Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30

Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre, labklājības ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par saņemtajiem projektu pieteikumiem sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidei Latvijā"
22-TA-1778 (DV)
(I. Indriksone, E. Šaicāns, K. Eklons, U. Bariss, D. Pavļuts, J. Bordāns, T. Linkaits, E. Valantis, E. Rinkēvičs, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā neatkarīga konsultanta padziļinātu risku analīzi (due dilligence) par AS "Skulte LNG Terminal" un SIA "Kundziņsalas dienvidu projekts" sašķidrinātās dabasgāzes termināļu projektiem, lai Ministru kabinets varētu pieņemt objektīvu lēmumu par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu vienam terminālim, kas atbilst Latvijas nacionālajām interesēm ekonomiskā, tehniskā, tiesiskā, valsts drošības un drošuma aspektā.
3. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra rīkojumā Nr. 463 "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam""
22-TA-1185 (DV)
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kiberdrošības pārvaldības uzlabošanu"
21-TA-1699
(J. Garisons, E. Rinkēvičs, J. Citskovskis, D. Pavļuts, T. Linkaits, I. Indriksone, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Aizsardzības ministrija īsteno Latvijas nacionālā kontaktpunkta un kompetentās iestādes funkcijas un pienākumus kiberdrošības jautājumos.
3.
Atbalstīt Nacionālā kiberdrošības centra izveidi ar 2023. gada 1. janvāri atbilstoši informatīvā ziņojuma 7. sadaļas 1. punktā piedāvātajam 1. risinājuma variantam.
4.
Atbalstīt, ka Nacionālais kiberdrošības centrs pilda informatīvā ziņojuma 7. sadaļas 5.-7. punktā minētos uzdevumus.
5.
Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par Aizsardzības ministrijas un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (turpmāk – CERT.LV) personāla amata vietu skaita palielinājumu 2023. gadā par 25 amata vietām, 2024. gadā par 42 amata vietām (amata vietu skaita pieaugums salīdzinājumā ar 2023. gadu – 17), 2025. gadā un turpmāk par 47 amata vietām (amata vietu skaita pieaugums salīdzinājumā ar 2024. gadu – 5), ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto pamatojumu.
6.
Aizsardzības ministrijai Nacionālā kiberdrošības centra darbību 2023. gadā un turpmāk nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu 2023.- 2025. gadam precizēšanai.
7.
Atbalstīt CERT.LV drošības operāciju centru izveidi jaunveidojamos valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu koplietošanas specializētajos kompetenču centros.
8.
Aizsardzības ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim sagatavot informatīvā ziņojuma priekšlikumu ieviešanai nepieciešamos grozījumus tiesību aktos un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. §
Informatīvais ziņojums "Par Paldiski sašķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstību"
22-TA-1800
(I. Indriksone, J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

6. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 469 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0. versija)""
22-TA-1547
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
 
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"
21-TA-384
(J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs (sadarbībā ar ekonomikas ministru, ārlietu ministru un iekšlietu ministru).
4.
Ekonomikas ministrijai katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt ziņojumu Ministru kabinetam par iepriekšējā gadā paveikto saistībā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2019. gada 19. marta Regulas (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai īstenošanu un, pēc nepieciešamības, par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos ārvalstu tiešo investīciju izvērtēšanas mehānisma uzlabošanai Latvijā.
5.
Ekonomikas ministrijai, izpildot šī protokollēmuma 4. punktā doto uzdevumu, sadarboties un apkopot informāciju, kas saņemta no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas un valsts drošības iestādēm.
6.
Ekonomikas ministrijai un valsts drošības iestādēm 2022. gadā nepieciešamo finansējumu likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai nodrošināt piešķirto līdzekļu ietvaros, pārskatot izdevumus, savukārt jautājumu par papildu finansējumu 2023. gadam un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā, Ekonomikas ministrijai un valsts drošības iestādēm (attiecīgajām ministrijām) iesniedzot attiecīgus prioritārā pasākuma pieteikumus.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 543 "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru""
22-TA-486
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei, samazinot finansējumu budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" un palielinot finansējumu budžeta apakšprogrammai 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums"  2022. gadā 4 150 066 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu noteikumu īstenošanai.
4.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Aizsardzības ministrijai noteikumu īstenošanu 2023. gadā un turpmākajos gados nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu 2023. - 2025. gadam precizēšanai, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"".
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 392 "Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju""
22-TA-378
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi""
22-TA-346
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība""
22-TA-1525
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
22-TA-854
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-1449
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Par Ministru kabineta 2016. gada 2. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 26. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"" 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
22-TA-1479
(J. Reirs)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016. gada 2. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 26. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"" 3. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Pils ielā 2–9, Cesvainē, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1440
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""
22-TA-540
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""
22-TA-1601
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 166 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai""
22-TA-1060
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1700
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
20. §
Noteikumu projekts "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, uzskaites, lietošanas un iznīcināšanas noteikumi veterinārmedicīniskās prakses iestādēs"
22-TA-1155
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

