Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokols Nr. 17

Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokols Nr. 17

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Rīkojuma projekts "Par iepirkuma līgumu slēgšanu Trīs jūru iniciatīvas samita norises nodrošināšanai"
22-TA-830 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par naftas drošības rezervju aktuālo situāciju"
22-TA-913 (DV)
(J. Vitenbergs, J. Reirs, D. Pavļuts, J. Bordāns, E. Šaicāns, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1522
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2022. un 2023. gadam"
21-TA-741
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""
21-TA-1137
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Jautājumu par Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) papildus nepieciešamo finansējumu 2023. gadā 1 679 660 euro apmērā un 2024. gadā un turpmāk katru gadu 1 259 745 euro apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 250 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-1344
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.  
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.  
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-1430
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 360 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-1433
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.   
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, nodošanu Latvijas Mākslas akadēmijas īpašumā"
22-TA-303
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 105" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-446
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 105" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0498) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0498) 0,0639 ha platībā un dārza mājas jaunbūvi (būves kadastra apzīmējums 8076 011 0498 001) – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 9 822 euro.
12. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"
21-TA-694
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
13. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu"
21-TA-811
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Likumprojekts "Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem"
21-TA-1386
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību""
22-TA-408
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos"
22-TA-318
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi"
22-TA-535
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi"
22-TA-532
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība""
21-TA-158
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2022. gada 25. aprīlim sagatavot nepieciešamos papildinājumus ICD kodu reģistrā atbilstoši saistošajām pieteikuma formām iesniegšanai starptautiskajai aģentūrai Farance Inc. (ISO maintenance agency for ISO/IEC 6523-2:1998), kas uztur ICD kodu reģistru, lai papildinātu to ar reģistrācijas numuru un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu.
20. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par to komersantu piekļuvi Atvieglojumu vienotajai informācijas sistēmai, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums"
21-TA-1573
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"
22-TA-702
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Jautājumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides dienestam) Kuģu atkritumu pieņemšanas uzskaites sistēmas (KAUPS) uzturēšanai nepieciešamo papildu finansējumu 2023. gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.  
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""
22-TA-703
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
22-TA-312
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
22-TA-256
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Izdevumus, kas saistīti ar likuma izpildi, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu valsts svētku dienās 2022. gadā, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un līdz 2022. gada 10. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 5. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
7.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu valsts svētku dienās 2023. gadā un turpmākajos gados, izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem.
8.
Lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2021. gada 2. decembra spriedumā lietā Nr.2021-07-01 ietvertās interpretācijas ievērošanu, Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Ieslodzījuma vietu pārvaldei līdz 2022. gada 30. aprīlim aprēķināt piemaksu 100 procentu apmērā no attiecīgajai amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi noteiktās stundas algas likmes par dienesta pienākumu izpildi valsts svētku dienās tām amatpersonām, kuras uzsākušas savu pamattiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, ņemot vērā Darba likuma  31. panta pirmajā daļā noteikto laika posmu.
9.
Attiecībā uz šī protokollēmuma 8. punktā minētajām amatpersonām ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. aprīlim nodrošināt piemaksas 100 procentu apmērā no attiecīgajai amatpersonai noteiktās stundas algas likmes un pārrēķinātās darba samaksas daļas izmaksu: esošajām un atvaļinātajām Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām attiecīgi Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija", budžeta programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" un Tieslietu ministrijai budžeta programmai 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 2022. gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
10.
Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Ieslodzījuma vietu pārvaldei par šī protokollēmuma 8.  punktā minētajām amatpersonām sagatavot un līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt:
10.1.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā - attiecīgi precizētu izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja atvaļināšanu no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē un darba samaksu par tām amatpersonām, kurām piešķirta izdienas pensija;
10.2.
Valsts ieņēmumu dienestā - attiecīgi precizētus ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-834
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi"""
22-TA-817
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums""
22-TA-840
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par Veselības ministrijai pamatbudžeta bāzes 2023., 2024. un 2025.gadam izdevumu palielināšanu 2023. gadā un turpmāk ik gadu  10 070 713 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.
apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 1 587 636 euro apmērā;
3.2.
apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" 426 077 euro apmērā;
3.3.
apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 2 722 376 euro apmērā;
3.4.
apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 3 467 506 euro apmērā;
3.5.
apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 867 118 euro apmērā.
4.
Atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam Finanšu ministrijai samazināt 2023. gadā un turpmāk ik gadu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" plānoto finansējumu 10 070 713 euro apmērā.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""
22-TA-755
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) nodrošināt, ka Sabiedrības integrācijas fonds kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" projektā Nr. 9.1.4.4/16/I/001 "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 1 000 000 euro (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 850 000 euro un valsts budžeta finansējums – 150 000 euro) pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Latgales plānošanas reģiona 2015. gada 23. decembra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/005 "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 1 000 000 euro (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 850 000 euro un valsts budžeta finansējums – 150 000 euro).
 

