts budžeta finansējumu par 23 400 euro, kas pārdalīti no darbības programmas 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija".
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2526
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2578
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Īpašniekiem zudušu galiekārtu centralizētās datu bāzes veidošanas, uzturēšanas un papildināšanas, kā arī īpašniekam zudušas galiekārtas izmantošanas iespējas pārtraukšanas un atjaunošanas elektronisko sakaru tīklā kārtība"
21-TA-304
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pils ielas daļa" Cesvainē, Madonas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-3487
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 48" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-3438
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 48" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0058) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0058) 0,0502 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6 501 euro.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "V1077 Līvbērzes mežs" Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
22-TA-3660
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ceļš Lielsvētes iela 5A" Svētes pagastā, Jelgavas novadā, pirkšanu gājēju – velosipēdistu celiņa gar valsts reģionālo autoceļu P95 "Tērvete – Lietuvas robeža  (Žagare)" (apdzīvotā vietā Svēte) būvniecības projekta īstenošanai"
22-TA-3497
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ceļš Lielsvētes iela 5A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5482 002 0770) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5482 002 0761) 0,0275 ha platībā – Svētes pagastā, Jelgavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 825,00 euro.
18. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā""
22-TA-1177
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (22-TA-1288) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (22-TA-1609).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (22-TA-1288) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (22-TA-1609) (likumprojektu pakete).
19. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
22-TA-1609
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (22-TA-1288) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā"" (22-TA-1177).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (22-TA-1288) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā"" (22-TA-1177) (likumprojektu pakete).
20. §
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"
22-TA-1288
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu  "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (22-TA-1609) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā"" (22-TA-1177). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (22-TA-1609) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā"" (22-TA-1177) (likumprojektu pakete).
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu""
22-TA-3471
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""
22-TA-3347
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""
22-TA-3191
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
23-TA-159
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 278. punktā iekļautajam pasākumam nepieciešamos izdevumus Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
25. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Tekstilnieku ielā 1–38, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-3407
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.2. pasākuma "Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2965
(M. Sprindžuks, I. Indriksone, A. Ašeradens, A. Čakša, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā"
22-TA-3048
(D. Šmits, I. Indriksone, A. Ašeradens, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
22-TA-3622
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā ekonomikas ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""
22-TA-3417
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā ekonomikas ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
30. §
Rīkojuma projekts "Par administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas ilgtermiņa saistībām"
22-TA-3767
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai un Prokuratūrai sagatavot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā,  un Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" samazināt finansējumu 2023.-2025. gadam par 6 735  euro ik gadu un vienlaikus palielināt finansējumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 2 701 euro  ik gadu un Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 4 034 euro ik gadu, precizējot arī ilgtermiņa saistību pasākumiem plānoto finansējumu.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""
23-TA-47
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
22-TA-3566
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadā Veselības ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammā 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" izdevumu subsīdijām un dotācijām ietvaros, samazinot izdevumus 1 138 655 euro apmērā 2022.–2024. gada prioritārā pasākuma "Nodrošināt jaunas personu grupas – vakcināciju pret sezonālo gripu"  īstenošanai un palielinot izdevumus, lai nodrošinātu vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu infekciju 12 līdz 14 gadus (ieskaitot) veciem zēniem un vakcināciju pret garo klepu 14 gadus veciem bērniem un grūtniecēm 2023. gadā.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

33. §
Likumprojekts "Grozījums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"
23-TA-29
(R. Čudars, I. Indriksone, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir klimata un enerģētikas ministrs.
4.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot klimata un enerģētikas ministru R. Čudaru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā".
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
34. §
Rīkojuma projekts "Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu"
23-TA-192
(R. Čudars, I. Indriksone, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
23-TA-154
(M. Kučinskis, I. Lībiņa-Egnere, A. Lāce, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, atlīdzību par laiku, kuru amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties uzsāk pienākumu pildīšanu, Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, pārtiku, apgādāšanu ar dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, izdevumus patvēruma meklētāju izmitināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, uztura un dienas naudai, ēdināšanai, kā arī izdevumus par pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm personām, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tajā skaitā virsstundu darba samaksu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nodarbinātajiem un valsts un pašvaldības stacionāro ārstniecības iestāžu nodarbinātajiem, segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā par laika periodu līdz 2022. gada 31. decembrim – no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2023. gadā.
4.
Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
5.
Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu 2023. gadā, Iekšlietu ministrijas un Veselības ministrijas resora iestādēm (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Nacionālajam veselības dienestam finanšu līdzekļu pārskaitīšanai valsts un pašvaldības stacionārām ārstniecības iestādēm) segt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts  budžeta izpildes  procesā pārdalāmais  finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" rezervētā finansējuma, un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
6.
Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" iekļaut pantu, ka finanšu ministram ir tiesības palielināt apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts  budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem".
7.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

4. Informatīvie ziņojumi

36. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" augstas gatavības projekta "VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" īstenošanas termiņa pagarināšanu""
22-TA-3392
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrijas kapitālsabiedrība – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 28 42. §) "Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"  2. punktam augstas gatavības projekta "VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" īstenošanai 2021. gadā un 2022. gadā piešķirto finansējumu 3 458 000 euro līdz 2022. gada 31. decembrim apguvusi 2 030 311 euro apmērā.
3.
Atļaut Veselības ministrijas kapitālsabiedrībai – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" augstas gatavības projekta "VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" ietvaros 2021. gadā un 2022. gadā neapgūto finansējumu 1 427 689 euro apmērā izlietot 2023. gadā, nemainot augstas gatavības projekta finansējuma izlietojuma mērķi.
4.
Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" augstas gatavības projekta "VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" īstenošanas termiņa pagarināšana palielinās vispārējās valdības budžeta izdevumus un attiecīgi samazinās pieejamos budžeta līdzekļus (fiskālo telpu) prioritārajiem pasākumiem par 1 427 689 euro 2023. gadā.
37. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 6.-7. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-268
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2023. gada 6.-7. februāra neformālajā sanāksmē.

5. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

38. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""
23-TA-44
(R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir klimata un enerģētikas ministrs.
39. §
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"
22-TA-2312
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
40. §
Likumprojekts "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā"
23-TA-105
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2023. gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

41. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 6. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-250
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 6. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 6. februāra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

42. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"
22-TA-3375 (IP)
(R. Čudars, J. Vitenbergs, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai turpināt pastāvīgi analizēt gada emisijas sadales vienību tirgus attīstību, kā arī nepieciešamības gadījumā uzsākt sarunas ar potenciālajiem darījumu partneriem par iespējamo sadarbību saistībā ar gada emisijas sadales vienību tirdzniecību.
43. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta astotā un Militārās mobilitātes pirmā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam"
22-TA-3151 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
44. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420111223
23-TA-108 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420111223.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420111223.
45. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420109423
23-TA-111 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420109423.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420109423.
46. §
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-28-03
22-TA-3837
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-28-03.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Satversmes tiesai.
Sēdi slēdz plkst. 14:00