Ministru kabineta 21.11.2023. sēdes protokols Nr. 58

Ministru kabineta 21.11.2023. sēdes protokols Nr. 58

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-4s
Slepeni
2. §
Informatīvais ziņojums "Par NATO krīzes vadības mācību CMX23 secinājumiem"
23-TA-1731 (DV)
Dienesta vajadzībām
3. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 4 39. §) 9. punktā dotā uzdevuma izpildi"
23-TA-2528 (DV)
(E. Siliņa)
Ņemot vērā ekonomikas ministra sniegto informāciju, noteikt par Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 4 39. §) 9. punktā dotā uzdevuma izpildi atbildīgo Klimata un enerģētikas ministriju un noteikt dotā uzdevuma izpildes termiņu - 2024. gada 1. marts.
4. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta protokollēmuma (prot. Nr. 40 47. §) izpildes gaitu"
23-TA-2745 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
5. §
Informatīvais ziņojums "Par sadarbības principiem ar trešajām valstīm"
23-TA-2943 (DV)
(A. K. Kariņš, A. Sprūds, V. Valainis, K. Briškens, A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts pārvaldes iestādēm tālākā rīcībā ievērot informatīvajā ziņojumā ietvertās rekomendācijas.
6. §
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrības dibināšanu"
23-TA-1719 (DV)
Dienesta vajadzībām

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 302 "Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes nolikums""
23-TA-2158
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""
23-TA-1682
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"
23-TA-1262
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-1791
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"
23-TA-1610
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"
23-TA-1345
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (23-TA-1695).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""(23-TA-1695) (likumprojektu pakete).
13. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""
23-TA-1695
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā" (23-TA-1345).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā" (23-TA-1345) (likumprojektu pakete).
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-743
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai sakārtotu zemes vienību, kas kļuvušas par bezmantinieka mantu un bezīpašnieka lietu un, kas nodrošina piekļuvi citiem privātiem īpašumiem, palikšanu atvasinātas publiskas personas – pašvaldības īpašumā.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-2270
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Eksportā ielā 6, Rīgā, pārdošanu"
23-TA-2135
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stienes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-2369
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jauncelmu garāža" Ķevelē, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-2457
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
23-TA-1367
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""
23-TA-1561
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""
23-TA-2288
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2024. gada 31. janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts aizsardzības dienesta likumā, paredzot Ministru kabinetam pilnvarojumu noteikt kārtību, kādā valsts augstskolas un koledžas finansē studijas pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestam un to pabeiguši, šī valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumus un piešķiršanas kārtību.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai uzraudzīt un izvērtēt, kā uzņemšanas noteikumi attiecībā uz pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to, ietekmē augstākās izglītības pieejamību, kāda ir šo studējošo sadale pa augstākās izglītības iestādēm un studiju programmām, un nepieciešamības gadījumā piedāvāt risinājumus, tai skaitā normatīvo aktu grozījumus.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 793 "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi""
23-TA-1853
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Izglītības resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"
22-TA-3212
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 1. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Izglītības likuma 18.1 pantā, nosakot personas datu apstrādes nolūku, apstrādājamo datu kategorijas un datu subjektus Izglītības resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēmā un precizējot informācijas sistēmas izveides mērķi.
24. §
Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās izglītības iestādes statusa un nosaukuma maiņu"
23-TA-2552
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"
23-TA-2051
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"
23-TA-2470
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"
23-TA-2119
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2704
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2351
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Senegālas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"
23-TA-2440
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Senegālas Republikas valdības nolīguma par gaisa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāri I. Stepanovu parakstīt Nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā noslēgto Nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
31. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ''Darbnīcas'' daļas Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P72 "Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–Birži" 26,76. km Kaldabruņas tilta pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2550
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Darbnīcas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5682 011 0027) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5682 011 0353) 0,0071 ha platībā – Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 90,17 euro.
32. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Gāršas" Stalbes pagastā, Cēsu novadā, un "Virsāji" Auciemā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2533
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Gāršas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4280 009 0185) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4280 009 0422) 0,0152 ha platībā – Stalbes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 106 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Virsāji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 008 0123) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 008 0351) 0,0246 ha platībā – Auciemā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 172 euro.
33. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zelmeņi" Stalbes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2502
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Zelmeņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4280 009 0070) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4280 009 0424) 0,02 ha platībā – Stalbes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 162 euro.
34. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mūriņi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2527
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mūriņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 014 0130), Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0518) 0,5659 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0519) 0,18 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0520) 0,19 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0521) 0,01 ha platībā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 10 755,90 euro (tirgus vērtība – 10 404,90 euro un atlikušās (neatsavināmās) daļas vērtības samazinājums - 351,00 euro).
35. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Sudrabi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2471
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Sudrabi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 004 0048) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500040048) 2,3 ha platībā - Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 33 120,00 euro, ko veido zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500040048) tirgus vērtība 18 860 euro un uz tās esošās bērzu tīraudzes vērtība 14 260,00 euro.
36. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vecžigļi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas un nekustamā īpašuma "Mežažigļi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2395
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vecžigļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 003 0011) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0202) 4,15 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0204) 0,3453 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0205) 0,25 ha platībā - Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 30 924,60 euro, tajā skaitā zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0202) tirgus vērtība - 12 345,00 euro, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0204) tirgus vērtība - 1035,90 euro, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0205) tirgus vērtība - 750,00 euro un mežaudzes vērtība - 16 793,70 euro.
4.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežažigļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 003 0008) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0203) 0,41 ha platībā - Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 3 295,41 euro, tajā skaitā zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0203) tirgus vērtība - 1149,00 euro, mežaudzes vērtība - 2038,41 euro, un atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0199) daļas 0,09 ha platībā vērtības samazinājums - 108,00 euro.
37. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Birzgaļi" Stalbes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2595
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Birzgaļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4280 009 0251) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4280 009 0419) 0,069 ha platībā – Stalbes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 898,90 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 558,90 euro un kompensējamiem zaudējumiem 340 euro.
38. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krasta iela 21" Ezeres pagastā, Saldus novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P105 "Butnāri–Saldus–Ezere" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2534
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Krasta iela 21" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8448 006 0277) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8448 006 0474) 0,0666 ha platībā – Ezeres pagastā, Saldus novadā, atbilstoši aprēķinātajam atlīdzības apmēram 849,27 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 753 euro un kompensējamiem zaudējumiem 96,27 euro.
39. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dairīši" Stalbes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V286 "Kūdums–Daibe–Pīpeņi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2590
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dairīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4280 005 0133) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4280 005 0152) 0,12 ha platībā – Stalbes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 876 euro.
40. §
Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"
23-TA-1938
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
41. §
Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"
23-TA-2306
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 197 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai""
23-TA-2577
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""
23-TA-2481
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2435
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas un 15.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsta pasākumi centralizētās siltumapgādes jomā" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2589
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei:
3.1.
atzīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par nefunkcionējošiem projektus, kas netiks pabeigti līdz 2023. gada 31. decembrim un par ko Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi līgumu vai vienošanos ar konkrēto finansējuma saņēmēju par projekta atzīšanu par nefunkcionējošu;
3.2.
pagarināt plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanu līdz 2024. gada 31. oktobrim, ja par tiem līdz 2023. gada 31. decembrim ir iesniegts attiecīgs līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu grozījumu priekšlikums;
3.3.
izmaksāt maksājumus pirms nefunkcionējošā projekta pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
4.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 3. punktā minētie projekti var tikt pabeigti pēc 2023. gada 31. decembra līdz 2024. gada 31. oktobrim par finansējuma saņēmēja privātajiem līdzekļiem, īstenojot darbības atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīniju "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014.–2020. gada periodā) slēgšanu" 7. sadaļai "Nefunkcionējošās darbības".
5.
Ekonomikas ministrijai nepieciešamības gadījumā turpināt darbu pie risinājuma, lai 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" projekti, kurus nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim, var tikt sadalīti posmos un to īstenošana pabeigta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda 2.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos" finansējuma ietvaros.
46. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2763
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), veicot visas nepieciešamās darbības un sedzot visus saistītos izdevumus.
47. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra rīkojumā Nr. 686 "Par finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai un finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai un Tieslietu ministrijai ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos, Limbažu novadā, pielāgošanas un telpu nomas maksas un citu saistīto izdevumu segšanai""
23-TA-2891
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais papildu finansējums Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas pārbūvei Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām" tiks nodrošināts:
3.1.
2024. gadam 123 604 euro apmērā no Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" bāzes izdevumos 2024. gadam plānotā finansējuma daļas Latvijas Republikas Prokuratūras pagaidu telpu nomas maksai, telpu uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) nekustamajos īpašumos Ierēdņu ielā 3 un Talejas ielā 1, Rīgā, izdevumu segšanai;
3.2.
2025. gadā 1 760 295 euro apmērā no Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" bāzes izdevumos 2025. gadam plānotā finansējuma daļas ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, aprīkojuma un pārcelšanās izdevumu segšanai;
3.3.