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

29. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
21-TA-1775
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
30. §
Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"
22-TA-784
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

31. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumā Nr. 337 "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2021.–2023. gadam""
22-TA-418
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Plāna projekts "Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021.–2022. gadam"
21-TA-1269
(J. Reirs, J. Salmiņa, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Programmas projekts "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021.–2027. gadam"
22-TA-284
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

34. §
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)"
22-TA-417
(J. Reirs, A. Eberhards, G. Eglītis, S. Šķiltere, H. Beitelis, K. Zonberga, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu un pagarināt projektu īstenošanas termiņus virs sešiem mēnešiem projektiem, kas iekļauti informatīvā ziņojuma 1. pielikumā un 2. pielikumā.
3.
Finanšu ministrijai un Labklājības ministrijai, izstrādājot attiecīgus 2014.–2020. gada plānošanas perioda  darbības programmu grozījumus:
3.1.
iestrādāt REACT-EU kopsummu 230,4 milj. euro atbilstoši ar Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 46 32. §) apstiprinātajiem Finanšu ministrijas administrētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (222 443 587 euro) un Labklājības ministrijas administrētās darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām" (7 931 641 euro) pasākumiem un to finansējuma proporcionālam sadalījumam;
3.2.
pāriet uz 100 % REACT-EU līdzfinansējuma likmi darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" un saglabāt esošo finansējumu un intensitāti (85 % REACT-EU līdzfinansējums un 15 % nacionālais līdzfinansējums) darbības programmā "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām";
3.3.
atstāt spēkā Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 46 32. §) noteikto par saistību uzņemšanos pilnā apjomā, tostarp darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13. prioritārajā virzienā un 14. prioritārajā virzienā (REACT-EU) 51,5 milj. euro kā valsts budžeta finansējumu, lai segtu starpību starp sākotnējiem aprēķiniem un Eiropas Komisijas lemto un kompensētu pāreju uz 100 % REACT-EU līdzfinansējuma likmi.
4.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros, lai pilnā apmērā saņemtu  Eiropas Savienības finansējumu un mazinātu negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci:
4.1.
atļaut atkārtoti izmantot citiem augstas gatavības projektiem vai jaunām projekta darbībām Eiropas Savienības finansējumu, kas atbrīvojas Kohēzijas fonda 5. prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" un 6. prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2. prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" ietvaros līdz šī protokollēmuma spēkā stāšanās brīdim un turpmāk, ja minētos projektus var sekmīgi pilnā apmērā pabeigt līdz 2023. gada beigām (nepiemērot Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) 2.1. un 2.2. apakšpunktu), un atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos;
4.2.
atbalstīt REACT-EU 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" pārcelšanu uz Kohēzijas fonda līdzfinansētu 5.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" kā valsts budžeta finansējumu un atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos;
4.3.
Finanšu ministrijai, virzot grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", izstrādāt priekšlikumu risinājumiem Eiropas Savienības fondu avotu pārstrukturēšanai;
4.4.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1. prioritātes "Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.3. pasākuma  "AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē" (turpmāk – 2.1.1.3. pasākums) īstenošanu un konkrētu rīcības plānu, paredzot uz 2.1.1.3. pasākumu Eiropas Savienības fondu piešķīruma ietvaros pārcelt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektus, lai mazinātu ar Ministru kabineta 2022. gada 8. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 37. §) 3. punktu piešķirto virssaistību 56 550 000 euro negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
5.
Labklājības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2024. gada 6. decembrim iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par horizontālo principu ieviešanu iekļaušanai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" noslēguma īstenošanas ziņojumā.
6.
Noteikt vienotu kārtību neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas termiņu pagarinājumu saskaņošanai Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā:
6.1.
ja līdz 2024. gada 1. augustam Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņem lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem, to atmaksas termiņu drīkst noteikt ne vēlāk kā 2024. gada 1. decembris;
6.2.
ja pēc 2024. gada 1. augusta Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņem lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem, to atmaksas termiņš ir trīs mēnešu laikā no minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas;
6.3.
ja finansējuma saņēmējs ar objektīvi pamatotu argumentāciju lūdz Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas termiņu ilgāku, nekā noteikts šī protokollēmuma 6.1. un 6.2. apakšpunktā, šāda pagarināta atmaksas termiņa atļaujai ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums;
