Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35

Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre, finanšu ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Konfidenciāli
22-TA-11k
Konfidenciāli

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)""
22-TA-1555
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts). 
3. §
Noteikumu projekts "Drošības noteikumi Jaunsardzes centra organizētajās nodarbībās un pasākumos"
21-TA-457
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts). 
4. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 15. marta rīkojumā Nr. 131 "Par Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu sarakstu un Paskaidrojošo rakstu Eiropas Cilvēktiesību tiesai""
22-TA-1746
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""
21-TA-984
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām""
22-TA-1046
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1017
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
8. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Graudnieki" Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu privatizācijai"
21-TA-1828
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"
21-TA-333
(A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
10. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību"
21-TA-1702
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 820 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""
22-TA-941
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
22-TA-801
(A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015. gada 30. novembra rīkojuma Nr.743 "Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100087 0368 001) Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2. kārta (10. korpuss - daudzlīmeņu autostāvvieta), 3. kārta (15. korpuss - biroju ēka) un 6. kārta (11. korpuss - sporta komplekss)), būvniecību" atzīšanu par spēku zaudējušu"
22-TA-1029
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Iekšlietu ministrijai līdz 2023. gada 30. decembrim izstrādāt un iekšlietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ēkas Gaujas ielā 15, Rīgā, attīstību.
14. §
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-221
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"
21-TA-1797
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""
22-TA-1946
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par studiju virziena "Transporta pakalpojumi" atvēršanu Rīgas Tehniskajā universitātē"
22-TA-1930
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
18. §
Rīkojuma projekts "Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lauksaimniecības un industriālās tehnikas poligons", Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-1496
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1239 "Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" nolikums""
22-TA-616
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumos Nr. 250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku""
22-TA-1251
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""
22-TA-623
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""
22-TA-1492
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzelzsbetona autoceļa pārvads - Padone", Durbes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, pirkšanu ceļa pārvada valsts vietējā autoceļa V1204 Durbe-Padone-Kurgas 7,70. km pārbūves projekta īstenošanai"
22-TA-1103
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Dzelzsbetona autoceļa pārvads - Padone" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6427 505 0002), kas sastāv no būves – dzelzsbetona autoceļa pārvads (būves kadastra apzīmējums 6427 005 0118 001), Durbes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 13 425,51 euro.
24. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzelzsbetona autoceļa pārvads - Vārve", Tadaiķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, pirkšanu ceļa pārvada valsts vietējā autoceļa V1206 Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priekule 4,23. km pārbūves projekta īstenošanai"
22-TA-1123
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Dzelzsbetona autoceļa pārvads - Vārve" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6488 508 0003), kas sastāv no būves – dzelzsbetona autoceļa pārvads (būves kadastra apzīmējums 6488 008 0072 002), Tadaiķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 13 425,51 euro.
25. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) pārbūves projekta īstenošanai"
22-TA-1667
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Gulbīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4488 005 0232) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0883) 0,0056 ha platībā – Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 79,00 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Līgotāji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4488 005 0135) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0891) 0,0019 ha platībā – Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 27,00 euro;
3.3.
nekustamā īpašuma "Upmales" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4488 005 0230) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0887) 0,0104 ha platībā – Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 147,00 euro.
26. §
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-1639
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""
22-TA-636
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums""
22-TA-449
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""
22-TA-1931
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"
22-TA-36
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 66 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1614
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" (turpmāk – programma) apsaimniekotājam (turpmāk – programmas apsaimniekotājs) divu nedēļu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei priekšlikumus grozījumiem 2020. gada 21. maijā starp Finanšu ministriju un Finanšu instrumentu komiteju noslēgtajā līgumā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" finansēšanu.
4.
Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei šī protokollēmuma 3. punktā minēto priekšlikumu pozitīva saskaņojuma gadījumā nodrošināt  programmas līguma grozījumu iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam.
5.
Programmas apsaimniekotājs var uzņemties no noteikumiem izrietošās saistības attiecībā uz neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" trešās kārtas izsludināšanu tikai pēc attiecīgu programmas līguma grozījumu spēkā stāšanās.
6.
Projektu attiecināmības nosacījums, kas nosaka maksimāli pieļaujamo programmas līdzfinansējumu vienam projektam un prasības projekta iesnieguma iesniedzējam attiecībā uz uzņēmuma darbinieku skaitu un apgrozījumu, stājas spēkā tikai pēc attiecīgu programmas līguma grozījumu spēkā stāšanās.
32. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Avotu ielā 10-8, Lielvārdē, un Mālkalnes prospektā 17-27, Ogrē, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1402
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma punktu.
2.
Valsts kanceleja sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ezerkrasta ielā 21-4, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-748
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas  "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1658
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"
21-TA-1757
(A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""
22-TA-51
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot  noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
22-TA-745
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 551 "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā""
22-TA-1698
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1565
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-210
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""
22-TA-1570
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
22-TA-1907
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-1998
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-1229
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
22-TA-1899
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 350 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"""
22-TA-1995
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegot noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums"
22-TA-2015
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros"
22-TA-291
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
49. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""
22-TA-852
(A. Pabriks)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
50. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi"
21-TA-1631
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai""
22-TA-1668
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu"
21-TA-110
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 1. janvārim izstrādāt grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kuros paredzēt, ka likuma 9. pantu nepiemēro būves ekspertīzes pakalpojuma iepirkumam, ja tas tiek pasūtīts, lai novērtētu publiskā būvdarbu līguma izpildei veikto būvdarbu kvalitāti.
53. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē"
22-TA-1951
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
54. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""
22-TA-970
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
55. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
22-TA-1520
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu, lai no 2022. gada 1. septembra nodrošinātu pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 970 euro, 2022. gadā ir 1 681 052 euro (valsts budžets – 521 816 euro, pašvaldību budžets –1 159 236 euro), 2023. gadā un turpmāk ik gadu – 5 043 156  euro (valsts budžets – 1 565 448 euro, pašvaldību budžets – 3 477 708 euro).
4.
Atbalstīt priekšlikumu, ka 2022. gadā nepieciešamo finansējumu 521 816 euro apmērā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, veicot pārdali no finansējuma atlikuma valsts budžeta resorā "62. Mērķdotācijas pašvaldībām", kas pārsniedz vienu procentu no pašvaldībām piešķirtās mērķdotācijas 2021. budžeta gadā.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktā atbalstītajam priekšlikumam sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali.
6.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu 1 565 448 euro  apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu piešķiršanu pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 970 euro skatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
22-TA-2096
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

57. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju"
22-TA-351
(A. Muižniece, D. Stepanovs, T. Linkaits, A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 15. septembrim izstrādāt vadlīnijas valsts dibināto augstskolu un koledžu (turpmāk - izglītības iestāde) konsolidācijas plānu izstrādei, norādot tajā iekļaujamo obligāto saturu un informāciju par konsolidācijas plāna saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju un nozares ministriju, kuras padotībā ir attiecīga izglītības iestāde.
4.
Izglītības un zinātnes ministrija nodrošināt, ka Latvijas Jūras akadēmijas reorganizācija neietekmēs Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu un noslēgšanu atbilstoši plānotajam, neradot neatbilstoši veikto izdevumu risku un, ja tāds tomēr radīsies, Izglītības un zinātnes ministrija nekavējoties informēs Ministru kabinetu, piedāvājot risinājumu.
58. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
22-TA-2054
(K. Eklons, I. Gailīte, A. Muižniece, B. Bāne, A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

59. §
Plāna projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam"
22-TA-1993
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Konceptuālais ziņojums "Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus"
22-TA-1745
(A. Pabriks)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

5. Informatīvie ziņojumi

61. §
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi"
22-TA-984
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Informatīvajā ziņojumā minētajām institūcijām tām piešķirto līdzekļu ietvaros turpināt administratīvo datu attīstīšanu un kvalitātes pilnveidi, tai skaitā ņemot vērā oficiālās statistikas vajadzības.
62. §
Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju saņemtajiem ziedojumiem"
21-TA-1541
(A. Pabriks)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
63. §
Informatīvais ziņojums "Par izdevumu pārstrukturizēšanu ilglaicīgas negatīvas ietekmes mazināšanai uz pusaudžu psihisko veselību, ko veicinājusi Covid-19 pandēmija"
22-TA-1738
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Veselības ministrijai pārdalīt likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" prioritārā pasākuma "Pasākumi, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija" apakšpasākumam "Palielināt psihiskās veselības aprūpes speciālistu klātienes un attālinātu konsultāciju saņemšanas iespējas iedzīvotājiem" 2022. gadam paredzēto finansējumu Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.16.00. "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" ietvaros, samazinot to par 935 210 euro, attiecīgi:
2.1.
par 862 851 euro palielinot finansējumu prioritārā pasākuma "Pasākumi, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija" apakšpasākumam "Uzlabot bērnu un pusaudžu psihiskās veselības pakalpojumu pieejamību, attīstot pakalpojumu reģionos", lai paplašinātu sabiedrībā balstītos pakalpojumus pusaudžiem, kuriem radušies psihiskās veselības traucējumi;
2.2.
par 72 359 euro palielinot finansējumu prioritārā pasākuma "Pasākumi, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija" apakšpasākuma "Stiprināt emocionālo, psiholoģisko, konsultatīvo atbalstu pa tālruni vai tiešsaistē, arī attālinātu konsultāciju veidā (t. sk. arī ārstniecības personu psihoemocionālo atbalstu)" jaunai aktivitātei "Pusaudžu klīnisko un veselības psihologu atbalsta konsultatīvais tālrunis", lai paplašinātu sabiedrībā balstītos pakalpojumus pusaudžiem, kuriem radušies psihiskās veselības traucējumi.
3.
Jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
64. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta ieņēmumos iemaksāto ieturēto neatbilstošo izdevumu atkārtotu izmantošanu"
22-TA-1743
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma pilnīgu izmantošanu, atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2023. gadam 3 872 256 euro apmērā, tai skaitā 3 809 172 euro Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumu īstenošanai un 63 084 euro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumu īstenošanai.
3.
Zemkopības ministrijai sagatavot un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus precizējumiem Zemkopības ministrijas bāzes izdevumos budžeta apakšprogrammā 65.08.00 "Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)" un 66.08.00 "Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)".
65. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Latvijā ievestās mājputnu gaļas un dējējvistu olu pastiprinātai uzraudzībai un kontrolei 2022. gadā"
22-TA-220
(A. Pabriks)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
66. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-222
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
67. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības vides ministru 2022. gada 13.-14. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2127
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram E. Balševicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru 2022. gada 13.–14. jūlija neformālajā sanāksmē.
68. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.r. reformas "Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai" 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" īstenošanu"
22-TA-1974
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka 1.3.1.r. reformas "Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai" 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" izmaksas 36 630 000  euro apmērā (bez pievienotās vērtības nodokļa) plānots segt no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