2026. gadā 8 004 119 euro apmērā Finanšu ministrijas budžeta ietvaros budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2026. gadā plānotā finansējuma.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 2027. gadā papildus nepieciešamais finansējums ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai (131  711  euro) un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai (310 192 euro) tiks nodrošināts no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam"" Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2027. gadā plānotā finansējuma.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 2024. gadā papildus nepieciešamais finansējums pārcelšanās no ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, uz pagaidu telpām izdevumu segšanai 361 537 euro apmērā tiks nodrošināts Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta ietvaros no Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmas 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" bāzes izdevumos 2024. gadā plānotā finansējuma daļas Latvijas Republikas Prokuratūras pagaidu telpu nomas maksai, telpu uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) nekustamajos īpašumos Ierēdņu ielā 3 un Talejas ielā 1, Rīgā, izdevumu segšanai.
6.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 2026. gadā papildus nepieciešamais finansējums pārcelšanās uz ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, izdevumu segšanai 110 715 euro apmērā un 2026. gadā papildus nepieciešamais finansējums aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai ēkai (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, 2 197 408 euro apmērā tiks nodrošināts no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem".
7.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 2025. gadā papildus nepieciešamais finansējums Latvijas Republikas Prokuratūras pagaidu telpu nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai nekustamajos īpašumos Ierēdņu ielā 3 un Talejas ielā 1, Rīgā, 921 818 euro apmērā tiks nodrošināts:
7.1.
daļēji no Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" bāzes izdevumos 2025. gadā plānotā finansējuma 56 767 euro apmērā pārcelšanās uz ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, izdevumu segšanai;
7.2.
no Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" bāzes izdevumos 2025. gadā plānotā finansējuma telpu nomas maksas izdevumu segšanai (320 229 euro) un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai (131 882 euro) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā;
7.3.
no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ilgtermiņa saistības saistību pasākumam "VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai" 2025. gadā plānotā finansējuma 412 940 euro apmērā.
8.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 2026. gadā papildus nepieciešamais finansējums Latvijas Republikas Prokuratūras pagaidu telpu nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai nekustamajos īpašumos Ierēdņu ielā 3 un Talejas ielā 1, Rīgā, 1 062 766 euro tiks nodrošināts:
8.1.
no Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" bāzes izdevumos plānotā finansējuma daļas telpu nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, 479 551 euro apmērā;
8.2.
no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai" plānotā finansējuma 412 940 euro apmērā;
8.3.
no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" plānotā finansējuma 170 275 euro apmērā.
9.
Atbilstoši šī protokollēmuma 7.3. un 8.2. apakšpunktā noteiktajam Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai" samazināt finansējumu 2025. gadā 412 940 euro apmērā un 2026. gadā  412 940 euro apmērā.
10.
Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") sagatavot un finanšu ministram noteiktā kārtībā līdz šī gada 14. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 1. februāra rīkojumā Nr. 59 "Par administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas ilgtermiņa saistībām".
48. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 608 "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai""
23-TA-2892
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2023. gadam netiks izlietots finansējums 701 794 euro apmērā, vienlaikus pārdalot:
3.1.
363 475 euro apmērā ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)";
3.2.
152 310 euro apmērā lifta nomaiņai un ieejas durvju pielāgošanai nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 38, Rīgā;
3.3.
186 009 euro apmērā, ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai".
4.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024.gadam nepieciešamais finansējums 349 779 euro apmērā tiks pārdalīts no ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)".
5.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2026. gadam plānotais finansējums 11 120 505 euro apmērā tiek novirzīts:
5.1.
Kultūras ministrijas budžetā Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006), nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 637 988 euro apmērā;
5.2.
8 004 119 euro apmērā Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas pārbūvei Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām";
5.3.
Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" papildus nepieciešamajam finansējumam pārcelšanās uz ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, 110 715 euro apmērā un 2026. gadā papildus nepieciešamais finansējums aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai ēkai (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, 2 197 408 euro apmērā;
5.4.
Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" papildus nepieciešamā finansējuma 170 275 euro apmērā segšanai Latvijas Republikas Prokuratūras pagaidu telpu nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai nekustamajos īpašumos Ierēdņu ielā 3 un Talejas ielā 1, Rīgā.
6.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2027. gadam plānotais finansējums samazināms 13 489 527 euro apmērā, vienlaikus novirzot:
6.1.
Kultūras ministrijas budžetā Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006), nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 790 361 euro apmērā;
6.2.
Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" papildus nepieciešamā finansējuma ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai (131 711 euro) un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai (310 192 euro) valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi";
6.3.
Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 5 446 euro apmērā ēkas (būves kadastra apzīmējums 4201 005 2316 001) Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
49. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
23-TA-2890
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" 2023. gadā nepieciešamais papildu finansējums 186 009 euro tiek nodrošināts pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, 2023. gadā plānotā finansējuma daļas.