6.4.
atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņot pašvaldības akciju sabiedrībai "Daugavpils siltumtīkli" projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/060 "Siltumcentrāles Nr. 3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu" avansa 1 409 446,20 euro atmaksas termiņu līdz 2028. gada 1. decembrim ar nosacījumu, ka pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" piekrīt līguma par projekta īstenošanu izbeigšanai un apņemas atmaksāt avansu 1 409 446,20 euro, par atmaksas kārtību slēdzot trīspusējo vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Daugavpils pilsētas pašvaldību un pašvaldības akciju sabiedrību "Daugavpils siltumtīkli".
7.
Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai un Tieslietu ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai iespējami ātri nodrošinātu kavēto ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ietvaros.
8.
Lai pilnvērtīgi izpildītu visas Eiropas Komisijas izvirzītās prasības Atveseļošanas fonda plāna sekmīgai ieviešanai saskaņā ar Eiropas Komisijas padomes lēmumu un Atveseļošanas fonda Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija (turpmāk – Darbības kārtība):
8.1.
atļaut Atveseļošanas fonda revīzijas iestādei 2022. gadā un turpmāk savstarpēji saskaņotā termiņā iesniegt audita kopsavilkumu Finanšu ministrijai kā koordinējošai iestādei;
8.2.
Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai kā nozares ministrijai ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. martam iesniegt Finanšu ministrijā ziņošanai Eiropas Komisijai nepieciešamo informāciju saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3. pielikumu vai kavējuma gadījumā – informāciju par aktuālo statusu, prognozi izpildei un priekšlikumu rīcībai;
8.3.
Satiksmes ministrijai ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. martam veikt nepieciešamās darbības, ņemot vērā Eiropas Komisijas viedokli par atskaites punkta "Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai" izpildes atbilstību Eiropas Komisijas Padomes lēmumam, un, ja attiecināms, nekavējoties iesniegt Finanšu ministrijai nepieciešamo izpildes informāciju;
8.4.
Finanšu ministrijai iesniegt Eiropas Komisijai maksājumu pieprasījumu pēc šī protokollēmuma 8.2. un 8.3. apakšpunkta izpildes, ja attiecināms, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam. Steidzamības kartībā informēt Ministru kabinetu, ja informācija liecina, ka netiks izpildīti visi 2021. gada atskaites punkti, apdraudot maksājuma pieprasījuma iesniegšanu Eiropas Komisijai noteiktā termiņā;
8.5.
Finanšu ministrijai līdz 2022. gada 30. aprīlim iesniegt Eiropas Komisijai Atveseļošanas fonda plāna progresa ziņojumu, par pamatu ņemot informatīvā ziņojuma 3. pielikumā un 4. pielikumā  sniegto informāciju;
8.6.
Atveseļošanas fonda nozares ministrijām un Valsts kancelejai vismaz vienu reizi gadā aktualizēt un iesniegt Finanšu ministrijai pēc pieprasījuma valsts budžeta izdevumu prognozi Atveseļošanas fonda plānā paredzēto investīciju ieviešanai;
8.7.
Nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, ieviest efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar divu mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā attiecībā pret Darbības kārtībā noteiktajiem termiņiem, izpildot Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 65. §) 5. punktā doto uzdevumu, steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, vai, iepriekš vienojoties ar Finanšu ministriju, izņēmuma kārtā virzīt iekļaušanai Finanšu ministrijas pusgada ziņojumā, tai skaitā rīcības variantus, priekšnosacījumus, pasākumus šķēršļu novēršanai un konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina Atveseļošanas fonda plānā noteikto saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.
9.
Nozaru ministrijas un Valsts kanceleja, izstrādājot Atveseļošanas fonda plāna Ministru kabineta noteikumus vai informatīvo ziņojumu par reformu vai investīciju ieviešanu (un nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Valsts ieņēmumu dienestu), attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) finansēšanu, ievēro šādus nosacījumus:
9.1.
valsts budžeta iestādes PVN sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
9.2.
tādas atvasinātas publiskās personas un kapitālsabiedrības kā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes (slimnīcas), plānošanas reģioni, augstskolas un zinātniskās institūcijas, ja PVN nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
9.3.
ja biedrības un nodibinājumi (NVO) veic valsts deleģētu funkciju un PVN nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
9.4.
pašvaldības, tostarp pašvaldību kapitālsabiedrības, finansējumu projekta ieviešanai, arī PVN segšanai, var aizņemties Valsts kasē;
9.5.
komersanti PVN sedz no saviem privātajiem finanšu līdzekļiem vai cita piesaistīta finansējuma, kas nav Atveseļošanas fonda finansējums.
10.
Atbalstīt Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas grantu Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu "Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos - jauna sadarbības virziena uzsākšana" par 51 893 euro ar 100 % donorvalstu finansējumu gala lēmuma pieņemšanai Divpusējās sadarbības fonda komitejā. 
11.
Turpmāk  Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram divas reizes gadā (līdz 1. aprīlim un 1. oktobrim) noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm (pusgada ziņojums).
