Valsts sekretāru 10.08.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 23

Valsts sekretāru 10.08.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 23

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ M. Paškēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ K. Pommere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Bulduri 1607" Jūrmalā"
21-TA-1817
(E. Valantis, B. Bāne, A. Šķēle, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, kurā norādīt, ka neatsavināmā valsts meža zeme tiek nodota SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā.
3.
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
2. §
Noteikumu projekts "Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība"
23-TA-639
(B. Bāne, G. Medne, S. Šķiltere, K. Pommere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu par zemesgrāmatu kancelejas nodevas un nodevas par darījumiem zemesgrāmatā maksājumu regulējuma apvienošanu un par izvērtējuma rezultātu informēt Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. 
3.
Atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā minētā izvērtējuma rezultātiem Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, ja nepieciešams, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā ietvert terminētu uzdevumu par Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikuma izvērtēšanu.
4.
Finanšu ministrijai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
3. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"
22-TA-3447
(S. Šmīdlere, M. Platonovs, A. Balode, I. Alliks, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju, pamatojoties uz pašvaldību sniegtas informācijas apkopojumu, turpināt diskusiju, kā iespējami efektīvāk nodrošināt higiēnas preču pieejamību izglītības iestādēs. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
4. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi"
22-TA-3345
(I. Alliks, V. Kleinbergs, S. Šķiltere, S. Vepere, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība un Rīgas valstspilsētas pašvaldība uztur iebildumus par noteikumu projektu un izteiks tos arī Ministru kabineta sēdē. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""
23-TA-1219
(E. Balševics, S. Kalnciema, B. Bāne, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar iesaistītajām institūcijām izvērtēt iespējas noteikumu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus pirmām kārtām rast šīm institūcijām piešķirtā budžeta ietvaros. 
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā veiktajam izvērtējumam  precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un paredzēt, ka jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu  iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

2. Informatīvie jautājumi

6. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:35