50. §
Rīkojuma projekts "Par  finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas prokuratūras vajadzībām Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, telpu pielāgošanas, telpu nomas maksas, aprīkojuma un pārcelšanās izdevumu segšanai"
23-TA-2893
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka ēkas (būves kadastra apzīmējums 4201 005 2316 001) Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, 2024. gadā telpu pielāgošanas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 104 076 euro; aprīkojuma iegādei 93 591 euro; pārcelšanās uz ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, 3246 euro; telpu nomas maksas starpības segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 3630 euro, 2025. gadā 5446 euro un 2026. gadā 5446 euro apmērā nepieciešamie finanšu līdzekļi tiek nodrošināti no Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai bāzes izdevumos 2024., 2025. un 2026. gadam plānotā finansējuma daļas.
4.
Atbalstīt, ka Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 2027. gadā nepieciešamie 5446 euro ēkas (būves kadastra apzīmējums 4201 005 2316 001) Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" tiek pārdalīti no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2027. gadā plānotā finansējuma daļas.
51. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
23-TA-2894
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)" 2023. gadam nepieciešamais papildu finansējums 3 775 525 euro apmērā tiks nodrošināts pārdalot finansējumu:
3.1.
1 467 783 euro apmērā no ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas pārbūvei Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām";
3.2.
363 475 euro apmērā no ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem";
3.3.
1 944 267 euro apmērā no ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr. 005) rekonstrukcijai".
4.
Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrijas budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas Mantojums-2018" ietvaros" Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006), nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi":
4.1.
2024. gadā nepieciešamais finansējums 343 534 euro apmērā tiks nodrošināts no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)" 2024. gadā plānotā finansējuma;
4.2.
2025. gadā nepieciešamais finansējums 485 615 euro apmērā tiks nodrošināts no Latvijas Republikas Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, aprīkojuma izdevumu segšanai 2025. gadā plānotā finansējuma;
4.3.
2026. gadā nepieciešamais finansējums 637 988 euro apmērā tiks nodrošināts no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2026. gadā plānotā finansējuma;
4.4.
2027. gadā nepieciešamais finansējums 790 361 euro apmērā tiks nodrošināts no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2027. gadā plānotā finansējuma.
52. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2089
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka līdz grozījumiem vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādi (turpmāk – Sadarbības iestāde) Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1.6. pasākuma (turpmāk – 4.2.1.6. pasākums) īstenošanai nepieciešamo finansējumu līdz 2 478 452 euro apmērā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016) un Rīgas Stila un modes tehnikumam projekta Nr. 8.1.3.0/20/I/001 "Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Stila un modes tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – projekts Nr. 8.1.3.0/20/I/001) posmoto un 4.2.1.6. pasākuma ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", tai skaitā 2023. gadā līdz 725 534 euro, no kuriem projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016  posmoto un 4.2.1.6. pasākuma ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanai līdz 546 988 euro un projekta Nr. 8.1.3.0/20/I/001 posmoto un 4.2.1.6. pasākuma ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanai  līdz 178 546 euro, un 2024. gadā līdz 1 752 918 euro, no kuriem projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 atbalstāmo darbību īstenošanai līdz 858 328 euro un projekta Nr. 8.1.3.0/20/I/001 atbalstāmo darbību īstenošanai līdz 894 590 euro apmērā.
4.
Gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas šī protokollēmuma 3. punktā minētā risinājuma ietvaros netiek attiecinātas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā sniegt detalizētu aprakstu par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī fiskāli neitrālus priekšlikumus par turpmāko iespējamo risinājumu.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināt darbu pie iespējamā risinājuma, lai projektus, kurus nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim, sadalītu posmos, to īstenošanu pabeidzot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027. gadam plānošanas periodā.
6.
Atļaut Sadarbības iestādei izmaksāt noslēguma maksājumu finansējuma saņēmējam pirms projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 un projekta Nr. 8.1.3.0/20/I/001 pabeigšanas.
7.
Atzīt Izglītības un zinātnes ministrijai  Ministru kabineta 2023. gada 21. marta sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu"" (prot. Nr. 15 33. §)  4.1. un 4.2. apakšpunktā un 5. punktā dotos uzdevumus par izpildītiem, un 2.3. un 4.3. apakšpunktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
53. §
Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā"
23-TA-2511
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
54. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
23-TA-2735
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
55. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2564
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt grozījumus 2016. gada 4. februāra vienošanās par projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 90 529 euro.
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2554
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Lai novērstu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu, ko radītu papildu piešķirtās virssaistības 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķim "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas", Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka tās administrētajos specifiskajos atbalsta mērķos Eiropas Sociālā fonda finansējums un valsts budžeta līdzfinansējums 1 870 349 euro apmērā tiek atstāts neizmantots līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" slēgšanai, kompensējot piešķirtās valsts budžeta virssaistības.