12.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra sēdes protokollēmuma (Nr. 49 57. §) 4. punktu.
13.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 24. marta sēdes protokollēmuma (Nr. 17 21. §) 3. punktu.
14.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma (Nr. 60 33. §) 2. punktu par izpildītu.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari""
22-TA-602
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sniegto priekšlikumu un saglabāt valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari".
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari".
36. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari""
22-TA-738
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Informatīvais ziņojums "Personisko palīgsaimniecību zemes"
21-TA-710
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 29 19. §) (2017.) "Noteikumu projekts "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi"" 2. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
38. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2022. gada 29. marta sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem
22-TA-911
(D. Pavļuts, I. Dreika, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijas valsts sekretārei I. Dreikai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 29. marta sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
39. §
Informatīvais ziņojums "VES parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšana"
21-TA-749
(A. T. Plešs, G. Eglītis, J. Bordāns, J. Vitenbergs, L. Enģele, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievērojot informatīvajā ziņojumā minētos risinājumus, tostarp izvērtējot alternatīvas vides prasību integrēšanai un nodrošināšanai, līdz 2022. gada 19. aprīlim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu vēja elektrostaciju parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšanai.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem pakāpeniskai finansējuma palielināšanai valsts aizsardzības spēju un iekšējās drošības stiprināšanai un aizsardzības budžeta pakāpeniskam pieaugumam"
22-TA-902
(J. Reirs, M. Golubeva, B. Bāne, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt priekšlikumu par pakāpenisku aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2025. gadā, nodrošinot 2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā, lai stiprinātu valsts drošību un aizsardzību un nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju paātrinātu attīstību.
3.
Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram nedēļas laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstošus grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā.
4.
Aizsardzības ministrijai pēc šī protokollēmuma 3. punktā minēto grozījumu Valsts aizsardzības finansēšanas likumā stāšanās spēkā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par izdevumu palielinājuma 2023., 2024. un 2025. gadā sadalījumu pa konkrētiem pasākumiem un budžeta programmām/apakšprogrammām, pievienojot detalizētus izdevumu aprēķinus. Finanšu ministrijai pēc attiecīgās informācijas saņemšanas precizēt Aizsardzības ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.
5.
Konceptuāli atbalstīt nepieciešamību palielināt atlīdzību Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās strādājošajiem, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem, un Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
6.
Nozaru ministrijām mēneša laikā izstrādāt informatīvo ziņojumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2022. gada 3. maija sēdē.
7.
Noteikt, ka papildu nepieciešamo finansējumu 2022. gadā kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā atlīdzības palielināšanai, lai nodrošinātu iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu, nozaru ministrijas nodrošina, pārskatot un izvērtējot ministrijām 2022. gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un novirzot šim mērķim potenciāli iespējamo līdzekļu ekonomiju, nepieciešamības gadījumā sagatavojot priekšlikumus apropriācijas pārdalēm.
8.
Noteikt, ka iesaistītās ministrijas nepieciešamās amata vietas iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai, kas saistīti ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem, nodrošinās esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amatu vietu skaitu valsts pārvaldē.
9.
Valsts kancelejai aktualizēt informāciju par ilgstoši vakantajām amata vietām un sagatavot priekšlikumus drošības spēju stiprināšanai, kam nepieciešamas jaunas amata vietas, tās nodrošināt valsts pārvaldē esošo amata vietu ietvaros, samazinot ilgstoši vakantās amata vietas.
10.
Noteikt, ka papildu nepieciešamais finansējums 2022. gadā vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem tiek nodrošināts, piemērojot likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 53. pantā noteiktos nosacījumus.
11.
Ministriju priekšlikumus par papildu nepieciešamo finansējumu 2023. – 2025. gadam iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
12.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka labklājības ministram G. Eglītim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
   "Lai veicinātu iekšējo Latvijas drošību un iedzīvotāju lojalitāti valstij, papildus valsts finansējums aizsardzības un iekšlietu nozares attīstībai būtu primāri novirzāms militāro un iekšlietu struktūru klātbūtnes palielināšanai lielākajās Latgales pilsētās. Uzskatu, ka NBS būtu jāizvieto daudz lielāks karavīru skaits Daugavpilī, Rēzeknē un citās pilsētās.".


