Valsts sekretāru 11.04.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 11

Valsts sekretāru 11.04.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 11

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Kļaviņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par demokrātijas aizsardzību""
24-TA-585
(A. Pelšs, L. Putāne, M. Papsujevičs, I. Gailīte)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  
2.
Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo iestādi par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par demokrātijas aizsardzību.
3.
Ņemot vērā panākto vienošanos par ministriju atbildības noteikšanu, Valsts kancelejai pabeigt projekta 24-TA-585 lietu. 
2. §
Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"
23-TA-1451
(L. Kurevska, L. Austrupe, E. Valantis, O. Karčevskis, A. Kārkliņš, A. Feldmane, R. Kronbergs, I. Stikāns, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, Latvijas Biogāzes asociācija, Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība uztur iebildumus par likumprojekta tekstu. 
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai likumprojekta anotāciju atbilstoši Ekonomikas ministrijas atzinumam papildināt ar jautājumu par pārbaudes veikšanu izlases kārtībā un iesniegt  likumprojektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta  sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"
22-TA-1080
(I. Alliks, I. Rudzīte, E. Celmiņa, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur iebildumus par likumprojekta tekstu. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
Sanāksmi slēdz plkst. 10:15