4.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.2.5.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 1 960 878 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
4.1.
grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 90 529 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas";
4.2.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Veselības ministrijas 2016. gada 4. februāra vienošanās par projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 90 529 euro.
57. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2804
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
58. §
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Aizsardzības Korporācija" dibināšanu"
23-TA-2966
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
59. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
23-TA-2144
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
60. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-2773
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi VSIA "Latvijas Televīzija" kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai 2023. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
61. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu"
23-TA-2962
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

62. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.5. pasākuma "Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2701
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.5. pasākuma "Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm" (turpmāk - 4.3.6.5. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē atļaut Labklājības ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, veikt līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)":
3.1.
ne vairāk kā 42 714 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.6.5. pasākuma īstenošanas uzsākšanu un priekšfinansēšanu 2023. gadā;
3.2.
ne vairāk kā 392 000 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.6.5. pasākuma īstenošanas priekšfinansēšanu 2024. gada pirmajā pusgadā.
4.
Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas 4.3.6.5. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
63. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabas liegumiem"
23-TA-621
(I. Bērziņa, A. Melnis, E. Balševics, I. Mendziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Klimata un enerģētikas ministriju līdz 2024. gada 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par efektīvāko piedāvājumu kompensāciju nodrošināšanai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, vienlaikus nosakot, ka papildu valsts budžeta finansējuma nepieciešamības gadījumā jautājumu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
64. §
Noteikumu projekts "Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas noteikumi"
23-TA-1157
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/001 "Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma" (turpmāk – DAGR projekts) pabeigšanas pieprasīt finansējumu atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta otrajā daļā noteiktajam, lai nodrošinātu DAGR projekta ietvaros izstrādātās Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas uzturēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumam Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)".
65. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" reformu un investīciju virziena 1.1. "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi"
22-TA-1939
(K. Briškens, E. Siliņa)
Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

4. Informatīvie ziņojumi

66. §
Informatīvais ziņojums "Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā"
23-TA-1911
(A. Čakša, I. Saleniece, V. Valainis, I. Dundure, I. Vanaga, V. A. Krauklis, E. Kanaviņa, L. Zaķe, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Veselības ministriju un pašvaldībām, kuru pārraudzībā ir profesionālās izglītības iestādes:
2.1.
līdz 2024. gada 31. janvārim izvērtēt vidējās profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo uzņemšanas kapacitāti (t. sk. pedagogu, materiāli tehniskā nodrošinājuma un dienesta viesnīcu nodrošinājuma), kas ļautu kāpināt izglītojamo īpatsvaru profesionālās vidējās izglītības programmās, lai sasniegtu izglītojamo skaita proporciju 50/50 vispārējā un profesionālajā izglītībā, veikt analīzi par vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, un izstrādāt preventīvos pasākumus audzēkņu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;
2.2.
līdz 2024. gada 31. martam izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Profesionālās izglītības likumā, dodot tiesības profesionālās izglītības iestādēm realizēt otrā posma pamatizglītības programmas, un nepieciešamības gadījumā līdz 2024. gada 31. maijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgos grozījumus Profesionālās izglītības likumā un plānot papildu finansējumu profesionālās izglītības iestādēm otrā posma pamatizglītības programmu īstenošanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 15. decembrim izstrādāt vadlīnijas pašvaldībām par dažādiem izglītības iestāžu tīkla reorganizācijas modeļiem, to priekšrocībām un trūkumiem.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 15. janvārim sadarbojoties ar plānošanas reģioniem, pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju, atbilstoši katra kompetencei:
4.1.
ņemot vērā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā noteiktos kritērijus un principus un pašvaldības datus un to analīzi (t. sk. demogrāfija, migrācija, valsts pārbaudījumu darbu rezultāti, mobilitāte utt.), dažādus nacionālus un starptautiskus pētījumus, izveidot apkopojumu par pašvaldību izglītības ekosistēmām, nepieciešamo darbību un lēmumu grafiku, pamatotus īpašus izņēmuma gadījumus un investīciju finansējuma kalendāro grafiku un avotus, ko attiecīgi pašvaldības pēc nepieciešamības atspoguļo pašvaldību izglītības attīstības stratēģijās (precizējot vai izstrādājot jaunas stratēģijas);
4.2.
koordinēt un saskaņot izglītojamo un pedagogu mobilitātes iespējas, t. sk. izvērtēt nepieciešamās investīcijas transporta līdzekļu iegādei izglītojamo pārvadājumiem;
4.3.