 

6. Ministru kabineta lieta

41. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-922
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
42. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-923
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
43. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums""
22-TA-480
(A. T. Plešs, I. Dundure, S. Šmīdlere, I. Oša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pašvaldību investīciju projektu finansēšanai, kuru pieteikumi saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" tiks iesniegti 2022. gadā, izmantot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada budžeta programmā 30.00.00. "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" esošo finansējumu 3 365 223 euro apmērā, kas netiks izmantots ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" atbalstīto investīciju projektu īstenošanai.
4.
Ņemot vērā šī protokola 44. paragrāfa 3. punktā un šī protokollēmuma 3. punktā noteikto, atzīt Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 6 36. §) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām"" 4. un 5. punktu par aktualitāti zaudējušu.
44. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums""
22-TA-489
(A. T. Plešs, I. Dundure, S. Šmīdlere, I. Oša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pašvaldību investīciju projektu finansēšanai, kuru pieteikumi saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr.112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" tiks iesniegti 2022. gadā, izmantot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada budžeta programmā 30.00.00. "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" esošo finansējumu 403 625 euro apmērā, kas netiks izmantots ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" atbalstīto investīciju projektu īstenošanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-560
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-819
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-751
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-778
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020. gadā un īstenošanas progresu 2021. gadā"
21-TA-727
(D. Pavļuts, B. Kņigins, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka:
2.1.
2020. gadam piešķirtais finansējums ārstniecības iestādēm ir 8 307 609 euro apmērā;
2.2.
2020. gadā ārstniecības iestādes finansējumu apguva 4 200 403 euro apmērā;
2.3.
2021. gadā izpilde uz 31. decembri ir 1 583 557 euro apmērā;
2.4.
2021. gadā plānotā finansējuma neizpilde ir 2 168 058 euro apmērā.
3.
Pieņemt zināšanai, ka:
3.1.
2021.gadam piešķirtais finansējums ārstniecības iestādēm ir 49 291 371 euro apmērā;
3.2.
2021. gadā izpilde uz 31. decembri ir 15 677 756 euro apmērā;
3.3.
2021. gadā finansējuma neizpilde ir 33 613 615 euro apmērā.
4.
Pieņemt zināšanai, ka:
4.1.
no valsts budžetā plānotājiem līdzekļiem 43 350 900 euro apmērā ir plānots pārfinansēt uz REACT-EU atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem;
4.2.
ārstniecības iestādes projektos, kuri tiks finansēti REACT-EU iniciatīvas ietvaros, var veikt izmaiņas valsts budžeta piešķirto investīciju izmaksu pozīcijās un veikt izmaiņas starp attīstāmām struktūrvienībām un pieejamiem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu loģisku darbu izpildes secību un efektīvākus risinājumus veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai, vienlaikus saglabājot piešķirto ieguldījumu mērķi un nodrošinot dubultā finansējuma kontroli.
5.
Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pasākumam "VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai":
5.1.
2021. gadam piešķirtais finansējums ir 17 800 000 euro apmērā;
5.2.
2021. gadā izpilde uz 31. decembri ir 11 400 000 euro apmērā;
5.3.
2021. gadā finansējuma neizpilde ir 6 400 000 euro apmērā.
6.
Atļaut VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pasākuma "VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai" ietvaros 2021. gadā neapgūto finansējumu 6 400 000 euro apmērā izlietot 2022. gadā.
7.
Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumam "VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana":
7.1.
2021. gadam piešķirtais finansējums ir 3 000 000 euro apmērā;
7.2.
2021.gadā izpilde uz 31.decembri ir 492 412 euro apmērā;
7.3.
2021. gadā finansējuma neizpilde ir 2 507 588 euro apmērā.
8.
Atļaut VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pasākuma "VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana" ietvaros 2021. gadā neapgūto finansējumu 2 507 558 euro apmērā izlietot 2022. gadā;
9.
Pieņemt zināšanai, ka SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumam "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana":
9.1.
2021. gadam piešķirtais finansējums ir 6 242 878 euro apmērā;
9.2.
2021. gadā izpilde uz 31. decembri ir 891 862 euro apmērā;
9.3.
2021. gadā finansējuma neizpilde ir 5 351 016 euro apmērā.
10.
Atļaut SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pasākuma "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana" ietvaros 2021. gadā neapgūto finansējumu 5 351 016 euro apmērā izlietot 2022. gadā.
11.
Pieņemt zināšanai, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pasākumam "NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkārtējas situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos":
11.1.
2021. gadam piešķirtais finansējums ir 499 458 euro apmērā;
11.2.
2021. gadā finansējuma neizpilde ir 499 458 euro apmērā.
12.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija 2022. gadā iesniegs priekšlikumu apropriācijas pārdalei 499 458 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", lai nodrošinātu  pasākuma "NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkārtējas situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos" īstenošanu 2022.gadā.
13.
Pieņemt zināšanai, ka Nacionālā veselības dienesta pasākumam "E-veselības sistēmas pilnveidošana (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē)":
13.1.
2021. gadam piešķirtais finansējums ir 612 744 euro apmērā;
13.2.
2021. gadā izpilde uz 31. decembri ir 270 559 euro apmērā;
13.3.
2021. gadā finansējuma neizpilde ir 342 185 euro apmērā.
14.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija 2022. gadā iesniegs priekšlikumu apropriācijas pārdalei 342 185 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", lai nodrošinātu  pasākuma "E-veselības sistēmas pilnveidošana (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē)" īstenošanu 2022.gadā.
50. §
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
22-TA-887
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministru G. Eglīti  izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā".