3.
Atbalstīt, ka reformas 1.3.1.r. "Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai" 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" īstenošanai nepieciešamo finansējumu 36 630 000 euro apmērā un pievienotās vērtības nodokļa izmaksas 7 692 300 euro apmērā tiks pieprasītas no 74. budžeta resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 12. punktu un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
4.
Lai nodrošinātu Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija (Eiropas Padomes 2021. gada 6. jūlija lēmums Nr. 10157/21 par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu), attiecīgajai investīcijai noteikto minimālo mērķrādītāju sasniegšanu, uzbūvējot vismaz astoņus katastrofu pārvaldības centrus:
4.1.
atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) uzsākt iepirkuma procedūru katastrofu pārvaldības centru būvniecības nodrošināšanai;
4.2.
ievērojot šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā minētās iepirkuma procedūras rezultātu, Iekšlietu ministrijai viena mēneša laikā pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas veikt izvērtējumu par iespējamajiem finanšu resursu avotiem papildu izdevumu segšanai, tai skaitā iespējamo finansējuma pārdali no citiem projektiem un pasākumiem, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgu informatīvo ziņojumu.
69. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.r reformas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija 6.2.1.1.i. investīcijas "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" un 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" īstenošanu"
22-TA-1986
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka 6.2.1.1.i. investīcijas "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" kopējais finansējuma apjoms ir 1 783 552 euro (ar pievienotās vērtības nodokli) un investīciju izmaksas 1 474 010 euro apmērā (bez pievienotās vērtības nodokļa) plānots segt no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
3.
Atbalstīt, ka 6.2.1.1.i. investīcijas "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" īstenošanai izmaksu pievienotās vērtības nodoklis 309 542 euro apmērā tiks segts no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Pieņemt zināšanai, ka 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" kopējais finansējuma apjoms ir 1 270 500 euro (ar pievienotās vērtības nodokli) un investīciju izmaksas 1 050 000 euro apmērā (bez pievienotās vērtības nodokļa) plānots segt no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
5.
Atbalstīt, ka investīcijas 6.2.1.2.i. "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana"  īstenošanai izmaksu pievienotās vērtības nodoklis 220 500 euro apmērā tiks segts no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
70. §
Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas modeli"
22-TA-1737
(J. Bordāns, D. Vilsone, G. Eglītis, A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Prioritāri atbalstīt risinājumu, kas paredz nacionālās koncertzāles projektu īstenot Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā.
3.
Atbalstīt nodomu protokola nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai noslēgšanu starp Kultūras ministriju, Rīgas valstspilsētas pašvaldību un Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību – sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami".
4.
Kultūras ministrijai precizēt nodomu protokolu, papildinot tā 3.5. apakšpunktu un 4. punktu ar vārdiem "atbilstoši izstrādātajam projekta  risinājumam, kas atbalstīts Ministru kabinetā" un iesniegt to Valsts kancelejā.  
5.
Pilnvarot kultūras ministru parakstīt šī protokollēmuma 3. punktā minēto nodomu protokolu.
6.
Noteikt, ka Kultūras ministrija finansiālās saistības ir tiesīga uzņemties, ja pēc attiecīgu valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma ir piešķirts valsts budžeta finansējums.
7.
Kultūras ministrijai līdz 2026. gada 31. augustam vienoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību par nacionālās koncertzāles būvdarbu īstenošanas un finansēšanas modeli un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību, vienlaikus informējot par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami" pamatkapitālā esošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0121) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0121) 7 965 m2 platībā un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0121 001) – Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, atsavināšanu par labu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai.
71. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1740
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
72. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā 2022. gada 11.-12. jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
22-TA-2144
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministram K. Eklonam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru 2022. gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē.
73. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 11.–12. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
22-TA-2148
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J. Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 11.–12. jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