apkopot pašvaldību vajadzības par nepieciešamajām investīcijām izglītības infrastruktūras paplašināšanai un/vai dienesta viesnīcu celtniecībai, un ar izglītojamo uzturēšanos saistītos izdevumus (t. sk. ēdināšana, sociālais atbalsts);
4.4.
izvērtēt nepieciešamību un iesniegt priekšlikumu par grozījumiem pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtībā.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 15. decembrim veikt novērtējumu attiecībā uz kvantitatīvo kritēriju piemērošanu:
5.1.
izglītības iestādēm, kas īsteno profesionāli orientēta virziena, tālmācības un neklātienes pamatizglītības un vidējās izglītības programmas;
5.2.
valsts augstskolu un Tieslietu ministrijas dibinātām vispārējās izglītības iestādēm;
5.3.
izglītības iestādēm, kur viss mācību process tiek organizēts, izmantojot alternatīvās pedagoģijas metodes;
5.4.
izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības programmu, pamatojoties uz Latvijas Republikas divpusēju vai daudzpusēju starptautisku līgumu.
6.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju Valsts un pašvaldību budžeta 2025.-2027. gadam veidošanas ietvaros rast investīciju (piemēram, Valsts kases aizdevumu, samazinātas Valsts kases  procentu likmes, konkrētas kredītportfeļa atkāpes no esošā regulējuma u. tml.) risinājumus izglītības infrastruktūras pilnveidošanai (t. sk. vides pieejamības nodrošināšanai), nosakot, ka pašvaldībām, kuras pieņēmušas lēmumus par izglītības ekosistēmu atbilstoši šajā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības izglītības attīstības stratēģijai un plānošanas reģionu attīstības programmai tiek nodrošināts valsts atbalsts. Uzdevums ir skatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2024. gada 31. martam sadarbībā ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt konceptu atsevišķai finanšu programmai, lai atbalstītu pie Eiropas Savienības ārējās robežas esošās pašvaldības, kurās politiski drošības apsvērumu dēļ tiek nolemts saglabāt izglītības iestādi, neskatoties uz to, ka konkrētajā izglītības iestādē izglītojamo skaits neatbilst valstī noteiktajiem kvantitatīvajiem kritērijiem ar mērķi nodrošināt finansējumu kvalitatīvas izglītības īstenošanai, kā arī pievēršot pastiprinātu uzmanību izglītības iestādē esošo izglītojamo un personāla drošības nodrošināšanai, ņemot vērā potenciālo apdraudējumu.
8.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 31. decembrim, iesaistot sociālos partnerus, nozares un finanšu ekspertus, ņemot vērā pedagogu slodzes balansēšanas principus, pilnveidot un detalizēti izstrādāt finansēšanas modeli "Programma skolā" vispārējās izglītības programmām pirmsskolā un vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, ņemot vērā mācību gada un budžeta gada atšķirīgo periodu, izstrādāt sistēmu, lai nodrošinātu finanšu plūsmas savlaicīgu paredzamību, un veikt modeļa validāciju vairākās izglītības iestādēs dažādās pašvaldībās.
9.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 31. janvārim sadarbībā ar Kultūras ministriju un Tieslietu ministriju, atbilstoši katra kompetencei, iesaistot sociālos partnerus, nozares un finanšu ekspertus, ņemot vērā pedagogu slodzes balansēšanas principus, izstrādāt finansēšanas modeli "Programma skolā" profesionāli orientēta virziena pamatizglītības un vidējās izglītības programmām un izglītības iestādēm, kas nodrošina izglītību ieslodzījuma vietās.
10.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 31. janvārim, iesaistot sociālos partnerus, nozares un finanšu ekspertus izstrādāt finansēšanas modeli "Programma skolā" speciālajā izglītībā, tālmācības un neklātienes izglītības vispārējās izglītības programmām, izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības programmu, pamatojoties uz Latvijas Republikas divpusēju vai daudzpusēju starptautisku līgumu.
11.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 31. janvārim sadarbībā ar pašvaldībām:
11.1.
veikt novērtējumu par finansēšanas modeļa "Programmas skolā" ietekmi uz situāciju konkrētās pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā šajā informatīvajā ziņojumā noteiktos kritērijus un principus;
11.2.
veikt aprēķinus par jaunā finansēšanas modeļa ieviešanas ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu;
11.3.
definēt jaunā finansēšanas modeļa ieviešanas termiņu.
12.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 31. martam sadarbībā ar Kultūras ministriju, iesaistot nozares ekspertus un sociālos partnerus, izvērtēt finansēšanas modeli un nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunu finansēšanas modeli profesionālās ievirzes izglītības programmām un interešu izglītības programmām, ņemot vērā pedagogu slodzes balansēšanas principus.