 
51. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-897
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, T. Linkaits, I. Vanaga, A. Muižniece, E. Baldzēns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju precizēt noteikumu projekta 1.76. apakšpunktā ietverto 346. punktu un paredzēt, ka noteikumu 24., 33.1, 33.2, 45., 48., 190.1,  190.2, 191.2, 191.3, 191.4 punkts tiek piemērots līdz 2022. gada 31. martam, svītrot atsauci uz 103.,  103.un 104. punktu.
3.
Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

52. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0125
22-TA-704 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0125.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
53. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0128
22-TA-733 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0128.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma"Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
54. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0131
22-TA-735 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2022.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2022/0131.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
55. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2003/25/EK groza attiecībā uz uzlabotu stabilitātes prasību iekļaušanu un to saskaņošanu ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteiktajām stabilitātes prasībām"
22-TA-891
(T. Linkaits, E. Šimiņa - Neverovska, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2003/25/EK groza attiecībā uz uzlabotu stabilitātes prasību iekļaušanu un to saskaņošanu ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteiktajām stabilitātes prasībām".
56. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 9. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2275
22-TA-812 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2022. gada 9. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2275.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
57. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-769/21 BTA Baltic Insurance Company
22-TA-851 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-769/21 BTA Baltic Insurance Company.
2.
Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C‑769/21 BTA Baltic Insurance Company.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-769/21 BTA Baltic Insurance Company.
58. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0132
22-TA-791 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0132.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
59. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0129
22-TA-790 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0129.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
60. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2022. gada 24.-25. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
22-TA-907
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 24.- 25. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomē un Eiro samitā.
61. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra paziņojumu par pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2022/0124 uzsākšanu
22-TA-792 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2022. gada 27.janvāra paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.  2022/0124.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 1. martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu prasību pārņemšanai, kas norādītas pārkāpumu procedūras lietā Nr. 2022/0124.  
62. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0130
22-TA-734 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0130.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
63. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0127
22-TA-814 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0127.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

64. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-931
(M. Golubeva, A. T. Plešs, J. Reirs, J. Bordāns, A. Muižniece, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
65. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam"
22-TA-912 (IP)
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
66. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam"
22-TA-916
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
67. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam"
22-TA-915
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
68. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam"
22-TA-914 (IP)
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
69. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
22-TA-885 (IP)
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
70. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
22-TA-883 (IP)
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
Sēdi slēdz plkst. 16:30