Ministru kabineta 27.09.2022. sēdes protokols Nr. 49

Ministru kabineta 27.09.2022. sēdes protokols Nr. 49

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre, zemkopības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs (attālināti)

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Konfidenciāli
22-TA-15k
2. §
Slepeni
22-TA-2s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Aleksandri" Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, un "Ābeles" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"
22-TA-2203
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamo īpašumu "Aleksandri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3278 003 0004) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6278 003 0091) 23,14 ha platībā - Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 59 777 euro, tai skaitā tirgus vērtība - 48 177 euro un meža audzes izmantošanas iespēju zudums 11 600 euro;
3.2.
nekustamo īpašumu "Ābeles" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6282 003 0070) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6282 003 0070) 30,44 ha platībā - Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 128 218 euro, tai skaitā tirgus vērtība - 70 286 euro un meža audzes izmantošanas iespēju zudums 57 932 euro.
4. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 4-26 un Jaunatnes ielā 4-15, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām"
22-TA-1090
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamos īpašumus: 
3.1.
Jaunatnes ielā 4-15 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 900 0061) Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 100 euro;
3.2.
Jaunatnes ielā 4-26 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 900 0068) Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 900 euro.
5. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas Tehniskajai universitātei aizsardzības inovāciju pasākuma rīkošanai 2022. gadā"
22-TA-2354
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kanceleja sagatavo rīkojumu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"
22-TA-2777
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-2171
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"
22-TA-2329
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2290
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 408 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums""
22-TA-2255
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""
22-TA-2253
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējo nolīgumu par gaisa satiksmi"
21-TA-745
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējā nolīguma par gaisa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāri I. Stepanovu parakstīt Nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā noslēgto Nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
13. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos"
21-TA-420
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
22-TA-1953
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-2400
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. oktobra rīkojumā Nr. 696 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu""
22-TA-2411
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-2599
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-2139
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2035
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1809
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ugunslīnija" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-2518
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dunsku ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-2525
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim"
22-TA-2715
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2768
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-2779
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 
5.
Jautājums par finansējuma piešķiršanu 2023. gadam, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu apmēra palielināšanu brīvpusdienu nodrošināšanai vienam izglītojamam, ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izstrādes procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
6.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu 200 165 euro apmērā nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē un kuri iekļauti Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim ievadīto un apstiprināto izglītojamo skaitā uz 2022. gada 1. septembri, ēdināšanas izmaksu segšanai nodrošināt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 6. punktam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
26. §
Likumprojekts "Par Visaptverošu gaisa transporta nolīgumu starp Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas dalībvalstīm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm"
22-TA-2486
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Visaptveroša gaisa transporta nolīguma starp Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas dalībvalstīm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm (turpmāk – Nolīgums) un Paziņojumu protokola saistībā ar ASEAN un ES Visaptveroša gaisa transporta nolīguma parakstīšanu (turpmāk – Paziņojumu protokols) parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt Nolīgumu un Paziņojumu protokolu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Satiksmes ministrijai  iesniegt Valsts kancelejā noslēgto Nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju. 
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""
22-TA-2555
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2729
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu shēmu"
21-TA-398
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīguma par darba un brīvdienu shēmu (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot iekšlietu ministru parakstīt Nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Iekšlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto Nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2574
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
22-TA-2742
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2413
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" teritorijai un objektiem"
22-TA-421
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-2402
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2022. gadam"
22-TA-2815
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1774
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros 2022. gadā tiek veikta apropriācijas pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.08.00. "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" 3 310 euro apmērā uz apakšprogrammu 01.05.00. "Dotācija privātajām mācību iestādēm", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 970 euro ar 2022. gada 1. septembri, grozījumu Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (22-TA-352) īstenošanu ar 2022. gada septembri un izglītojamo skaita uz 2022. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi.
4.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 17 084 620 euro apmērā 2023. gadā un 12 777 324 euro apmērā 2024. gadā turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 970 EUR ar 2022. gada 1. septembri, grozījumu Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (22-TA-352) īstenošanu ar 2022. gada septembri un izglītojamo skaita uz 2022. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (tai skaitā 4 307 296 euro par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri uz 2022. gada 1. septembri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs" un turpina izglītības ieguvi arī pēc 2022. gada 1. septembra par periodu līdz 2023. gada 31. augustam), skatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
5.
Ja mainās izglītojamo skaits uz 2023. gada 1. septembri, Izglītības un zinātnes ministrijai pēc 2023. gada 5. septembra sagatavot priekšlikumus par līdzekļu avotiem nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, izvērtējot arī citu Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu izpildi, tai skaitā budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" izpildi.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""
22-TA-2091
(A. Muižniece, I. Vanaga, N. Bergs, D. Pavļuts, I. Indriksone, N. Puntulis, A. Zeps, G. Kitenbergs, I. Kalviņš, J. Endziņš, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju līdz 2022. gada 31. decembrim izstrādāt priekšlikumus un rīcības plānu izglītības nozares, pašvaldību un nozares sadarbībai STEM pedagogu pieejamības veicināšanai vispārējās izglītības iestādēs. 
4.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai ikgadējā budžeta sagatavošanas procesā sagatavot un līdz Finanšu ministrijas noteiktajam termiņam iesniegt Finanšu ministrijā informāciju pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai, ņemot vērā izmaiņas izglītojamo skaitā, kuram atbilstoši tiek nodrošināts finansējuma apmērs mācību līdzekļu iegādei.
6.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar nozares organizācijām un sociālajiem partneriem līdz 2023. gada 1. februārim izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē" attiecībā uz obligātā centralizētā eksāmena indeksa aprēķina formulu un nepieciešamības gadījumā iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
22-TA-2620
(A. Muižniece, J. Suipe, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 1. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju skaita izmaiņām izglītības iestādēs valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas pārplānošanai un atlikuma vadībai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
22-TA-1476
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai", ņemot vērā aktuālo situāciju viena izglītojamā 1.–4. klasē ēdināšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanā. 
4.
Jautājums par finansējuma piešķiršanu 2023. gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu apmēra palielināšanu brīvpusdienu nodrošināšanai vienam izglītojamam, ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izstrādes procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
40. §
Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par paplašinātu sadarbību aizsardzības jomā"
22-TA-2683
(J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par paplašinātu sadarbību aizsardzības jomā (turpmāk - Līgums) parakstīšanu.
2.
Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Līgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Aizsardzības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto Līgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un  likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
22-TA-2820
(I. Indriksone, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"
22-TA-2813
(I. Indriksone, J. Endziņš, J. Reirs, G. Eglītis, A. Bite, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 132 863 370 euro apmērā Būvniecības valsts kontroles birojam centralizētās siltumapgādes pakalpojuma, dabasgāzes maksas un elektroenerģijas maksas samazinājuma kompensējošo pasākumu īstenošanai saskaņā ar likumprojekta 1. pantā noteikto.
6.
Ekonomikas ministrijai 2023. gadam nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 289 304 257 euro apmērā, lai nodrošinātu likumprojekta 1. pantā  noteikto centralizētās siltumapgādes pakalpojuma, dabasgāzes un elektroenerģijas maksas samazinājuma kompensējošo pasākumu  īstenošanu, paredzēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
7.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot ekonomikas ministri I. Indriksoni izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā".