13.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 31. martam, iesaistot nozares ekspertus un sociālos partnerus, izvērtēt iespēju diferencēt pedagogu darba samaksu atbilstoši amata pienākumiem un darba apjomam, vienlaikus klasificējot amatus un pārskatot pedagogu profesiju un amatu sarakstu, nepieciešamības gadījumā šos principus integrējot jaunajā pedagogu atalgojuma finansēšanas modelī.
14.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 30. jūnijam izveidot pirmspensijas vecuma izglītības darbinieku atbalsta programmu, kas nodrošinātu šo nodarbināto pārkvalifikāciju vai sociālo aizsardzību.
15.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 31. janvārim izstrādāt šajā protokollēmumā minēto reformu ieviešanai nepieciešamos normatīvo aktu projektus, t. sk., bet ne tikai:
15.1.
Ministru kabineta noteikumu projektu, pamatojoties uz Izglītības likuma 14. panta 81. punktu (prasības par sistēmisku izglītības kvalitātes nodrošināšanu);
15.2.
grozījumus Izglītības likuma 60. panta (32) daļā, nosakot, ka:
15.2.1.
pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem, ja izpildās Ministru kabineta noteiktie sistēmiskai izglītības kvalitātei noteiktie kritēriji atbilstoši katrai no izglītības pakāpēm;
15.2.2.
 ja kritēriji neizpildās, pašvaldība pedagogu darba samaksu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
15.3.
grozījumus Izglītības likumā, kas dotu tiesības izglītības iestādes dibinātājam kompensēt pedagogiem transporta un dzīvojamās platības īres izdevumus;
15.4.
par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs;
15.5.
par kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs;
15.6.
par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba samaksu.
16.
Jautājumu par nepieciešamo finansējumu informatīvajā ziņojumā ietvertajiem risinājumiem skatīt Ministru kabinetā atkārtoti, kad veikti visi nepieciešamie aprēķini par ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem atbilstoši šī protokollēmumā dotajiem uzdevumiem.
17.
Informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu finansēšanu 2024. gadā nodrošināt nozaru ministrijām 2024. gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Par turpmākajiem gadiem lemt likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu iesaistīto ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta pieejamos finanšu līdzekļus, kā arī izvērtējot ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu finansēšanas iespējas.
67. §
Informatīvais ziņojums "Par Latviešu vēsturisko zemju likuma un Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna īstenošanas gaitu"
23-TA-1636
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Valsts prezidentam un Saeimai.
68. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos NordPlus Adult 2023 programmas projekta "Accessibility = possibility" īstenošanai"
23-TA-2669
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Labklājības ministrijai 2023. un 2024. gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības NordPlus Adult 2023 programmas projekta "Accessibility = possibility" (turpmāk – projekts) īstenošanai.
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanai atbilstoši noslēgtā sadarbības līguma nosacījumiem papildu nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 2 283 euro apmērā priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Labklājības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no NordPlus Adult 2023 programmas nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos. 
69. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2023. gada 29. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 42 52. §) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
23-TA-2530
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 29. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 42 52. §) "Rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 4. punktu.
3.
Izglītības kvalitātes valsts dienestam nodrošināt ieviesto pasākumu monitoringu un sagatavot ikgadējo ziņojumu par pedagogu palīgu, logopēdu un pagarinātās dienas grupu ieguldījumu vienotas skolas pieejas īstenošanā, un iesniegt to Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ievērojot Izglītības kvalitātes valsts dienesta ziņojumu, sagatavot informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem identificēto jautājumu risināšanai un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2024. gada 30. novembrim par 2023./2024. mācību gadu, līdz 2025. gada 30. novembrim par 2024./2025. mācību gadu, līdz 2026. gada 30. novembrim par 2025./2026. mācību gadu.
70. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta turpmāko attīstību"
23-TA-2340
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas budžeta programmas 60.00.00 "Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana" Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanai 29 059 250 euro apmērā.
3.
Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) 10 304 250 euro apmērā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Pēc CEF projekta noslēguma maksājuma saņemšanas Ekonomikas ministrijai nodrošināt no valsts budžeta piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos
5.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai organizēt ELWIND projekta Latvijas puses atkrastes vēja parka laukuma un vēja parka elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma un starpsavienojuma infrastruktūrai nepieciešamās teritorijas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā līdz Igaunijas teritoriālās jūras robežai izpēti, kā arī ietekmes uz vidi novērtējumu.
6.
Noteikt, ka ELWIND projekta Latvijas puses atkrastes vēja parka plānotā mērķa jauda ir līdz 1000 MW.

