Valsts sekretāru 01.12.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 39

Valsts sekretāru 01.12.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 39

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Valdmane

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""
22-TA-2500
(E. Palma-Jansone, J. Liniņš, J. Grīnbergs, D. Trofimovs, J. Citskovskis)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Iekšlietu ministrijas ekspertiem atkārtoti izvērtēt nepieciešamību grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai piešķirtu operatīvā transportlīdzekļa statusu Nacionālo bruņoto spēku ugunsdzēsības un glābšanas darbu transportlīdzekļiem;
2.2.
atbilstoši izvērtējuma rezultātiem saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai tiesību akta projektu atsaukt no turpmākās virzības.

2. Informatīvie jautājumi

2. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.

3. Slēgtā daļa

3. §
Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojuma statusu
(A. Lots, D. Daudzvārdis, E. Palma-Jansone, E. Valantis, L. Peinbergs, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Ņemot vērā, ka atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5. panta ceturtajai daļai ierobežotas pieejamības statusu informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu, iesniedzēji kā autori, kas noteikuši dokumentam lietojuma ierobežojuma statusu, ir atbildīgi par minētā statusa atcelšanu, maiņu vai termiņa pagarināšanu, un Valsts kanceleja attiecībā uz iesniegtajiem dokumentiem ar lietojuma ierobežojumu "Dienesta vajadzībām" (turpmāk – DV) un "Ierobežotas pieejamības informācija" (turpmāk – IP) saglabā tiem noteikto statusu, kamēr dokumenta iesniedzējs nav informējis par tā maiņu vai atcelšanu (Valsts sekretāru 25.02.2016. sanāksmes protokollēmums (prot. Nr. 8 32. §) un Ministru kabineta 07.09.2021. instrukcija Nr. 7), kā arī lai sekmētu rūpīgu pamatojuma izvērtējumu IP un DV dokumentu statusa pagarināšanai, tādējādi mazinot turpmāko administratīvo slogu darbā ar šiem dokumentiem, visām ministrijām:
1.1.
izvērtēt katra Valsts kancelejā līdz 2021. gada 8. septembrim iesniegtā IP un DV dokumenta statusa aktualitāti, tai skaitā arī to Ministru kabineta tiesību aktu (piem., Ministru kabineta rīkojumi, Ministru kabineta sēdes protokollēmumi) statusa aktualitāti; kuri pieņemti ar lietojuma ierobežojumu, pamatojoties uz ministrijas piešķirto statusu projektam;
1.2.
atbilstoši izvērtējuma rezultātiem līdz 2023. gada 1. aprīlim iesniegt Valsts kancelejā precīzi identificējamu informāciju:
1.2.1.
par tiem dokumentiem, kuriem statuss atceļams;
1.2.2.
par dokumentiem, kuriem statuss pagarināms vai maināms, katram konkrētajam dokumentam pamatojot tā statusa pagarināšanas vai maiņas nepieciešamību.
2.
Lai sekmētu rūpīgu pamatojuma izvērtējumu pirms IP un DV statusa piešķiršanas Valsts kancelejā iesniedzamajiem dokumentiem, tādējādi mazinot turpmāko administratīvo slogu darbā ar šiem dokumentiem, valsts sekretāriem nodrošināt:
2.1.
pamatotības izvērtējumu katram dokumenta sagatavotāja noteiktajam IP un DV statusam (vismaz “četru acu princips”);
2.2.
TAP portālā sagatavotajiem projektiem IP pamatojuma ietveršanu TA lietas pasē (ne tikai attiecīgā Informācijas atklātības likuma pants, bet arī norāde, kā šī norma attiecas uz konkrēto dokumentu);
2.3.
IP vai DV statusa noteikšanu ministrijas sagatavotajam atzinumam tikai gadījumā, ja paša atzinumā saturā ietverta aizsargājama informācija.
3.
Valsts kancelejai līdz 2023. gada 1. maijam informēt valsts sekretāru sanāksmi par šī protokollēmuma 1. un 2. punkta izpildes rezultātiem.
4. §
Par ministrijām aktuālo likumprojektu virzību, kuri netika izskatīti 1. lasījumā 13. Saeimā
(I. Gailīte, D. Vilsone, M. Papsujevičs, I. Alliks, J. Citskovskis)
Ministrijām tos likumprojektus, kuri tika atbalstīti Ministru kabinetā, nosūtīti 13. Saeimai un joprojām ir aktuāli, bet to virzība 14. Saeimā netiek turpināta, jo tie nav izskatīti 1. lasījumā 13. Saeimā, iesniegt TAP portālā atkārtotai izskatīšanai Ministru kabinetā kā jaunas TA lietas, ievadot iepriekš atbalstīto un noformēto likumprojekta redakciju un anotāciju, un katru TA lietu sasaistot ar attiecīgo iepriekš iesniegto TA lietu.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:15