4. Informatīvie ziņojumi

43. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Valsts administrācijas skolai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu "Eiropas partnerība ētikai un godprātībai", piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
22-TA-2672
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Valsts administrācijas skolai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "Eiropas partnerība ētikai un godprātībai" īstenošanai ne vairāk kā 27 428 euro apmērā 2022. gadā un 6 856 euro apmērā 2024. gadā.
3.
Valsts kancelejai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām 2022. gadā, kā arī priekšlikumu bāzes izdevumu 2023.-2025. gadam precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" īstenošanu"
22-TA-717
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā aprakstītā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" (turpmāk – pasākums) īstenošanas ātrāku uzsākšanu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kā plānotais finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu ar 2022. gada 1. jūliju pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus.
4.
Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus (turpmāk – ESF+) un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. jūliju.
5.
Noteikt, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai un pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi ir paredzētas 3 045 000 euro apmērā, tai skaitā ESF+ finansējums – 2 588 250 euro un valsts budžeta finansējums – 456 750 euro:
5.1.
2022. gadā – 136 433 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 115 968 euro un valsts budžeta finansējums – 20 465 euro;
5.2.
2023. gadā – 695 687 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 591 334 euro un valsts budžeta finansējums –104 353 euro;
5.3.
2024. gadā – 467 808 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 397  637 euro un valsts budžeta finansējums – 70 171 euro;
5.4.
2025. gadā – 443 808 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 377 237 euro un valsts budžeta finansējums – 66 571 euro;
5.5.
2026. gadā – 377 227 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 320 643 euro un valsts budžeta finansējums – 56 584 euro;
5.6.
2027. gadā – 412 941 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 351 000 euro un valsts budžeta finansējums – 61 941 euro;
5.7.
2028. gadā – 340 044 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 289 037 euro un valsts budžeta finansējums – 51 007 euro;
5.8.
2029. gadā – 171 052 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 145 394 euro un valsts budžeta finansējums – 25 658 euro.
6.
Noteikt, ka 2022. gadā pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu indikatīvi 136 433 euro apmērā pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē Labklājības ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, lūgs pārdalīt no budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".
7.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai kā plānotajam finansējuma saņēmējam piesaistīt pasākuma īstenošanai nepieciešamo plānotā projekta īstenošanas un vadības personālu, kā arī plānotā projekta īstenošanai nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus, ievērojot informatīvajā ziņojumā noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus.
8.
Ja izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF+, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot  un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā ietverts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu plānotā projekta īstenošanu. Plānotā projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabineta lēmumu.
9.
Labklājības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par pasākuma īstenošanu.
10.
Labklājības ministrijai pēc Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam apstiprināšanas pārskatīt informatīvajā ziņojumā paredzētās atbalstāmās darbības, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par pasākuma īstenošanu.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par pakalpojuma "Iesniegums iestādei" elektroniskā kanāla un EKONS/IDDV informācijas sistēmas darbības turpināšanas lietderību"
21-TA-606
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 68 68. §) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību" 3. punktu.
3.
Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto risinājumu, kas paredz, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūra:
3.1.
uztur pakalpojuma "Iesniegums iestādei" elektroniskā kanāla (turpmāk - Kanāls) darbību ar mainītu nosaukumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" ierobežotam iestāžu adresātu lokam, saskaņojot ar iestādēm ziņojumam nepievienot datnes, līdz 2022. gada 31. decembrim;
3.2.
veic Kanāla un EKONS/IDDV informācijas sistēmas (darba vides iestāžu darbiniekiem priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu (turpmāk - iesniegumi) apstrādei) darbības pārtraukšanu 2023. gada 1. janvārī.
4.
Valsts iestādēm:
4.1.
savās tīmekļvietnēs, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu kartītēs, citos elektroniskajos kanālos un informatīvajos materiālos nodrošināt, ka Kanāla komunicēšana un izmantošana tiek pārtraukta ar 2022. gada 31. decembri;
4.2.
komunikācijā ar privātpersonām veicināt oficiālās elektroniskās adreses izmantošanu iesniegumu iesniegšanā, kā arī pakalpojumu pieteikšanā, ja pakalpojumiem nav izstrādāti specializēti e-pakalpojumi.
5.
Aicināt pašvaldību iestādes ievērot šī protokollēmuma 4. punktā noteikto.
46. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2022. gada 23. septembra neformālajā sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
22-TA-2895
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