5. Ministru kabineta lieta

71. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par valsts norēķiniem saistībā ar katastrofu seku likvidācijas darbiem (SIA "ARSAVA"))
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

72. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pasaules Radiosakaru konferenci(WRC-23)"
23-TA-2822 (IP)
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pasaules Radiosakaru konferenci (WRC)".
73. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 3 "Eiropas Savienības attiecības ar Kanādu/ Eiropas Savienības-Kanādas samits"
23-TA-2956
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 3 "Eiropas Savienības attiecības ar Kanādu/ Eiropas Savienības - Kanādas samits".
74. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Jauna programma ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu attiecībām""
23-TA-2957
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Jauna programma ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu attiecībām"".
75. §
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 27.-28. novembra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-2959
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 27.-28. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti, un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu (XXXX) attiecina uz trešo valstu piederīgajiem, kuri likumīgi uzturas kādā no dalībvalstīm";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par digitalizāciju sociālās drošības koordinācijā - brīvas pārvietošanās atvieglošanu vienotajā tirgū un Padomes secinājumi par sociālās drošības koordinācijas digitalizāciju, lai veicinātu sociālās drošības tiesību ES izmantošanu un atvieglotu administratīvo slogu".
3.
Labklājības ministram U. Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 27.-28. novembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
76. §
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 23.-24. novembra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-2965
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Padomes ieteikums par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un mācībās un Padomes ieteikums par galvenajiem sekmīgu digitālo izglītību un digitālo mācību veicinošajiem faktoriem";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumi par izglītības un mācību ieguldījumu kopējo Eiropas vērtību un demokrātiskas pilsonības stiprināšanā";
2.3.
pozīcija Nr. 1 "Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju secinājumu projekts "Jaunatnes integrācijas veicināšana politikas lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Savienībā";
2.4.
pozīcija Nr. 1 "Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju secinājumu projekts "Visaptveroša pieeja jauniešu psihoemocionālajai veselībai Eiropas Savienībā";
2.5.
pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumi par sievietēm un līdztiesību sporta jomā".
3.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārai sekretārei S. Reinbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 23.-24. novembra sanāksmē.
77. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-507/23 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
23-TA-2954 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-507/23 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecāko juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-507/23 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
78. §
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 24. novembra sanāksmē  izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-2969 (IP)
(A. Logina, E. Siliņa, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Eiropas Savienības Padomes secinājumu projektu par Eiropas videospēļu nozares kultūras un radošās dimensijas pastiprināšanu".
79. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 28. sesiju"
23-TA-2871 (IP)
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 28. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 18. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 5. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 59. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 59. sesiju, Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, 2023. gada 30. novembrī - 12. decembrī".
80. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 27. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2975
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informāciju).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Digitālās tirdzniecības disciplīnas ar ES stratēģiskajiem tirdzniecības partneriem".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram R. Brusbārdim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 27. novembra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

81. §
Informatīvais ziņojums "Par tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveidi (izbūvi) pie ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un to darbību"
23-TA-2783 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveides (izbūves) pie ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nekavējošu uzsākšanu, atļaujot valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" īstenot šim mērķim nepieciešamos pasākumus, organizēt iepirkumus, kā arī nepieciešamības gadījumā priekšfinansēt ar pieslēgumu izveidi (izbūvi) saistītās izmaksas līdz šī protokollēmuma 4. punktā norādītā finansējuma saņemšanai, kā resursu avotu paredzot budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" pasākuma "Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide" 2024.-2026. gadam plānotos līdzekļus.
3.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā noteikto, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" uzņemties finansiālās saistības līdz 5 700 000 euro (ar PVN) apmērā. 
4.
Lai nodrošinātu pieslēgumu izveidei nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijai ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. janvārim sadarbībā ar Satiksmes ministriju (valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs") sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2024. gadā no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību  saistītā prioritārā pasākuma "Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide" uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ne vairāk kā 1 500 000 euro apmērā un bāzes izdevumu precizēšanu 2025. un 2026. gadam, nepārsniedzot šī protokollēmuma 3. punktā noteikto kopējo finansējuma apmēru.
5.
Ievērojot Ārējas sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 8. panta pirmajā daļā un Valsts robežsardzes likuma 5. panta pirmās daļas 9. punktā noteikto, Valsts robežsardzei:
5.1.
pēc šī protokollēmuma 4. punktā minētā rīkojuma pieņemšanas noslēgt starpresoru vienošanos ar Satiksmes ministriju par pieslēgumu izveidi;
5.2.
pēc punktu izveides (izbūves) pabeigšanas, noslēgt ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" uzturēšanas līgumu par tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu pie ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšanu (uzturēšanu).
82. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
23-TA-2910 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:20