Ministru kabineta 03.05.2022. sēdes protokols Nr. 25

Ministru kabineta 03.05.2022. sēdes protokols Nr. 25

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Pīlāgs pret Latviju""
22-TA-1100 (DV)
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijai no kārtējā valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 1 000 euro izmaksāšanai Alvim Pīlāgam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2022. gada 3. marta spriedumu lietā Pīlāgs pret Latviju.
3.
Ārlietu ministrijai nodrošināt 2022. gada 3. marta sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
3. §
Konfidenciāli
22-TA-7k

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""
21-TA-347
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem""
21-TA-1340
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""
22-TA-504
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-1373
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta konvenciju un tās Noslēguma protokolu"
22-TA-17
(J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
9. §
Noteikumu projekts "Pārrobežu informācijas apmaiņas kārtība par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem"
21-TA-1674
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai""
22-TA-212
(J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļi 72 418 euro apmērā tiek izlietoti, lai:
3.1.
valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003028055) daļēji segtu izdevumus 52 418 euro apmērā saistībā ar divu sprāgstvielu palieku detektoru iegādi valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam "Rīga";
3.2.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003134391) daļēji segtu izdevumus 20 000 euro apmērā saistībā ar valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka Aviācijas drošības un glābšanas darbinieku uzturēšanas izmaksu segšanu.
11. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1047
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"
22-TA-53
(J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""
22-TA-41
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-541
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""
22-TA-944
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 38 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
22-TA-898
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 110. sesijā Ženēvā"
22-TA-1236
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""
21-TA-1752
(J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
19. §
Noteikumu projekts "Kārtība un prasības, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka to piešķirt par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ izraisīto smago vai vidēji smago kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai"
22-TA-246
(I. Gailīte, D. Pavļuts, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Noteikt, ka Zāļu valsts aģentūras 8 papildu amata vietas tiks nodrošinātas Veselības ministrijas resora vakanto amata vietu ietvaros.
3.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 22. punktu par noteikumu spēkā stāšanos un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1115
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1437
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1270
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

23. §
Rīkojuma projekts "Par Dmitriju Kaļinu"
22-TA-1240
(J. Bordāns, D. Kaļins, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-1388
(K. Gerhards, E. Valantis, G. Eglītis, R. Bremšmits, J. Golubeva, J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju papildināt likumprojektu ar regulējumu, kas paredz, ka sākot saņemt ienākumus, atbalsta pasākumi tiek pārtraukti, kā arī precizēt likumprojekta redakciju attiecībā uz dzīves vietas jautājumu, attiecīgi precizēt anotāciju un Ekonomikas ministrijai precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs. Ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu ekonomikas ministram likumprojekta virzībā Saeimā.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un steidzamības kārtībā iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem".

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

25. §
Konceptuālais ziņojums "Par bibliotēku nozares politikas īstenošanas pilnveides pasākumiem"
21-TA-1560
(N. Puntulis, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Plāna projekts "Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022.-2023. gadam"
21-TA-1414
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