47. §
Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu"
22-TA-2864 (IP)
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu".
48. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par atbalstu Dānijas Karalistes iesaistei Eiropas Savienības Kopējā drošības un aizsardzības politikā, Eiropas Savienības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā, Eiropas Aizsardzības aģentūrā un citos Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas formātos"
22-TA-2873
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par atbalstu Dānijas Karalistes iesaistei Eiropas Savienības Kopējā drošības un aizsardzības politikā, Eiropas Savienības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā, Eiropas Aizsardzības aģentūrā un citos Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas formātos".
49. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-421/22 DOBELES AUTOBUSU PARKS e.a.
22-TA-2852 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-421/22 DOBELES AUTOBUSU PARKS e.a.
2.
Finanšu ministrijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C‑421/22 DOBELES AUTOBUSU PARKS e.a.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-421/22 DOBELES AUTOBUSU PARKS e.a.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti"
22-TA-2883
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti".
51. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 29. septembra sanāksmei
22-TA-2890
(I. Indriksone, Z. Liepiņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas priekšlikumu par Vienotā tirgus ārkārtas instrumenta izveidi un ar ko atceļ Padomes Regulu Nr. (EK) Nr. 2679/98".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK".
4.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 29. septembra sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

52. §
Informatīvais ziņojums "Programmas "Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" rādītāju novērtējums"
22-TA-2364 (IP)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
53. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2880
(K. Eklons, B. Bāne, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420269621
22-TA-2847 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420269621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269621, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par risku pētījumu par sašķidrinātās dabasgāzes terminālu Latvijā"
22-TA-2879 (IP)
(I. Indriksone, E. Valantis, Z. Elksniņa- Zaščirinska, G. Eglītis, M. Konieczny, J. Bordāns, J. Reirs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija) un sniegto informāciju.
56. §
Likumprojekts "Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli"
22-TA-2778
(I. Indriksone, A. T. Plešs, J. Bordāns, B. Bāne, S. Armagana, J. Reirs, E. Valantis, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju steidzami precizēt likumprojekta darbības mērķi, attiecīgi precizēt arī likumprojekta anotāciju, un ekonomikas ministrei iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6.
Atzīmēt, ka likumprojekta apspriešanas laikā Ministru kabinetā nav skatīts jautājums par iespējamu valsts atbalstu Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekta īstenošanai. 
7.
Ekonomikas ministrijai iesniegt attiecīgajai Saeimas komisijai informatīvo ziņojumu "Par risku pētījumu par sašķidrinātās dabasgāzes termināli Latvijā" (22-TA-2879, ierobežotas pieejamības informācija). 
57. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Enerģētikas likumā minēto energoapgādes drošuma rezervju iegādei"
22-TA-2788 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
58. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2800
(B. Bāne,  A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
59. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2851
(B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
22-TA-2900
(K. Eklons, D. Trofimovs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Iekšlietu ministrijai steidzami precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra sniegtajai informācijai, paredzēt, ka ārkārtējā situācija tiek izsludināta no 2022. gada 28. septembra, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
5.
Ja šī rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanai 2023. gadā nepieciešams papildu finansējums, Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt attiecīgus priekšlikumus 2023. gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
Sēdi slēdz plkst. 16:50