21. §
Rīkojuma projekts "Par Gunitu Kovaļevsku"
22-TA-1703
(A. Muižniece, G. Kovaļevska, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras pakalpojumu nodrošināšanas līgumu"
22-TA-816
(T. Linkaits, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras pakalpojumu nodrošināšanas līguma projekta (turpmāk – līguma projekts) parakstīšanu.
4.
Pilnvarot satiksmes ministru T. Linkaitu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt līguma projektu.
23. §
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"
22-TA-1134
(A. Muižniece, J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" (2022-TA-1457).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" (2022-TA-1457) (likumprojektu pakete).
5.
Lai nodrošinātu likumprojekta īstenošanu ar 2022. gada septembri, papildu finansējumu 2022. gadam 35 856 euro apmērā piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2023. gadam un turpmākajiem gadiem izskatāms Ministru kabinetā kārtējā gada un vidējā termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
7.
Pieņemt zināšanai, ka līdz 2024. gada beigām interešu izglītības programmu īstenošanu mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvei pašvaldības nodrošina esošā finansējuma ietvaros (pašvaldības budžets, mērķdotācija interešu izglītībai).
8.
Pēc interešu izglītības programmu īstenošanas mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvei uzsākšanas Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar pašvaldībām izvērtēt faktisko pieprasījumu pēc šādām programmām un nepieciešamības (augsta pieprasījuma) gadījumā jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu interešu izglītības programmu nodrošināšanai no 2025. gada virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kārtējā gada un vidējā termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
24. §
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
22-TA-1457
(A. Muižniece, J. Reirs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (2022-TA-1134).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (22-TA-1134) (likumprojektu pakete).
25. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
21-TA-1737
(I. Indriksone, J. Reirs )
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

26. §
Pamatnostādņu projekts "Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam"
22-TA-1311
(J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

27. §
Informatīvais ziņojums "Par Kultūras ministrijai 2020. un 2021.gadam papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid -19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā"
22-TA-1048
(J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
28. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstības progresa pārskatu uz 2022. gada 30. aprīli"
22-TA-1515
(D. Pavļuts, A. Ločmele, J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
29. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu"
22-TA-159
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu saskaņošanu Ministru kabinetā par obligātu priekšnoteikumu pārresoru koplietošanas pakalpojumu sniegšanai paredzētu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) risinājumu attīstības aktivitāšu uzsākšanai, neatkarīgi no šo aktivitāšu finansēšanas avotiem.
3.
Noteikt, ka ministrijas, virzot izskatīšanai Ministru kabinetā koplietošanas pakalpojumu attīstības plānus, piedāvāto lēmumu par pakalpojumu sniegšanas finansēšanas nosacījumiem balsta uz šādiem apsvērumiem:
3.1.
gadījumos, kad plānotais koplietošanas pakalpojums aizstāj tā plānoto saņēmēju iepriekš patstāvīgi vai ar ārpakalpojumu palīdzību nodrošinātas funkcijas, tiek piedāvāts lemt par finansējuma sadalījuma proporciju vai izmaksu komponentu sadalījumu starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmējiem;
3.2.
gadījumos, kad tiek attīstītas jaunas valsts pārvaldei nepieciešamas centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi, kuru obligātu izmantošanu paredz tiesību aktu prasības, tiek piedāvāts lemt par finansēšanu no pakalpojuma sniedzēja valsts budžeta izmaksu programmas, nepieciešamības gadījumā atbalstot iespēju pieprasīt papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un amata vietas saskaņā ar pakalpojuma attīstības plānā noteikto.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2024. gada 30. jūnijam iesniegt  izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par IKT koplietošanas pakalpojumu attīstību un izmantošanu Latvijas valsts pārvaldē. 
5.
Noteikt, ka neatkarīgi no izvēlētās finansēšanas pieejas koplietošanas pakalpojuma attīstības plānam vai ar to saistītiem Ministru kabinetā izskatāmiem dokumentiem ir jāsatur informācija par ietekmi uz valsts pārvaldes darbinieku skaitu un valsts budžeta izmaksām un to virzīšanai Ministru kabinetā ir nepieciešami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas un tieši ietekmēto ministriju saskaņojumi attiecībā uz to kompetencē esošajiem valsts pārvaldes reformu un cilvēkresursu, finanšu pārvaldības un IKT pārvaldības jautājumiem.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas Sociālā fonda Plus Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas" finansētā projekta "Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts" īstenošanai"
22-TA-1117
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Labklājības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas Latvijas nacionālais kontaktpunkts" (turpmāk - projekts) īstenošanai Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas ietvaros.
3.
Atbalstīt, ka Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanas procesā iesniedz Finanšu ministrijai priekšlikumu valsts budžeta finansējuma piešķiršanai projektam nepieciešamā priekšfinansējuma nodrošināšanai 2023. gadā 23 088 euro un 2024. gadā 11 544 euro apmērā. Eiropas Komisijas līdzfinansējums projekta īstenošanai plānots indikatīvi 57 720 euro apmērā.
4.
Labklājības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt no valsts budžeta saņemtā finansējuma projektam nepieciešamā priekšfinansējuma apmērā ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos indikatīvi 34 632 euro apmērā.
31. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 9. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1869
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2022. gada 9. jūnija sanāksmē.
32. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 14.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1871
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministram D. Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 14. jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