27. §
Informatīvais ziņojums "Par grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizāciju valsts pārvaldē"
21-TA-1511
(J. Citskovskis, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 42  27. §) "Informatīvais ziņojums "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020. Progresa ziņojums 2018/2019"" 4. punktā doto uzdevumu.
3.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts kasi) līdz 2022. gada 20. decembrim, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, sagatavot un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu "Vienoto pakalpojumu centra koncepts", kurā ietverti priekšlikumi, kas izriet no detalizētas, ciešā sadarbībā ar valsts tiešās pārvaldes iestādēm veiktas izpētes attiecībā uz resoru iespējamiem ierobežojumiem pārejai uz centralizētu modeli, par:
3.1.
iestāžu tvērumu centralizācijas modelī, kas balstīts gan uz izmaksu ieguvumu aprēķinu, gan ņemot vērā nozaru iespējamos ierobežojumus;
3.2.
vienoto pakalpojumu centra izveidi;
3.3.
laika grafiku, kādā iestādēm pakāpeniski jāpāriet uz centralizēto modeli, ņemot vērā Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā noteikto.
4.
Noteikt, ka ministrijām un to padotības iestādēm, kurām nav ierobežojumu sadarbībai ar Vienoto pakalpojumu centru, pēc Finanšu ministrijas (Valsts kases) vai Valsts kancelejas uzaicinājuma ir jāiesaistās nozarei specifisku grāmatvedības uzskaites, personāla lietvedības un cilvēkresursu vadības procesu izstrādē.
5.
Noteikt, ka ministrijas un to padotības iestādes līdz Vienoto pakalpojumu centra koncepta apstiprināšanai var pieteikties grāmatvedības un personāla lietvedības uzskaites informācijas sistēmas pakalpojumam un Valsts kasei jānodrošina minētais pakalpojums, savstarpēji vienojoties par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku.
6.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 3. punktā veicamās aktivitātes tiek pamatā finansētas no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam paredzētā finansējuma 13,44 miljonu euro apmērā, kas paredzēts Finanšu ministrijai (Valsts kasei) un 1,68 miljonu euro apmērā, kas paredzēts Valsts kancelejai, kā arī no Eiropas komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta tehniskā atbalsta instrumenta.
28. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"
22-TA-1202
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
29. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
22-TA-1188
(J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu  2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem"
22-TA-1106
(M. Golubeva, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par papildu nepieciešamo finansējumu vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem 2023. gadā 7 731 030 euro apmērā, 2024. gadā 9 042 850 euro apmērā un 2025. gadā 8 562 474 euro apmērā.
3.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai,  atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā attiecīgi palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijai.
4.
Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus sadalījumā pa attiecīgajām budžeta programmām un apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5.
Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4. punktā minētās informācijas saņemšanas precizēt Iekšlietu ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

31. §
Informatīvais ziņojums par Euro grupas paplašinātajā formātā un neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 3.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1447 (IP)
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas paplašinātajā formātā un neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 3. maija sanāksmē.
32. §
Informatīvais ziņojums par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 2. maija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
22-TA-1462
(K. Gerhards, E. Valantis, M. Zjurikova, J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

33. §
Informatīvais ziņojums "Programmas "Komersantu portfeļgarantijas" rādītāju novērtējums"
22-TA-895 (IP)
(J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
34. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1464
(M. Golubeva, A. Muižniece, G. Eglītis, D. Pavļuts, J. Reirs)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
35. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420182522
22-TA-1400 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420182522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420182522, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
36. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420182622
22-TA-1386 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420182622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420182622, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
37. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420183122
22-TA-1404 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420183122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420183122, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
38. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420183322
22-TA-1375 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420183322.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420183322, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
39. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420183522
22-TA-1382 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420183522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420183522, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
40. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420183822
22-TA-1398 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420183822.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420183822, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
41. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420184222
22-TA-1348 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420184222.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420184222, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
42. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420184022
22-TA-1302 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420184022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420184022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
43. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420184722
22-TA-1384 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420184722.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420184722, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem"
22-TA-1171 (IP)
(J. Bordāns, M. Papsujevičš, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu nepieciešamo finansējumu budžeta apakšprogrammā 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" vienreizējām investīcijām iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem 2023. gadā 2 000 000 euro apmērā, 2024. gadā 1 100 000 euro apmērā un 2025. gadā 1 396 000 euro apmērā.
3.
Lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu vienreizējām investīcijām iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai, atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā attiecīgi palielināt finansējumu Tieslietu ministrijai.
4.
Tieslietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.
5.
Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4. punktā minētās informācijas saņemšanas precizēt Tieslietu ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.
6.
Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Satversmes aizsardzības biroju sagatavot informāciju par papildus nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadam vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2022. gada 7.jūnija sēdē.
45. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
22-TA-1277 (IP)
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas ziedošanu.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 12:00