6. Ministru kabineta lieta

74. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija (par publisko būvdarbu iepirkumu sadārdzināšanos)
22-TA-2080
(A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai. 
75. §
Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par atbalsta nodrošināšanu nevaldības organizācijām, kuras sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem)
22-TA-2040
(A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

76. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās"
22-TA-2065
(A. Pabriks)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu regulai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās ("Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures for a high common level of cybersecurity at the institutions, bodies, offices and agencies")".
77. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas produktiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses"
22-TA-2133
(A. Pabriks)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas produktiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses".
78. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju"
22-TA-2135 (IP)
(A. Pabriks)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju".
79. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz tirgus datu pārskatāmības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētas datu lentes izveidei, tirdzniecības saistību optimizēšanu un maksājumu saņemšanas aizliegumu par klientu pasūtījumu pārsūtīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem"
22-TA-2136 (IP)
(A. Pabriks)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz tirgus datu pārskatāmības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētas datu lentes izveidei, tirdzniecības saistību optimizēšanu un maksājumu saņemšanas aizliegumu par klientu pasūtījumu pārsūtīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem".
80. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 25. jūlija sanāksmei
22-TA-2137 (IP)
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības 2023. gada budžeta projektu".
3.
Finanšu ministrijas valsts sekretārei B. Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 25. jūlija sanāksmē.
81. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 19. maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)2008
22-TA-2122 (IP)
(A. Pabriks)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 19. maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)2008.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim izstrādāt grozījumu Krimināllikumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Direktīvas 2013/40/ES par uzbrukumiem informācijas sistēmām, ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI, 9. panta 3. punktam. 

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

82. §
Informatīvais ziņojums "Par piedāvājumu uzsākt izlīguma sarunas ieguldījumu strīdā"
22-TA-2033 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
83. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim"
22-TA-1504
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti darbam Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās, atbilstoši savai kompetencei:
2.1.
nodrošināt un sekmēt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju sēdēs panākto vienošanos īstenošanu un pēc pieprasījuma informēt Ekonomikas ministriju par to izpildes gaitu;
2.2.
piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses Starpvaldību komisiju vai Apvienoto komiteju sēdēs.
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
savas kompetences ietvaros turpināt nodrošināt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu, koordinējot Latvijas puses pozīcijas;
3.2.
līdz 2023. gada 1. jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
84. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2131
(K. Eklons, A. T. Plešs, I. Indriksone, A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
2.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām divu mēnešu laikā sagatavot ilgtspējīgus Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas risinājumus un iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā. 
85. §
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem"
22-TA-1393 (IP)
(T. Linkaits, A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Jautājumu par Satiksmes ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu informatīvā ziņojuma pielikumā paredzēto primāri veicamo pasākumu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
86. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Robežsardzes dienesta Kinoloģijas centram"
22-TA-2026 (IP)
(A. Pabriks)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
87. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Robežsardzes dienesta Kinoloģijas centram"
22-TA-2027 (IP)
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
88. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-2046 (IP)
(A. Pabriks)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
89. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-2047 (IP)
(A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts). 
90. §
Informatīvais ziņojums "Par Novavax vakcīnām"
22-TA-2126 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
91. §
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-13-05
22-TA-2120
(A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-13-05.
2.
Valsts kancelejai noformēt viedokli un nosūtīt Satversmes tiesai.
3.
Finanšu ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši kompetencei nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr. 2022-13-05.
92. §
Informatīvais ziņojums "Par medicīnisko ierīču un zāļu ziedošanu Ukrainai"
22-TA-1818
(D. Pavļuts, A. Pabriks)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Aizsardzības ministrijai nodrošināt zāļu kravu apsardzi, pavadot kravas līdz Polijas/Ukrainas robežai.
93. §
Rīkojuma projekts "Par medicīnisko ierīču un zāļu ziedošanu Ukrainai"
22-TA-1819
(D. Pavļuts, A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
94. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2090
(D. Pavļuts, A. Pabriks)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)

95. §
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrības dibināšanu"
22-TA-1550 (DV)
Dienesta vajadzībām
Sēdi slēdz plkst. 13:40