6. Ministru kabineta lieta

33. §
Vēstules projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")
22-TA-1252
(J. Reirs)
1.
 Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

34. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 9.-10. jūnija sanāksmei
22-TA-1807
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 9.- 10. jūnija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumu projekts "Par Pētniecības izvērtējumiem un atvērtās zinātnes politiku ieviešanu"";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumu projekts "Par "Eiropas misijām"";
2.3.
pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumu projekts "Par principiem un vērtībām starptautiskai sadarbībai pētniecības un inovācijas jomā"";
2.4.
pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumu projekts "Par Copernicus līdz 2035. gadam"";
2.5.
pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumu projekts "ES pieeja kosmosa satiksmes pārvaldībai"".
3.
Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība un kosmoss) 2022. gada 10. jūnija sanāksmē.
35. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 9.-10. jūnija sanāksmei
22-TA-1843
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Migrācija un patvērums: izvērtējums par pirmajā posmā iegūtajiem rezultātiem";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Par š. g. 10. jūnija Šengenas padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem: 1) priekšlikumu grozījumiem Šengenas robežu kodeksā; 2) Eiropas Komisijas ziņojumu par pašreizējo situāciju Šengenas zonā";
2.3.
pozīcija Nr. 2 "Par 1) priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par automatizētu datu apmaiņu policijas sadarbībai (Prīme II), ar ko groza Padomes Lēmumus 2008/615/TI un 2008/616/TI un Regulas (ES) 2018/1726, 2019/817 un 2019/818 un 2) priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI";
3.
Iekšlietu ministram K. Eklonam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 9.-10. jūnija sanāksmē.
36. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, piedaloties Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sēdē lietā T-125/22 RT France pret Padomi
22-TA-1796 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, piedaloties Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sēdē lietā T-125/22 RT France pret Padomi.
2.
Ārlietu ministrijai, Kultūras ministrijai un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai Latvijas Republikas pārstāvības nodrošināšanai Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sēdē lietā T-125/22 RT France pret Padomi.
37. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 9.-10. jūnija sanāksmei
22-TA-1851
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido sadarbības platformu, lai atbalstītu kopīgu izmeklēšanas grupu darbību, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1727 un Padomes lēmumu 671/2005/TI par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem".
3.
Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J. Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 9. -10. jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
38. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atkritumu sūtījumiem, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1257/2013 un (ES) Nr. 2020/1056"
22-TA-1858
(J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atkritumu sūtījumiem, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.1257/2013 un (ES) Nr.2020/1056".
39. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 13. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1861
(J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministram K. Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 13. jūnija sanāksmē.
40. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK attiecībā uz proporcionalitāti, uzraudzības kvalitāti, pārskatu sniegšanu, ilgtermiņa garantiju pasākumiem, makroprudenciālajiem instrumentiem, ilgtspējas riskiem, grupas un pārrobežu līmeņa uzraudzību" un "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2009/138/EK, (ES) 2017/1132 un Regulas (ES) Nr.1094/2010 un (ES) Nr.648/2012"
22-TA-1864 (IP)
(J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK attiecībā uz proporcionalitāti, uzraudzības kvalitāti, pārskatu sniegšanu, ilgtermiņa garantiju pasākumiem, makroprudenciālajiem instrumentiem, ilgtspējas riskiem, grupas un pārrobežu līmeņa uzraudzību" un "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2009/138/EK, (ES) 2017/1132 un Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 648/2012".
41. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam"
22-TA-1865 (IP)
(J. Reirs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.– 2027. gadam".

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

42. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1855
(K. Eklons, B. Bāne, A. Muižniece, I. Alliks, D. Pavļuts, J. Reirs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
43. §
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2021. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. janvārim"
22-TA-1417 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
44. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420199022
22-TA-1837 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420199022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420199022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
45. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420199522
22-TA-1833 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420199522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420199522, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
46. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271021
22-TA-1839 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420271021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
47. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420201922
22-TA-1838 (IP)
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420201922.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420201922, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
48. §
Atbildes projekts Augstākajai tiesai administratīvajā lietā Nr. A420193119
22-TA-1672
(J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto Ministru kabineta viedokļa projektu Augstākajai tiesai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Augstākajai tiesai.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par Moderna vakcīnām"
22-TA-1841 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 12:00